Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: 30 maja w życie wchodzą nowe regulację Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Powtórka przed egzaminem: Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej

4.9/5 z 24 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wśród listy ustaw obowiązujących podczas egzaminu wstępnego na aplikację prawnicze w tym roku obowiązuje ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Tematem dzisiejszej powtórki będzie problematyka kontroli bezpieczeństwa imprezy masowej, która została uregulowana w tej ustawie.

Powtórka przed egzaminem: Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej

Rola organu

 

W świetle przepisów ustawy, organ kontroluje zgodność przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu. Organ może kontrolować zgodność przebiegu imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu. Wykonujące czynności, o których mowa powyżej, organ może korzystać z sił i środków właściwego miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego. Organ w związku z przeprowadzaną kontrolą, o której mowa powyżej, ma prawo do:

  • żądania od organizatora informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania kontroli;
  • swobodnego wstępu do miejsca przeprowadzania imprezy masowej i innych pomieszczeń związanych bezpośrednio z przeprowadzaniem imprezy masowej;
  • przeprowadzania wskazanych wyżej miejsc;
  • żądania od osób działających w imieniu i na rzecz organizatora udzielenia informacji w formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli.

Ponadto w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu, organ wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności, o czym niezwłocznie powiadamia właściwego wojewodę. Decyzję doręcza się organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy. W przypadki stwierdzenia naruszenia warunków bezpieczeństwa imprezy masowej przez jej organizatora, podmioty o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, mogą wnioskować do organu o jej przerwanie.

 

Decyzja o zakazie przeprowadzenia imprezy

 

Organ wydaje decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej, jeżeli po wydaniu zezwolenia stwierdzi, że zostały naruszone warunki bezpieczeństwa dające podstawę do jego wydania. Od decyzji organu, o której mowa w art. 29 i w art. 32 ustawy, przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Samorządowe kolegium odwoławcze rozpatruje odwołanie, o którym mowa powyżej w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Negatywna ocena stanu bezpieczeństwa

 

W przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, może:

  • zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności na całym obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach;
  • wprowadzić, na czas określony albo nieokreślony, zakaz przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części.

Trzeba pamiętać, że kopię decyzji niezwłocznie po jej wydaniu wojewoda przesyła podmiotom, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. Dodatkowo od decyzji,  o której mowa powyżej, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. Odwołanie od decyzji, od powyższej decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

 

Wojewoda

 

Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, przerwać imprezę masową, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu osobom albo mieniu w znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wydając decyzję, wojewoda bierze pod uwagę również zagrożenie bezpieczeństwa, które może spowodować przerwanie imprezy masowej. Decyzji o przerwaniu imprezy masowej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. O treści decyzji wojewoda zawiadamia niezwłocznie organizatora imprezy masowej oraz odpowiednie podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy. Decyzję doręcza się organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy masowej.

 

Podstawa prawna:
art. 31 - 34a - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504).

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.