Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Powtórka z prawa gospodarczego: osoba fizyczna jako podmiot prawa gospodarczego

5/5 z 6 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dziś, w ramach powtórki zostanie poruszony temat z dziedziny prawa gospodarczego. Każdy student podczas swojej drogi prędzej, czy później natrafi na swej drodze na egzamin z prawa gospodarczego (lub odpowiednika o innej nazwie – w zależności od uczelni). Warto przed egzaminem mieć usystematyzowaną wiedzę z tej dziedziny. W niniejszym artykule zostanie poruszone zagadnienie osoby fizycznej jako podmiotu prawa gospodarczego.

Powtórka z prawa gospodarczego: osoba fizyczna jako podmiot prawa gospodarczego

Osoba fizyczna jako przedsiębiorca

 

Zgodnie z art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej „Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą". Osoba fizyczna jako przedsiębiorca jest podmiotem prawa. Na podmiotowość składa się zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Zdolność prawna to zdolność bycia podmiotem prawa i obowiązków. Posiada ją każda osoba fizyczna, nawet jeśli nie ma lub ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z tym przedsiębiorcą może być też osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona. W świetle przepisów Kodeksu Cywilnego pełna zdolność do czynności prawnych następuję od chwili uzyskania pełnoletności. Co do zasady osoba fizyczna osiąga pełnoletność z chwilą uzyskania wieku 18 lat (należy także uwzględnić wyjątki z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, określające uzyskanie pełnoletności).  W imieniu osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych czynności w imieniu takiej osoby fizycznej podejmuje przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun, kurator).

 

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają:

  • Małoletni po ukończeniu 13 roku życia,
  • osoby ubezwłasnowolnione częściowo,
  • osoby dla których sąd ustanowił doradcę tymczasowego.

 

 

Mimo to, choćby przedstawiciele ustawowi współpracowali z małoletnim, nie mogą oni podejmować za niego wszystkich czynności. W związku z powyższym nie można wydać koncesji małoletniemu, ponieważ nie może on prowadzić działalności gospodarczej bez zgody przedstawicieli ustawowych, a wówczas koncesja (która rodzi uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej jedynie przez imiennie oznaczony podmiot), służyłaby innym osobom, które się o nią nie ubiegały (tj. przedstawicielom), i, co możliwe, nawet nie mogłyby się o nią ubiegać, przez co korzystałyby z nieprzysługujących im uprawnień. Przedstawiciele małoletniego, który prowadziłby działalność gospodarczą unikaliby też bezpośredniej odpowiedzialności za wyniki finansowe swoich działań oraz za zobowiązania prywatno- i publicznoprawne.

 

Rzemiosło

 

Odnośnie podmiotowości osoby fizycznej w kontekście prawa gospodarczego, ciekawą regulację zawiera art. 4 ustawy o rzemiośle, który zakłada, że: „w wypadku śmierci rzemieślnika współmałżonek pozostający do chwili śmierci na utrzymaniu rzemieślnika oraz małoletni zstępni maja prawo nadal wykonywać rzemiosło w warunkach i na zasadach obowiązujących rzemieślnika".

 

Spółka cywilna

 

Spółka cywilna jest najbardziej popularną formą wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka nie ma statusu przedsiębiorcy. Za przedsiębiorców uznaje się jedynie wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Kodeks spółek handlowych przewiduję sytuację, gdy wspólnicy spółki cywilnej mają obowiązek przekształcenia jej w spółkę jawną. Spółka cywilna jest traktowana jak umowa prawa cywilnego i jedynie wspólnicy będą uzyskiwać status przedsiębiorcy w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Samoistne istnienie lub nie spółki cywilnej nie ma znaczenia w kontekście ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nie jest objęta ewidencją działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest uregulowana wyłącznie przepisami  prawa cywilnego.

 


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807)
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. 1989 nr 17 poz. 92).
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037).


Literatura:
A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009;
K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007;
C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2007.

 

Data: 11.01.2016 13:40
Autor/źródło: Kuc Marek
Kategoria: Prawo, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: prawo gospodarcze, podmiot prawa gospodarczego, spółka cywilna, działalność gospodarcza
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.