Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Jak liczyć termin przedawnienia w świetle znowelizowanego Kodeksu cywilnego?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus: Wypowiedzenie zmieniające

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zmiana warunków pracy i płacy pracowników jest dopuszczalna i stanowi w istocie jedną z przesłanek dotrzymania gwarancji zatrudnienia, polegającej na utrzymaniu miejsc pracy.

Kazus: Wypowiedzenie zmieniające

Stan faktyczny

 

Adam Nowak, posiadający wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika budowlanego, był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Wodociągów Spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 września 2009 r. na stanowisku Kierownika Ujęć Wody. Zarządzeniem Prezesa Zarządu z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniono kwalifikacje zawodowe wymagane od osoby zajmującej stanowisko kierownicze na wykształcenie wyższe zawodowe, odpowiednie na zajmowanym stanowisku (dokonanie zmian w załączniku nr 1 do regulaminu wynagradzania w zakresie kwalifikacji zawodowych wymaganych od osoby zajmującej stanowisko kierownicze). „Nowy” regulamin wynagradzania wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Adam Nowak został zapoznany z jego zmianą. W dniu 2 lutego 2014 roku pracodawca wypowiedział umowę o pracę w części dotyczącej stanowiska pracy oraz wynagrodzenia w kwocie 4 000 zł z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Jako przyczynę wypowiedzenia zmieniającego wskazano konieczność zatrudnienia na stanowisku Kierownika Ujęć Wody pracownika z wykształceniem wyższym (zgodnym z załącznikiem nr 1 do regulaminu wynagrodzenia). Po upływie okresu wypowiedzenia Adamowi Nowakowi zaproponowano nowe warunki pracy na stanowisku mistrza z wynagrodzeniem w kwocie 3 000 zł, ale ten odmówił przyjęcia zmiany warunków umowy o pracę twierdząc, że wypowiedzenie spowodowane jest osobistymi uprzedzeniami prezesa Spółki do jego osoby, a pracodawca nie może określać wymagań kwalifikacyjnych w przypadku braku przepisu szczególnego określającego wymóg posiadania określonych kwalifikacji zawodowych. Ponadto Adam Nowak podniósł, że dokonanie zmian w załączniku nr 1 do regulaminu wynagradzania w zakresie kwalifikacji zawodowych wymaganych od osoby zajmującej stanowisko kierownicze - na wykształcenie wyższe zawodowe, odpowiednie na zajmowanym stanowisku, miało na celu pozbawienie go zajmowanego stanowiska, jak i pozbycie się go z pracy.

 

Oceń zasadność twierdzeń Adama Nowaka

 

Rozwiązanie

 

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę (zob. art. 42 § 1 – 4 KP).

 

 

Nieprawdziwe jest twierdzenie pracownika. Pracodawca może określić wymagania kwalifikacyjne w przypadku braku przepisu szczególnego określającego wymóg posiadania określonych kwalifikacji zawodowych, zaś dokonana przez pracodawcę zmiana regulaminu wynagradzania wymaga od osoby zajmującej stanowisko kierownicze posiadania wykształcenia wyższego zawodowego, odpowiedniego na zajmowanym stanowisku. Zatem nie jest trafna argumentacja, że dokonanie zmian w załączniku nr 1 do regulaminu wynagradzania w zakresie kwalifikacji zawodowych wymaganych od osoby zajmującej stanowisko kierownicze - na wykształcenie wyższe zawodowe, odpowiednie na zajmowanym stanowisku, miało na celu pozbawienie pracownika zajmowanego stanowiska, czy  pozbycie się go z pracy. W orzecznictwie wskazuje się, że można mieć wątpliwości, czy wtórne wprowadzenie przez pracodawcę wymogu posiadania określonych kwalifikacji, jeśli pracownik przez wiele lat bez zarzutu wykonywał swoje obowiązki, a w chwili zatrudnienia (powierzenia stanowiska) wymogu tego rodzaju mu nie stawiano, uzasadnia dokonanie wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi. Jednak inaczej rzecz się ma, gdy brak odpowiedniego wykształcenia uniemożliwia dalsze wykonywanie obowiązków na stanowisku kierowniczym (zob. wyrok SN z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt I PK 86/16). Tym samym wypowiedzenie zmieniające było uzasadnione i nie naruszało przepisów o wypowiadaniu umów o pracę.


Podstawa prawna:
Art. 42, art. 45 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.