Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sędziowie i referendarze sądowi znów poszukiwani -w sądach kolejne wolne etaty
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin radcowski 2017 - Umowa pożyczki

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Przedmiotem zadania z prawa gospodarczego na egzaminie radcowskim w 2017 roku była umowa pożyczki.

Egzamin radcowski 2017 - Umowa pożyczki

Stan faktyczny zadania

 

I.  Elementy podmiotowe umowy:

 

1.  Invest  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  używająca  w  obrocie  skrótu  Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Morska 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie  XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024001, NIP 18240859 z  kapitałem  zakładowym  wynoszącym  50.000  zł.  W  rejestrze  przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sądowego  wpisany  jest  dwuosobowy  Zarząd  –  Leon  Jedynak  -Prezes Zarządu oraz Tadeusz Wolny  –  Członek Zarządu. Umowa spółki nie zawiera regulacji  w  zakresie  reprezentacji  spółki.  Umowa  spółki  nie  zawiera  także  zapisów, modyfikujących dyspozytywne przepisy kodeksu spółek handlowych.  Invest sp. z o.o. nie jest instytucją kredytową.

 

Wspólnikami spółki są:

 

Tadeusz  Wolny,  kawaler,  (PESEL  60082501335),  zamieszkały:  42  –  120  Poddębie, ul. Kochanowskiego 12, który ma 50% udziałów w spółce.

 

Leon Jedynak, kawaler,  (PESEL 61110322987), zamieszkały: 42  –  120 Poddębie, ul. Leśna  1/12,  oraz  jego  siostra  Katarzyna  Jedynak,  panna,  (PESEL  79052199121), zamieszkała: 01-739 Warszawa, ul. Mokotowska 100, mający wspólnie 50% udziałów w spółce, we wspólności w częściach ułamkowych po ½ każdy udział.

 

Bank PEKAO S.A. prowadzi rachunek bankowy  dla  Invest sp. z o.o.  nr 18 1813 2345 3466 0000 1111 4567.

 

2.  Andrzej  Wesoły,  kawaler,  (PESEL 61092501775), zamieszkały: 04  –  118  Warszawa,ul. Promienna 13.

 

3.  Stefan  Rak (PESEL 62100322999), zamieszkały: 04 –  937  Warszawa, ul.  Polany 103, pozostający  w  związku  małżeńskim  z  Zofią  Rak  z  d.  Kowalczyk  (PESEL 70050999700), zamieszkałą wraz z nim, w którym to związku małżeńskim obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy  –  wspólność majątkowa. Wartość aktywów małżeńskiego majątku  wspólnego    małżonków  Rak  wynosi  100.000  zł.  Stefan  Rak  nie  posiada innego  majątku  osobistego,  niż  ten  objęty  wspólnością  łączną  Andrzeja  Wesołego i Stefana Raka jako wspólników spółki cywilnej wskazanej niżej.

 

Andrzej  Wesoły  i  Stefan  Rak  są  przedsiębiorcami,  w  ramach  stosunku  prawnego spółki  cywilnej  prowadzą  wspólnie  przedsiębiorstwo  handlowe  pod  firmą  Andrzej Wesoły  Stefan  Rak  Hurtex  s.c.  (NIP  7832112351),  z  siedzibą  zakładu:  04  –  937 Warszawa, ul.  Polany 103.  Umowa spółki cywilnej nie zawiera regulacji dotyczących prowadzenia spraw spółki przez wspólników i jej reprezentacji.  Udziały wspólników w  zyskach  i  stratach  są  równe.  Wartość  aktywów  majątku  wspólnego  objętego wspólnością  łączną  wspólników  cywilnych  wynosi  50.000  zł.  Roczny  obrót przedsiębiorstwa  wspólników  cywilnych  zamyka  się  kwotą  200.000  zł,  a  roczny dochód netto (po opodatkowaniu)  przypadający na każdego ze wspólników osiągany z  prowadzenia  tego  przedsiębiorstwa  wynosi  po  20.000  zł.  Bank  PKO  BP  S.A. prowadzi  wspólny  rachunek  bankowy  dla  wspólników  spółki  cywilnej  Andrzej Wesoły Stefan Rak Hurtex s.c., nr 34 1020 2364 0000 1111 4317 5612.

 

 

 

II.  Przedmiot umowy:

 

Pieniądze w kwocie 200.000 zł zdeponowane na rachunku bankowym  Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadzonym  w banku PEKAO S.A.,  nr 18 1813 2345 3466 0000 1111 4567.

 

III.  Założenia umowy:

 

  1. Pożyczka  stanowić  ma  dla  dającej  pożyczkę  formę  inwestycji  kapitałowej  na  okres dwóch  lat  z  gwarancją  ustalonej  umownie  stopy  zwrotu  zainwestowanego  kapitału w formie oprocentowania kwoty pożyczki.
  2. Zwrot kwoty pożyczki  ma nastąpić  w terminie dwóch lat od dnia wydania biorącym przedmiotu  pożyczki.  Dająca  pożyczkę  wyklucza  możliwość  jej  wcześniejszego zwrotu.
  3. Kwota  pożyczki  będzie  oprocentowana.  Wysokość  odsetek  kapitałowych  powinna zostać  oznaczona  w  umowie  w  wysokości  równej  ¾  najwyższych  możliwych  do skutecznego zastrzeżenia umownego odsetek kapitałowych z chwili zawarcia umowy.  
  4. Dająca  pożyczkę  oczekuje  zapłaty  odsetek  kapitałowych  w  formie  regularnych dochodów kapitałowych.
  5. Dająca  pożyczkę  wymaga  zastrzeżenia  na  jej  rzecz  maksymalnych,  prawnie dopuszczalnych  korzyści  ekonomicznych  stanowiących  konsekwencję  zwrotu  kwoty pożyczki z opóźnieniem.
  6.  Biorący pożyczkę winni zagwarantować dającej pożyczkę możliwość zaspokojenia się w  zakresie  zwrotu  kwoty  pożyczki  i  zapłaty  odsetek  bez  konieczności  posiadania tytułu  egzekucyjnego  uzyskanego  w  toku  sądowego  postępowania  rozpoznawczego, z  możliwością  zaspokojenia  się  ze  wszystkich  przedmiotów  majątkowych  biorących pożyczkę, w tym z ich majątków objętych wspólnością łączną.
  7.  Biorący pożyczkę zawierają umowę w ramach stosunku prawnego spółki cywilnej. 
  8.  Wydanie  przedmiotu  pożyczki,  jego  zwrot  i  zapłata  odsetek  winny  następować  w formie bezgotówkowej.

 

Opis istotnych zagadnień

 

Rozwiązując powyższe zadanie należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia szczegółowe:

 

a) z uwagi na to, że dającym pożyczkę jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy uwzględnić zasadę reprezentacji zawartą w art. 205 k.s.h., zgodnie z którym, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, wymogi dotyczące art. 230 k.s.h.  w  zakresie  konieczności  powołania  w  umowie  uchwały  wspólników  spółki wyrażającej  zgodę  na  zawarcie  przez  spółkę  umowy  pożyczki,  w  której  wartość przedmiotu transakcji przekracza dwukrotność kapitału zakładowego spółki.

 

b)  zawarcie  umowy  pożyczki  ze  strony  biorących  pożyczkę  Andrzeja  Wesołego i  Stefana  Raka  następuje  w  ramach  prowadzenia  spraw  spółki  cywilnej,  a  zakres przedmiotowy umowy pożyczki w stosunku do zakresu przedmiotowego działalności przedsiębiorstwa  wspólników  spółki  cywilnej  wskazuje,  iż  zawarcie  umowy pożyczki  stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłych czynności  tej spółki, co w  konsekwencji  oznacza,  że  umowę  winni  zawrzeć  obaj  wspólnicy  działający łącznie,  bądź  jeden  z  nich  w  oparciu  o  uprzednią  uchwałę  obu  wspólników wyrażającą ich zgodę na jej zawarcie (art. 865 – 866 k.c.),

 

c)  zapewnienie dającej  pożyczkę możliwości dochodzenia  roszczenia o zwrot pożyczki wraz  z  odsetkami  także  z  przedmiotów  majątkowych  małżeńskiego  majątku dorobkowego  małżonków Rak, innych niż wskazane w art. 776(1)§ 1 k.p.c., wymaga wyrażenia przez  Zofię Rak  zgody na zawarcie umowy pożyczki przez jej męża (art. 41 § 1 k.r.i.o.),

 

d)  realizacja  celu  inwestycyjnego  umowy  pożyczki  po  stronie  dającej  pożyczkę wymaga wyraźnego, umownego zastrzeżenia terminu jej zwrotu  na korzyść dającej pożyczkę,  a  to  w  celu  wyłączenia  reguły  interpretacyjnej  zawartej  w  art.  457  k.c., a   w konsekwencji uprawnienia dającej pożyczkę do odmowy przyjęcia świadczenia z tytułu zwrotu  pożyczki przed upływem umownego terminu zwrotu pożyczki, bez skutku popadnięcia wierzyciela w stan zwłoki (por. art. 486 k.c.),

 

e)  wysokość  odsetek  kapitałowych  winna  zostać  oznaczona  przy  zastosowaniu  stopy odsetek  równej  ¾  rocznej  stopy  odsetkowej  maksymalnych  odsetek  kapitałowych, o  których  mowa  w  art.  359  §  2(1) k.c.,  z  wyraźnym  uregulowaniem  umownym cyklicznej ich wymagalności, w sposób wyłączający regułę wskazaną w art. 360 k.c.,

 

f)  wymóg  zastrzeżenia  na  rzecz  dającej  pożyczkę  maksymalnych,  prawnie dopuszczalnych  korzyści  ekonomicznych  stanowiących  konsekwencję  opóźnienia w zwrocie kwoty  pożyczki  wymaga umownego zastrzeżenia umownej stopy odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 2(1)k.c.,

 

g)  zagwarantowanie dającej  pożyczkę możliwości  zaspokojenia z tytułu  zwrotu kwoty pożyczki  i  zapłaty  odsetek  bez  konieczności  posiadania  tytułu  egzekucyjnego uzyskanego  w  toku  sądowego  postępowania  rozpoznawczego,  z  możliwością prowadzenia  egzekucji  ze  wszystkich  przedmiotów  majątkowych  biorących pożyczkę,  w  tym  z  ich  majątków  objętych  wspólnością  łączną,  a  zatem  także z  przedmiotów majątkowych  małżeńskiego  majątku  dorobkowego,  wymaga umownego  zobowiązania  się  obu  biorących  pożyczkę  do  poddania  się  przez  nich oraz  przez  żonę  Stefana  Raka  -  Zofię  Rak,  w  określonym  terminie,  w  akcie notarialnym, egzekucji tych roszczeń wprost z tego aktu na podstawie art. 7 77 § 1 pkt 4)  –  6) i § 2 k.p.c.  Dopuszczalne są również inne sposoby realizacji powyższej możliwości np. zapis na sąd polubowny, czy przewłaszczenie na zabezpieczenie.

 

Źródło:

Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.

Data: 28.04.2017 10:00
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Gorące tematy, Zawody prawnicze, Powtórki do egzaminów, Kazusy
Słowa kluczowe: egzamin zawodowy, egzamin radcowski 2017, prawo gospodarcze, umowa pożyczki
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.