Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ostateczne wyniki tegorocznych egzaminów adwokackiego i radcowskiego w statystykach
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prawo cywilne: Zobowiązania podzielne i niepodzielne

4/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsze opracowanie poświęcamy tematyce prawa cywilnego i zagadnieniu zobowiązań podzielnych i niepodzielnych.

Prawo cywilne: Zobowiązania podzielne i niepodzielne

Podzielność świadczenia

 

Zgodnie z normą art. 379 § 2 KC świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości. W świetle treści tego przepisu nie chodzi zatem o fizyczną możliwość wykonania świadczenia partiami. Przy ocenie tego, czy świadczenie jest podzielne nie chodzi także o to, że nie może ono być spełnione częściami, gdyż wartość części będzie mniejsza niż wartość całego świadczenia (zob. wyrok SN z dnia 13 czerwca 2008 r., sygn. akt I CSK 13/08). Zatem przy ocenie czy świadczenie jest podzielne w świetle przesłanek określonych w art. 379 § 2 KC nie jest bowiem istotne to, czy może być ono spełnione częściami, ale decyduje ocena, czy częściowe spełnienie świadczenia powoduje istotną zmianę jego przedmiotu czy wartości. Przykładowo przedmiot umowy w postaci wykonania konkretnego dzieła jest świadczeniem niepodzielnym, niezależnie od przyjętego w umowie sposobu odbioru odnoszonego do części dokumentacji opracowywanej na potrzeby określonych etapów inwestycji czy wypłaty wynagrodzenia za poszczególne etapy realizacji umowy. Wykonanie określonej części dokumentacji projektowej i jej odbiór niewątpliwe nie prowadzi do uznania, że w takim zakresie świadczenie wykonawcy zostało wykonane ze skutkiem częściowego wygaśnięcia zobowiązania na skutek spełnienia częściowego świadczenia (zob. wyrok SA w Warszawie z dnia 16 lipca 2014 r., sygn. akt VI ACa 1637/13).

 

Na marginesie warto wspomnieć, że niepodzielność przedmiotu świadczenia nie może być utożsamiana z niepodzielnością samego świadczenia (zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 14 marca 2014 r., sygn. akt V ACa 791/13).

 

Podział długu i wierzytelności

 

Jeżeli jest kilku dłużników albo kilku wierzycieli, a świadczenie jest podzielne, zarówno dług, jak i wierzytelność dzielą się na tyle niezależnych od siebie części, ilu jest dłużników albo wierzycieli. Części te są równe, jeżeli z okoliczności nie wynika nic innego. Podział długu i wierzytelności (zgodnie z zacytowanym wyżej art. 379 § 1 KC) dotyczy jedynie takiego przypadku, gdy świadczenie podzielne wynika z jednego stosunku zobowiązaniowego. Tym samym reguła ta nie obejmuje zobowiązania in solidum, w którym kilka podmiotów na podstawie odrębnych stosunków prawnych jest zobowiązanych wobec jednego wierzyciela do spełnienia świadczeń zmierzających do zaspokojenia tego samego interesu i to nawet wówczas, gdy świadczenie każdego z dłużników jest podzielne (zob.   wyrok SA w Warszawie z dnia 31 marca 2015 r., sygn. akt VI ACa 741/14).

 

 

Odpowiedzialność dłużników

 

Dłużnicy zobowiązani do świadczenia niepodzielnego są odpowiedzialni za spełnienie świadczenia jak dłużnicy solidarni. Z kolei dłużnicy zobowiązani do świadczenia podzielnego – w braku odmiennej umowy - są odpowiedzialni za jego spełnienie solidarnie, jeżeli wzajemne świadczenie wierzyciela jest niepodzielne.

 

Dłużnik, który spełnił świadczenie niepodzielne, może żądać od pozostałych dłużników zwrotu wartości świadczenia według tych samych zasad co dłużnik solidarny.

 

Uprawnienia wierzycieli

 

Jeżeli jest kilku wierzycieli uprawnionych do świadczenia niepodzielnego, każdy z nich może żądać spełnienia całego świadczenia. Jednakże w razie sprzeciwu chociażby jednego z wierzycieli, dłużnik obowiązany jest świadczyć wszystkim wierzycielom łącznie albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego.

 

Ochrona wierzycieli

 

Zwolnienie dłużnika z długu przez jednego z wierzycieli uprawnionych do świadczenia niepodzielnego nie ma skutku względem pozostałych wierzycieli. Zwłoka dłużnika, jak również przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia względem jednego z wierzycieli uprawnionych do świadczenia niepodzielnego ma skutek względem pozostałych wierzycieli.

 

Regres wierzycieli uprawnionych do świadczenia niepodzielnego

 

Jeżeli jeden z wierzycieli uprawnionych do świadczenia niepodzielnego przyjął świadczenie, jest on odpowiedzialny względem pozostałych wierzycieli według tych samych zasad co wierzyciel solidarny.

 

Podstawa prawna:
Art. 379, art. 380, art. 381, art. 382, art. 383 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2016.380).

 

Przeczytałeś artykuł? Sprawdź się! A, B czy C?

 

W świetle przepisów Kodeksu cywilnego, o tym czy świadczenie jest podzielne decyduje:
a)    fizyczna możliwość wykonania świadczenia partiami;
b)    to że nie może ono być spełnione częściami, gdyż wartość części będzie mniejsza niż wartość całego świadczenia;
c)    ocena, czy częściowe spełnienie świadczenia powoduje istotną zmianę jego przedmiotu czy wartości.

wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.