Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Postępowanie sądowoadministracyjne: Zażalenie w pigułce

5/5 z 5 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W postępowaniu sądowoadmnistracyjnym wyróżnia się dwa rodzaje środków odwoławczych: skargę kasacyjną i zażalenie. Dzisiejsze opracowanie skupiać się będzie na zagadnieniu zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Postępowanie sądowoadministracyjne: Zażalenie w pigułce

Wniesienie zażalenia

 

Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest:

 • przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;
 • odrzucenie skargi w przypadkach, gdy pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, a także gdy została ona wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia lub gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi bądź jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona;
 • wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
 • odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;
 • sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;
 • odrzucenie wniosku o uzupełnienie wyroku albo odmowa jego uwzględnienia;
 • oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;
 • odrzucenie skargi kasacyjnej (pamiętać należy, że zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego);
 • odrzucenie zażalenia;
 • zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;
 • ukaranie grzywną.

 

Należy również pamiętać, że od postanowień wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny zażalenie  nie przysługuje. Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego są więc prawomocne, ponieważ nie przysługują od nich żadne środki odwoławcze (art. 168 § 1 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

 

Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

 

Termin wniesienia zażalenia

 

Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Przepis art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określa wyraźnie, od kiedy można wnieść zażalenie - od dnia doręczenia postanowienia. Wniesienie zażalenia przed tym dniem uznać należy za niedopuszczalne, gdyż działanie takie zaburza ustalony porządek prawny, w którym środki zaskarżenia wnosi się po otrzymaniu orzeczeń będących przedmiotem zaskarżenia (zob. postanowienie NSA z dnia 3.9.2013 r., I FZ 369/13).

 

Przekazanie wniesionego zażalenia do NSA

 

Akta sprawy wraz z zażaleniem wojewódzki sąd administracyjny przedstawia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu po doręczeniu zażalenia pozostałym stronom. Odpowiedź na zażalenie może być wniesiona wprost do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie siedmiu dni od doręczenia zażalenia. Jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych. Pamiętajmy również, że jeżeli postępowanie zażaleniowe stało się bezprzedmiotowe przed przedstawieniem zażalenia wraz z aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym umarza to postępowanie. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym. Skoro stosownie do art. 197 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje zażalenia na posiedzeniu niejawnym, to  w związku z tym brak jest podstaw prawnych do uwzględnienia wniosku o rozpoznanie zażalenia na rozprawie (zob. postanowienie NSA z dnia 27.9.2012 roku, I OZ 727/12).

 

Możliwość wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia przez wojewódzki sąd administracyjny

 

Wojewódzki sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. Postanowienie takie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

 

Odpowiednie stosowanie przepisów o skardze kasacyjnej do postępowania toczącego się na skutek zażalenia

 

Do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Nie stosuje się jednak art. 185 § 2 ustawy mówiącego, że w razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sąd rozpoznaje ją w innym składzie.

 

Jak wyżej wspomniano, w myśl art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Uwzględniając specyfikę środka odwoławczego jakim jest zażalenie oraz postępowania, które inicjuje, należy stwierdzić, że wykluczona jest możliwość odpowiedniego stosowania art. 174 i 176  powyższej ustawy. Przemawia za tym systemowe odczytanie art. 197 § 2 i art. 194 § 4 ustawy. Ten ostatni przepis określa wyczerpująco wymogi formalne stawiane przez przepisy prawa środkowi odwoławczemu określonemu w ustawie jako zażalenie. Tym samym nie ma potrzeby do sięgania po dyspozycję norm znajdujących się w art. 174 i art. 176 ustawy. Wadliwe uzasadnienie zażalenia nie może zatem prowadzić do tak rygorystycznych konsekwencji, jakie miałyby miejsce w postępowaniu zainicjowanym na skutek wniesienia skargi kasacyjnej. Rygoryzm formalny, mający swoją podstawę w art. 174 i art. 176 ustawy, nie ma w postępowaniu zażaleniowym miejsca, gdyż wskazanych wyżej przepisów nie stosuje się. Tym samym, jeżeli z treści zażalenia możliwe jest wywiedzenie, jakimi intencjami i racjami kierował się wnoszący zażalenie, to nie ma przeszkód do nadania sprawie dalszego biegu i rozpoznania merytorycznego sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny (zob. postanowienie NSA z dnia 4.6.2013 roku, II FZ 202/13).

 

Podstawa prawna:
Art 58, art. 61, art. 194, art. 195, art. 196, art. 197,  art. 220 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).

Data: 11.03.2016 12:38
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: postępowanie sądowoadministracyjne, zażalenie, NSA, Naczelny Sąd Administracyjny
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.