Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sędziowie i referendarze sądowi znów poszukiwani -w sądach kolejne wolne etaty
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin adwokacki 2017 - Zadanie z zakresu prawa gospodarczego

4.5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

30 marca 2017 roku zdający egzamin adwokacki zmagali się z zadaniem z prawa gospodarczego, którego przedmiotem było sporządzenie umowy.

Egzamin adwokacki 2017 - Zadanie z zakresu prawa gospodarczego

Stan faktyczny zadania

 

I.  Podmioty umowy

 

Wydzierżawiający: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EFEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Warszawskiej 1,  - zarejestrowana  w  Rejestrze  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  za numerem 0000000001,

 • posiada NIP 745-256-89-67,
 • posiada rachunek bankowy o numerze 12 3456 7890 1234 5678 9076 5422,
 • kapitał zakładowy spółki wynosi 150 000 zł,
 • spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • wspólnikami powyższej spółki są:

 

a) Jan Kowalski (PESEL 75032008077)

 

b) Antoni Nowak (PESEL 70052002071)

 

 • każdy ze wspólników posiada po 50 udziałów o wartości nominalnej 1500 zł każdy,
 • w spółce brak jest rady nadzorczej,
 • zarząd spółki jest jednoosobowy,
 • prezesem zarządu spółki jest Andrzej Zaradny (PESEL 65070814234).

 

Dzierżawca: Wspólnicy spółki cywilnej HERMES z siedzibą w Opolu, ul. Długa 8,

 • wspólnikami spółki cywilnej są:

a) Janina Zaradna (zam. Olsztyn, ul. Twarda 3, PESEL 75080905803),

 

b) jej mąż  Andrzej Zaradny (zam. Olsztyn, ul. Twarda 3,  PESEL 65070814234,  będący jednocześnie prezesem zarządu wydzierżawiającej EFEKT Sp. z o.o.),

 

c) Joanna Mądra (zam. Opole, ul. Długa 6, PESEL 83040276980)

 

 • spółka posiada NIP 877-344-59-82,
 • spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • wszyscy  wspólnicy  spółki  cywilnej  wpisani  są  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o Działalności Gospodarczej jako przedsiębiorcy,
 • zgodnie  z  umową  spółki  cywilnej  każdy  ze  wspólników  może  reprezentować  spółkę samodzielnie.

 

II.  Przedmiot umowy:

 • nieruchomość  gruntowa  położona  w Opolu przy ul. Prostej 5  o  powierzchni 8000 metrów kwadratowych,
 • nieruchomość  zabudowana  jest  dwukondygnacyjnym  budynkiem  usługowym przeznaczonym  na  galerię  handlową  o  powierzchni  zabudowy  6000  metrów  kwadratowych i o łącznej powierzchni użytkowej 11000 metrów kwadratowych,
 • dla  powyższej  nieruchomości  Sąd  Rejonowy  w  Opolu  prowadzi  księgę  wieczystą  numer OP1O 00050876/2,
 • w budynku  znajdują się instalacje: elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna i centralnego  ogrzewania,  wszystkie  przyłączone  i  zasilane  z  sieci  zewnętrznych  przedsiębiorstw dostarczających  media  komunalne,  a  budynek  wyposażony  jest  w  urządzenia  pomiarowe  energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej oraz wodomierz,
 • dostarczanie do  budynku  energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej, a także odbiór z  budynku  ścieków  komunalnych  realizowane  są  na  podstawie  umów  zawartych  przez wydzierżawiającego,
 • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar, na którym usytuowana jest nieruchomość, przeznaczony jest na cele działalności usługowo-handlowej,
 • w  dziale  II  przedmiotowej  księgi  wieczystej,  jako  jedyny  właściciel  wpisane  jest Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe  EFEKT  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Warszawskiej 1,
 • w dziale III i IV księgi wieczystej brak wpisów.

 

III.  Założenia umowy:

 1. Cała nieruchomość pozostaje w wyłącznej dyspozycji wydzierżawiającego.
 2. Wspólnicy  spółki  cywilnej  HERMES  z  siedzibą  w  Opolu,  ul.  Długa  8,  zaproponowali Przedsiębiorstwu  Handlowo  Usługowemu  EFEKT  spółka  z  o.o.,  że  powyżej  opisaną  nieruchomość  mogą  w  całości  wydzierżawić.  Wspólnicy  spółki  cywilnej  HERMES  zamierzają  prowadzić  w  tym  budynku  galerię  handlową  i  w  tym  celu  wynajmować osobom trzecim powierzchnie handlowe.
 3. Strony  planują  zawrzeć  umowę  dzierżawy  na  okres  5  lat,  poczynając  od  dnia 1 kwietnia 2017 r.
 4. Strony ustaliły, że czynsz  dzierżawny  będzie wynosił 150  000 zł  netto  miesięcznie, przy czym  wydzierżawiający  oczekuje,  że  umowa  zawierać  będzie  postanowienia  dotyczące czynszu, chroniące go przed utratą siły nabywczej pieniądza. 
 5. Zgodnie  z  oczekiwaniami  wydzierżawiającego,  umowa  powinna  określać  sposób ponoszenia przez dzierżawcę  na rzecz dostawców opłat z tytułu korzystania z  przedmiotu najmu, w tym z mediów i usług komunalnych.
 6. W  umowie  powinny  być  zawarte  postanowienia,  które  umożliwią  dzierżawcy nieskrępowane  prowadzenie  zamierzonej  działalności  gospodarczej  polegającej na wynajmowaniu powierzchni handlowych osobom trzecim.
 7. Umowa  powinna  przewidywać  możliwość  jej  jednostronnego  przedłużenia  przez dzierżawcę na okres kolejnych 5 lat przed upływem terminu, na jaki zostanie zawarta.
 8. Wydzierżawiający  chce  zapewnić  sobie  możliwość  wypowiedzenia  umowy  przed upływem  terminu  na  jaki  została  zawarta,  w  przypadku,  gdyby  spółka  EFEKT  -  po uzyskaniu  ostatecznej  decyzji  o  zatwierdzeniu  projektu  budowlanego  i  udzielenia pozwolenia  na  budowę  -  zamierzała  przystąpić  do  budowy  na  nieruchomości apartamentowca,  co  byłoby  połączone  z  rozbiórką  dotychczasowego  budynku usługowego.
 9. Umowa  powinna  regulować  zasady  rozliczeń  stron  w  odniesieniu  do  ulepszeń dokonanych przez dzierżawcę na przedmiocie dzierżawy.
 10. Zwrot  nieruchomości  po  zakończeniu  umowy  powinien  być  zabezpieczony  przez zastrzeżenie kary umownej.

 

Opis istotnych zagadnień

 

Zgodnie z art. 77a ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.), zadania egzaminacyjne wraz z opisami istotnych zagadnień na każdą część egzaminu sporządza zespół do przygotowania zadań na egzamin adwokacki. Ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest przez egzaminatorów w oparciu o kryteria zawarte w art. 78e ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, tj. zachowanie wymogów formalnych, zastosowanie właściwych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentuje, a w odniesieniu do zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - z uwzględnieniem interesu publicznego. Opis istotnych zagadnień nie ma więc charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie – Prawo o adwokaturze. Opis ten stanowi jedynie wzór poprawnego rozwiązania zadania, zawierający standardowe oczekiwania fachowości profesjonalnego pełnomocnika. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego, standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy.

 

 

Zdaniem zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki:

 1. Zdający powinien sporządzić umowę dzierżawy (art. 693 i następne k.c.). Umowa obejmować będzie więc nie tylko korzystanie z nieruchomości, ale również pobieranie z niej pożytków.
 2. Ponieważ prezes zarządu EFEKT spółki z o.o. jest jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej HERMES,  to  z  uwagi  na  treść  art.  210  §  1  k.s.h.  oraz  brak  rady  nadzorczej  w  strukturze organów  spółki  z  o.o.,  przy  zawarciu  umowy  spółka  ta  powinna  być  reprezentowana  przez pełnomocnika ustanowionego uchwałą zgromadzenia wspólników.
 3. Spółkę cywilną może reprezentować dowolny z jej wspólników albo pełnomocnik.
 4. Czynsz  powinien  być  ustalony  jako  przyjęta  przez  strony  stała  kwota  miesięczna, ze  wskazaniem,  że  wynosi  on  netto  150.000  zł  miesięcznie.  W  związku  z  tym,  że  strony umowy  dzierżawy  są  podatnikami  podatku  od  towarów  i  usług,  kwota  czynszu  powinna zostać powiększona o aktualnie obowiązującą stawkę tego podatku.
 5. Ustalenie czynszu powinno przewidywać jego waloryzację (np. w oparciu o art. 358(1) § 2 k.c.),  bez  konieczności  wypowiadania  wysokości  czynszu,  w  przypadku  wzrostu  wskaźników przyjętych  jako  podstawa  waloryzacji  (np.  poprzez  odniesienie  do  ceny  waluty  obcej, średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych).
 6. Zgodnie  z  oczekiwaniami  wydzierżawiającego  umowa  powinna  zawierać  postanowienia nakładające  na  dzierżawcę  obowiązek  zawarcia  stosownych  umów  z  dostawcami  mediów i usług komunalnych.
 7. Umowa  powinna  zawierać  zgodę  wydzierżawiającego  na  wynajem  powierzchni  handlowej.  Zgodnie bowiem z poglądami doktryny,  ratio legis przepisu  art. 698 § 1 k.c. przemawia za jednakowym traktowaniem ogółu czynności prawnych, z którymi łączy się przejście używania i  pobierania  pożytków  albo  tylko  używania.  Chodzi  o  umowy  poddzierżawy,  najmu  lub użyczenia  (Zbigniew  Radwański:  System  Prawa  Cywilnego,  Tom  III,  cz.  II,  str.  364, Warszawa 1976 r., System Prawa Prywatnego, Tom 8, Prawo zobowiązań –  część szczególna pod redakcją Janiny Panowicz-Lipskiej, Warszawa 2011, Kodeks Cywilny Maciej Gutowski –Redaktor, Tom II, str. 811, Warszawa 2016).
 8. Umowa  powinna  zawierać  dopuszczalność  jej  wcześniejszego  wypowiedzenia  przez wydzierżawiającego z powodów w niej wskazanych (art. 673 § 3 k.c. w zw. z art. 694 k.c., zob. uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 21 grudnia 2007 r., III CZP 74/07, OSNC 2008/9/95).
 9. Umowa powinna przewidywać korzystne dla  wydzierżawiającego rozstrzygnięcia w zakresie  ulepszeń dokonanych przez dzierżawcę na przedmiot dzierżawy.
 10. Zwrot nieruchomości po zakończeniu umowy dzierżawy powinien być zabezpieczony przez zastrzeżenie kar umownych (art. 483 i art. 484 k.c.).


Źródło:

 

Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.