Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski 2018 w statystykach
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prawo pracy: Zawarcie umowy o pracę w pytaniach i odpowiedziach

0/5 z 0 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsza odsłona „Pytań i odpowiedzi” nieprzypadkowo została poświęcona zagadnieniu zawarcia umowy o pracę. 1 września 2016 roku nastąpiła bowiem ważna nowelizacja w zakresie potwierdzania pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków w przypadku, gdy umowa o pracę nie została zawarta na piśmie.

Prawo pracy: Zawarcie umowy o pracę w pytaniach i odpowiedziach

Jakie wyróżniamy rodzaje umów o pracę?

 

W świetle regulacji kodeksowej umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

 

W jakim celu zawiera się umowę o pracę na okres próbny?

 

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

 

Czy (a jeśli tak to kiedy) możliwe jest ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem?

 

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

 • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
 • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

 

Co w sytuacji, gdy umowa o pracę na okres próbny zostanie uznana za nieważną na podstawie art. 58 KC w związku z art. 300 KP?

 

W sytuacji, gdy zastrzeżenie w umowie o pracę okresu próbnego było nieważne na podstawie art. 58 KC w związku z art. 300 KP, umowę tę traktuje się jako umowę zawartą na czas nieokreślony (umowę bezterminową). Nie ma natomiast mowy o tym, żeby umowę taką traktować jako umowę zawartą na czas określony (zob. R. Terlecki, N. Szok, Prawo pracy w praktyce, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 38 – 39; wyrok SN z dnia 26 sierpnia 1999 roku, sygn. akt I PKN 215/99).

 


 

Jakie ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony zawierają przepisy Kodeksu pracy?

 

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony.

 

Co istotne, jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres 33 miesięcy lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż 3, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Kiedy ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony nie znajdują zastosowania?


Ograniczeń w zawieraniu umów na czas określony nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

 

W jakim terminie nawiązuje się stosunek pracy?

 

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy. Jeżeli termin rozpoczęcia pracy jest w umowie określony, to stosunek pracy powstaje w określonej dacie niezależnie od tego, czy pracownik przystąpi do wykonywania pracy, a jeżeli nieprzystąpienie do pracy przez pracownika nastąpiło z przyczyn przez niego zawinionych, to pracodawca może stosować przewidziane prawem sankcje, aż do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (zob. wyrok SN z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt II PK 56/07).

 

Wskaż elementy i formę umowy o pracę

 

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
rodzaj pracy;

 • miejsce wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 • wymiar czasu pracy;
 • termin rozpoczęcia pracy.

W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu:

 • zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 • wykonywania pracy przez okres kadencji,

lub w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.

 

Umowę o pracę zawiera się na piśmie.

 

Co w sytuacji, gdy umowa o pracę nie została zawarta na piśmie?

 

Od 1 września 2016 roku, jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 25, art. 25(1), art. 26, art. 29 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502)

wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.