Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski w 2019 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin adwokacki 2017 - Zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki

4.5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

31 marca 2017 roku odbywała się część piata egzaminu adwokackiego. Zadaniem zdających było sporządzenie opinii.

Egzamin adwokacki 2017 - Zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki

STAN FAKTYCZNY ZADANIA

 

I.

 

Adwokat Zygmunt Lis prowadzi Kancelarię Adwokacką w miejscowości Opoczno. Zajmuje wspólnie z Kazimierzem Litwińskim, który zawodowo trudni się handlem samochodami  oraz  pośrednictwem  pracy,  lokal  składający  się  z  poczekalni  oraz jednego  pokoju.  Każdy  z  zajmujących  lokal  korzysta  z  oddzielnego  biurka,  jak również ma  do swojej dyspozycji szafę, nieposiadającą poza zwykłym meblowym zamkiem,  innego  zabezpieczenia.  W  szafie  adwokat  Zygmunt  Lis  przechowuje akta  prowadzonych  przez  siebie  spraw,  jak  również  dokumenty  powierzone  mu przez  klientów.  Zdarzały  się  przypadki,  że  klienci  niezadowoleni  z  usług świadczonych  przez  firmę  handlową,  pod  nieobecność  jej  właściciela,  kierowali swoje  pretensje  wobec  adwokata  Zygmunta  Lisa,  uważając  go  za  wspólnika Kazimierza  Litwińskiego.  Również  nie  do  rzadkości  należą  praktyki przyjmowania  klientów  przez  adwokata  w  obecności  właściciela  tej  firmy, a czasami nawet w obecności innych osób.

 

II.

 

Adwokat Zygmunt Lis  w ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej zajmuje  się sprawami  z  różnych  dziedzin  prawa,  m.in.  z  zakresu  prawa  karnego  i  karnego skarbowego.  Po  zakończeniu  jednej  z  nich,  w  której  jego  klient,  miejscowy przedsiębiorca  z  branży  budowlanej  oskarżony  o  występek  wyłudzenia  podatku VAT został uniewinniony, adwokat Zygmunt  Lis  udzielił lokalnemu tygodnikowi wywiadu.  Przedstawiając  okoliczności  przedmiotowej  sprawy,  nie  omieszkał podkreślić  swoich  zasług  w  zakresie  finalnego  zakończenia  tego  postępowania. Ponadto wysłał listy do innych przedsiębiorców  z rejonu działania jego kancelarii, oferując im swoje usługi w celu uniknięcia w przyszłości kłopotów prawnych.

 

III.

 

Adwokat  Adam  Kruk  został  ustanowiony  pełnomocnikiem  z  urzędu  dla Kazimierza  Wolskiego,  pozwanego  w  sprawie  z  powództwa  Andrzeja Adamskiego  o  zapłatę,  toczącej  się  przed  Sądem  Rejonowym  w  Opocznie. Adwokat  Adam  Kruk  zapoznał  się  z  aktami  sprawy  oraz  sporządził  i  złożył  do Sądu  odpowiedź  na  pozew,  odpis  której  wręczył  osobiście  swojemu  klientowi z  urzędu.  Przed  terminem  rozprawy,  Kazimierz  Wolski  nie  informując  o  tym swojego  pełnomocnika  z  urzędu,  skontaktował  się  z  adwokatem  Zygmuntem Lisem.  Po  uzgodnieniu  zasad  współpracy  udzielił  mu  pełnomocnictwa  do reprezentowania go w przedmiotowej sprawie jako pełnomocnikowi z wyboru. Jednocześnie  Kazimierz  Wolski  poinformował  adwokata  Zygmunta  Lisa,  że dotychczas  korzystał  z  pomocy  adwokata  z  urzędu,  a  nadto  przekazał  mu posiadane dokumenty związane z tą sprawą. Adwokat  Zygmunt  Lis,  pomimo  że otrzymał pełnomocnictwo na miesiąc  przed terminem rozprawy, postanowił o tym fakcie  zawiadomić  sąd  dopiero  w  dniu  rozprawy.  Na  3  dni  przed  terminem rozprawy  adwokat  Zygmunt  Lis  uzyskał  zaświadczenie  od  lekarza  sądowego, stwierdzające  niemożność  jego  stawiennictwa  do  sądu  w  dniu  przedmiotowej rozprawy.  Przygotował  wniosek  o  odroczenie  rozprawy,  przy  czym  polecił aplikantowi  adwokackiemu  jego  złożenie  w  sądzie  dopiero  w  dniu  rozprawy. Adwokat Adam  Kruk,  mimo kolizji z terminami rozpraw w innych sprawach, nie mając  informacji  o  ustanowieniu  przez  jego  dotychczasowego  klienta  z  urzędu, pełnomocnika z wyboru, stawił się na rozprawę. Na rozprawę stawił się również pełnomocnik  powoda  będący  adwokatem  wykonującym  zawód  we  Wrocławiu. W konsekwencji złożonego wniosku rozprawa została odroczona.

 

IV.

 

Adwokat Zygmunt  Lis  korzystając z odroczenia rozprawy,  a nadto z uwagi na to, że znał powoda  Andrzeja Adamskiego osobiście,  bo  w przeszłości prowadził jego sprawę  o  stwierdzenie  nabycia  spadku,  nawiązał  z  nim  kontakt,  proponując  mu zawarcie  ugody.  Powód  Andrzej  Adamski  jednak  odmówił  podjęcia  negocjacji, oświadczając, że jego interesy reprezentuje ustanowiony w sprawie pełnomocnik.

 

V

.

Występujący  w  tej  samej  sprawie  drugi  pozwany  Kazimierz  Czajkowski, dotychczas  niekorzystający  z  profesjonalnej  pomocy  prawnej,  wykorzystując odroczenie rozprawy, zwrócił się do  adwokata Zygmunta  Lisa  o reprezentowanie również  jego  osoby.  Po  skontaktowaniu  się  z  adwokatem  Zygmuntem  Lisem uzgodnił  z  nim  warunki  prowadzenia  sprawy  oraz  udzielił  mu  pełnomocnictwa. Adwokat  Zygmunt  Lis  postanowił  reprezentować  obydwóch  pozwanych. W  trakcie  trwającej  rozprawy  okazało  się,  że  między  pozwanymi  występuje konflikt  interesów,  na  co  również  zwrócił  uwagę  sąd  orzekający.  W  tej  sytuacji adwokat  Zygmunt  Lis  oświadczył  do  protokołu  rozprawy,  że  wypowiada pełnomocnictwo  pozwanemu  Kazimierzowi  Czajkowskiemu,  a  nadto  że  będzie w dalszym ciągu reprezentował tylko Kazimierza Wolskiego.

 

Opis istotnych zagadnień

 

Zgodnie z art. 77a ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.), zadania egzaminacyjne wraz z opisami istotnych zagadnień na każdą część egzaminu sporządza zespół do przygotowania zadań na egzamin adwokacki. Ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest przez egzaminatorów w oparciu o kryteria zawarte w art. 78e ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, tj. zachowanie wymogów formalnych, zastosowanie właściwych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentuje, a w odniesieniu do zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - z uwzględnieniem interesu publicznego. Opis istotnych zagadnień nie ma więc charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie – Prawo o adwokaturze. Opis ten stanowi jedynie wzór poprawnego rozwiązania zadania, zawierający standardowe oczekiwania fachowości profesjonalnego pełnomocnika. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego, standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy.

 

 

Przy rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego zastosowanie znajdują:

 1. Ustawa  z  dnia  26  maja  1982  r.  –  Prawo  o  adwokaturze  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1999, z późn. zm.).
 2. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej  –  dalej jako  KEA)  –  Obwieszczenie  Prezydium  NRA  z  dnia  14  grudnia  2011  r.  w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (KEA).
 3. Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub w spółkach  –Obwieszczenie  Prezydium  NRA  z  dnia  7  lipca  2015  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego tekstu  Regulaminu  wykonywania  zawodu  adwokata  w  kancelarii  indywidualnej  lub spółkach.

 

Zdaniem zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki w  sporządzonej  opinii zdający, mając na względzie interes publiczny (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP), powinien wskazać, że  adwokat  Zygmunt  Lis  dopuścił  się  naruszenia  następujących  zasad  wykonywania  zawodu i zasad etyki:

 

I.

 1. §  9  KEA  –  za  kolidujące  z  wykonywaniem  zawodu  adwokata  uznaje  się  prowadzenie kancelarii  adwokackiej  w  tym  samym  lokalu  z  osobą  prowadząca  inną  działalność ,  gdy taka sytuacja mogłaby narazić dobre imię Adwokatury.
 2. §  4  pkt  1  Regulaminu  wykonywania  zawodu  adwokata  w  kancelarii  indywidualnej  lub w  spółkach  –  lokal,  w  którym  adwokat  wykonuje  zawód  powinien  być  odpowiedni, zapewniać klientom dyskrecję.
 3. §  4  pkt  2  Regulaminu  wykonywania  zawodu  adwokata  w  kancelarii  indywidualnej  lub w  spółkach  –  lokal  powinien  być  zabezpieczony  przed  dostępem  osób  niepowołanych, szczególnej  staranności  należy  dołożyć  przy  zabezpieczeniu  pomieszczeń,  w  których przechowywane są dokumenty zawierające informacje objęte tajemnicą adwokacką.
 4. § 7 pkt 1 i pkt 2 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub  w  spółkach  –  adwokat  zobowiązany  jest  postępować  z  informacjami  objętymi tajemnicą zawodową adwokata w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi osobom trzecim,  powinien  przechowywać  dokumenty  i  nośniki  zawierające  informacje  poufne w miejscu i w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, zniekształcenie lub zaginięcie.  

II.

 

§  23  b  pkt  4  KEA  –  adwokatowi  nie  wolno  proponować  usług  potencjalnym  klientom w  formie  oferty  skierowanej  do  osób,  które  uprzednio  nie  wyraziły  takiego  wyraźnego życzenia.

 

III.

 1. §  35  KEA  –  Adwokat  obejmując  sprawę  z  wyboru  powinien  zawiadomić  o  tym  organ procesowy, a w razie uprzedniego wyznaczenia w tej sprawie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu – obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić go o przyjęciu sprawy.
 2. §  30  KEA,  §  40a  KEA  –  Adwokat  obowiązany  jest  zawiadomić  sąd  lub  organ,  przed którym  występuje,  o  niemożności  wzięcia  udziału  w  czynnościach.  Zasady  koleżeństwa zobowiązują  także  do  tego,  żeby  adwokat,  który  nie  może  się  stawić  w  sądzie w wyznaczonym czasie  –  zawiadomił wcześniej adwokatów występujących w tej sprawie i w miarę możliwości uzgodnił z nimi czas swego stawiennictwa.

 

IV.

 1. §  32  KEA  –  Niedopuszczalne  jest  porozumiewanie  się  adwokata  ze  stroną  przeciwną z pominięciem jej obrońcy lub pełnomocnika.
 2. Dodatkowym  walorem  pracy  będzie  zwrócenie  uwagi  na  zasygnalizowaną  okoliczność podjęcia się przez adwokata Zygmunta Lisa prowadzenia sprawy przeciwko osobie, która w przeszłości  była jego klientem w innej sprawie. Zakaz ten nie znalazł się w § 22  KEA, niemniej jednak nie oznacza to, że nie występuje jako niezapisana zasada niepodejmowania się prowadzenia sprawy przeciwko osobie, która  była klientem adwokata w innej sprawie. Ocena  dopuszczalności  podjęcia  się  sprawy  przeciwko  byłemu  klientowi  zależy  od konkretnych  okoliczności  danej  sytuacji,  m.in.  charakteru  sprawy,  czasu  jaki  upłynął  od udzielenia  pomocy  prawnej  osobie,  przeciwko  której  obecnie  adwokat  podjął  się prowadzenia  sprawy  (por.  Prawo  o  adwokaturze.  Komentarz  pod  redakcją  Piotra Kruszyńskiego. Wolters Kluwer. Warszawa 2016. str. 66).

 

V.

 

§  46  KEA  –  Adwokat  nie  może  reprezentować  klientów,  których  interesy  są  sprzeczne, chociażby ci klienci na to się godzili. W razie ujawnienia się sprzeczności w toku postępowania adwokat  obowiązany  jest  wypowiedzieć  pełnomocnictwo  tym  klientom,  których  interesy  są sprzeczne  –  co  w  realiach  niniejszego  zadania  oznacza,  że  powinien  wypowiedzieć

 

Źródło:

 

Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.

wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.