Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka - Terminy z KPK!

4.7/5 z 19 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Egzamin wstępny zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym, temat dzisiejszej szybkiej powtórki będzie dotyczył terminów z kodeksu postępowania karnego. Niniejszy artykuł nie będzie zawierał omówienia ogólnej regulacji terminów (pojęcie, zasady liczenia itd.), która została przeanalizowana w jednym z poprzednich artykułów. Poniżej zostaną przedstawione kompleksowo najważniejsze terminy ze wskazaniem czego dotyczą oraz od kiedy są obliczane.

Szybka powtórka - Terminy z KPK!

3 dni

 

 • Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku w postępowaniu przyspieszonym. Liczony od daty doręczenia wyroku.
 • Sporządzenie przez sąd uzasadnienia od wyroku w postępowaniu przyspieszonym. Obliczamy od daty złożenia wniosku.
 • Złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie postanowienia prokuratora o zarządzeniu kontroli i utrwalenia treści rozmów telefonicznych o zatwierdzenie tego postanowienia.
 • Zażalenie na postanowienie w sprawie zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy.
 • Rozstrzygnięcie wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego. Rozstrzyga prokuratora, po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu – sąd.
 • Zażalenia postanowienia o tymczasowym aresztowaniu w postępowaniu dotyczącym Europejskiego Nakazu Aresztowania.
 • Wnioski dowodowe, a także wnioski o uzupełnienie materiału dowodowego, który ma być przekazany sądowi wraz z aktem oskarżenia, o określone dokumenty zawarte w aktach sprawy. Rozpoczyna bieg od dnia zapoznania się z materiałami postępowania przez stronę, obrońcę, pełnomocnika.

 

5 dni

 

 • Rozpatrzenie wniosku prokuratora o zatwierdzenie postanowienia prokuratora o zarządzeniu kontroli i utrwalenie treści rozmów telefonicznych przez sąd. Obliczany od chwili wpływu wniosku do sądu.
 • Wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów lub umorzenie postępowania, w wypadku śledztwa, w przypadku niecierpiącym zwłoki ( art. 308 § 2 kpk).

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania karnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu."

 

7 dni

 

 • Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Oblicza się od daty ogłoszenia, a gdy ustawa przewiduje doręczenie wyroku, od daty jego doręczenia.
 • Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem. Liczony od daty ogłoszenia orzeczenia albo od daty doręczenia orzeczenia.
 • Sprzeciw od wyroku nakazowego. Zaczyna biec od doręczenia tego wyroku.
 • Złożenie apelacji w postępowaniu przyspieszonym. Obliczamy od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem.
 • Wniesienie zażalenia lub sprzeciwu . Rozpoczyna się od daty ogłoszenia albo doręczenia.
 • Doręczenie postanowienia o zatwierdzeniu przeszukania. Wydawane na zgłoszone do protokołu żądanie. Liczymy od daty czynności.
 • Przedstawienie stanowiska przez oskarżyciela odnośnie ograniczenia liczby oskarżycieli posiłkowych. Obliczany od daty doręczenia postanowienia.
 • Usunięcie braków formalnych pisma.
 • Wniosek o przywrócenie terminu. Liczymy od daty ustania przeszkody.
 • Wniosek oskarżonego, który jest pozbawiony wolności o sprowadzenie go na rozprawę apelacyjną. Obliczany od daty zawiadomienia o przyjęciu apelacji.
 • Odpowiedź na akt oskarżenia. Początek terminu to dzień doręczenia oskarżonemu aktu oskarżenia.
 • Rozpatrzenie przez sąd zażalenia na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Rozpoczyna bieg od przekazania sądowi zażalenia wraz z niezbędnymi aktami.
 • Usprawiedliwienie niestawiennictwa lub samowolnego oddalenia się. Liczony od dnia doręczenia postanowienia wymierzającego karę pieniężną.
 • Wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym w wypadku tymczasowego zajęcia. Jeśli w ciągu 7 dni od daty dokonania tymczasowego zajęcia nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, to wtedy tymczasowe zajęcie upada.
 • Wydanie zezwolenia na przewóz sprawcy przez terytorium RP, przez Ministra Sprawiedliwości. Zaczyna się od daty otrzymania wniosku.
 • Wniosek o doprowadzenie na rozprawę oskarżonego pozbawionego wolności. Liczymy od daty doręczenie wezwania lub zawiadomienia.
 • Pomiędzy doręczeniem zawiadomienia a terminem rozprawy głównej powinno upłynąć co najmniej 7 dni.
 • Jeśli podejrzany jest tymczasowo aresztowany to prokurator musi wnieść akt oskarżenia w terminie 7 dni od zamknięcia śledztwa i nie później niż 14 dni przed upływem dotychczas określonego terminu stosowania tego środka.
 • Wniosek o wyznaczenie składu orzekającego w drodze losowania. Początek bierze od wniesienia aktu oskarżenia (w przypadku prokuratora) lub od dnia doręczenia odpisu oskarżenia (w przypadku obrońcy).
 • Usunięcie braków formalnych przez oskarżyciela. Liczony od doręczenia zwrotu przez prezesa sądu.
 • Wnioski dowodowe oskarżonego w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego. Obliczany od daty doręczenia odpisu aktu oskarżenia.
 • Czynności prokuratora z art. 333 § 1 i 2 kpk, gdy nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku z art. 335 kpk.
 • Przedstawienie stanowiska dotyczącego planowania i przebiegu rozprawy oraz jej organizacji. Rozpoczyna się od dnia doręczenia wezwania na posiedzenie przez prezesa sądu.
 • Termin zapoznania się strony, obrońcy i pełnomocnika z materiałami śledztwa powinien być tak wyznaczony, żeby od dnia doręczenia zawiadomienia o możliwości takiego zapoznania upłynęło co najmniej 7 dni.
 • Jeśli postępowanie toczyło się z wyłączeniem jawności, treść wyroku udostępnia się publicznie przez złożenie jego odpisu na okres 7 dni w sekretariacie sądu.

 

14 dni

 

 • Sporządzenie uzasadnienia wyroku przez sąd. Liczony od daty złożenia wniosku, gdy uzasadnienie sporządza się z urzędu to od daty ogłoszenia wyroku.
 • Wniesienie apelacji. Oblicza się go od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem.
 • Doręczenie postanowienia o zatwierdzeniu zatrzymania wydane przez sąd lub prokuratora. Początek bierze od dnia zatrzymania.
 • Sporządzenie aktu oskarżenia lub zatwierdzenie aktu oskarżenie przez prokuratora i wniesienie go do sądu albo wydanie postanowienia o umorzeniu, zawieszeniu albo o uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia. Rozpoczyna się od zamknięcia śledztwa albo od otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez policję w dochodzeniu.
 • Na przystąpienie przez pokrzywdzonego do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy, w przypadku cofnięcia przez oskarżyciela aktu oskarżenia. Obliczany od powiadomienia pokrzywdzonego.
 • Przystąpienie prokuratora do postępowania w przypadku odstąpienia oskarżyciela posiłkowego. Zaczyna się od zawiadomienia o odstąpieniu oskarżyciela posiłkowego.
 • Złożenie aktu oskarżenia lub oświadczenia o podtrzymaniu prywatnego aktu oskarżenia w wypadku odstąpienia prokuratora od oskarżenia. Liczy się od powiadomienia o odstąpieniu prokuratora od oskarżenia.
 • Uzasadnienie wyroku sądu drugiej instancji.
 • Organ prowadzący postępowanie nie może kontrolować korespondencji i być obecnym podczas kontaktów podejrzanego z obrońcą po upływie 14 dni od dnia tymczasowego aresztowania podejrzanego.
 • Wniosek o przedłużenie okresu tymczasowego aresztowania może być złożony najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu orzeczonego wcześniej tymczasowego aresztowania.
 • Doręczenie uzasadnienia podstaw zarzutów podejrzanemu i ustanowionemu obrońcy.
 • Nadesłanie akt postępowania przygotowawczego w przypadku wniesienia przez pokrzywdzonego aktu oskarżenia. Liczony od wezwania prezesa sądu.
 • Wydanie przez sąd postanowienia w przedmiocie wykorzystania dowodu z kontroli w postępowaniu. Początkiem terminu jest wniosek prokuratora.
 • Wydanie wyroku po odroczeniu wydania wyroku.

 

30 dni

 

 • Wniesienie kasacji przez stronę. Liczony od daty doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem.
 • Żądanie uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie lub dokonanie sprawdzenia faktów w tym zakresie. Rozpoczyna bieg od daty otrzymania zawiadomienia o przestępstwie.
 • Skierowanie przez prezesa sądu sprawy na posiedzenie. Obliczamy od dnia wniesienia aktu oskarżenia.
 • Przeprowadzenie posiedzenia przed sprawą, która jest zawiła albo będzie się odbywać na co najmniej 5 terminach rozprawy.

 

35 dni

 

 • Każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać nie dłużej niż 35 dni.

 

6 tygodni

 

 • Powiadomienie o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa osoby lub instytucji, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie.

 

2 miesiące

 

 • Rozpoznanie prośby o ułaskawienie przez sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji. Liczony od daty jej otrzymania.
 • Dochodzenie powinno być ukończone w ciągu 2 miesięcy. Można przedłużyć czas dochodzenia do 3 miesięcy lub na czas nieoznaczony nie dłuższy niż rok.

 

3 miesiące

 

 • Śledztwo powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy. Można przedłużyć na okres nie dłuższy niż rok.
 • Minimum 3 miesiące osoba która została tymczasowo aresztowana musi odczekać, żeby móc złożyć wniosek o uchylenie lub zmianę tymczasowego aresztowania od dnia wydania postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania.
 • Maksymalny orek kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych przez organ prowadzący postępowanie, z możliwością przedłużenia na okres następnych 3 miesięcy.
 • Wstąpienie w prawa zmarłego oskarżyciela prywatnego. Liczymy od dnia śmierci oskarżyciela prywatnego.

 

6 miesięcy

 

 • Niedopuszczalne jest wznowienie postępowania z urzędu na niekorzyść oskarżonego po upływie tego okresu od daty uprawomocnienia się orzeczenia.
 • Niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść oskarżonego wniesionej po upływie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia przez Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Prawa Dziecka.
 • Uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w stosunku do podejrzanego na jego niekorzyść przez Prokuratora Generalnego.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania karnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

1 rok

 

 • Ponowna prośba o ułaskawienie wniesiona przed upływem roku od negatywnego załatwienia poprzedniej prośby może być przez sąd pozostawiona bez rozpoznania.

 

3 lata

 

 • Przedawnienie roszczeń z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu. Termin obliczany od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia lub od daty zwolnienia ( art. 552b kpk).
 • Przedawnienie prawa do ściągnięcia zasądzonych kosztów procesu. Rozpoczyna bieg od dnia kiedy należało je uiścić.
 • Przedawnienie roszczeń o zwrot należności z art. 618a, art. 618b, art. 618d, oraz art. 618f-618h kpk. Liczony od dnia powstania roszczenia.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555).

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.