Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: 30 maja w życie wchodzą nowe regulację Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka: Zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego

4.9/5 z 15 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Podczas dzisiejszej powtórki poruszymy zagadnienie z ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, która także znajduje się na wykazie ustaw obowiązujących podczas egzaminu wstępnego na aplikację. Tematem niniejszego artykułu będą zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego uregulowane w rozdziale 2 powyższej ustawy.

Szybka powtórka: Zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego

Formularz informacyjny

 

Zgodnie z art. 8 ustawy, bank w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego, dostarcza kredytobiorcy, według jego wyboru, w postaci papierowej lub elektronicznej, formularz informacyjny zawierający informację o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być skrócony na żądanie kredytobiorcy. Formularz informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W formularzu informacyjnym bank wskazuje:

 • dane identyfikacyjne banku;
 • kwotę odwróconego kredytu hipotecznego, sposób jej ustalenia, w tym stosunek tej kwoty do wartości nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy lub do której przysługuje mu prawo użytkowania wieczystego, lub lokalu, do którego przysługuje kredytobiorcy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • termin i sposób wypłaty odwróconego kredytu hipotecznego;
 • sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany;
 • wysokość i sposób płatności innych kosztów, w tym:
 1. prowizji,
 2. opłaty za przygotowanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 3. kosztu wyceny nieruchomości lub lokalu, o których mowa powyżej,
 4. koszt monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa powyżej oraz sposób ich rozliczania;
 • stronę umowy odwróconego kredytu hipotecznego zobowiązaną do poniesienia kosztu wyceny nieruchomości lub lokalu, o których mowa powyżej oraz kosztu monitorowania ich wartości;
 • częstotliwość i sposób monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu określonego powyżej;
 • sposób zabezpieczenia wierzytelności banku;
 • prawa i obowiązki kredytobiorcy;
 • zasady rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego;
 • informację, że formularz informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego;
 • inne informacje niezbędne do podjęcia przez kredytobiorcę decyzji o zawarciu umowy kredytu hipotecznego.

 

Trzeba pamiętać, że minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza informacyjnego, uwzględniając konieczność prawidłowego zapoznania się przez kredytobiorcę ze szczegółowymi warunkami udzielania i rozliczania odwróconego kredytu hipotecznego.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to zorganizowana wiedza."

 

Ocena stanu i historii zobowiązań kredytobiorcy przez bank

 

Bank, przed zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego, dokonuje oceny stanu i historii zobowiązań kredytobiorcy oraz stanu prawnego nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy. Kredytobiorca jest obowiązany do przedstawienia, na żądanie banku, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny, o której mowa powyżej.

 

Forma i treść umowy odwróconego kredytu hipotecznego

 

Umowę odwróconego kredytu hipotecznego zawiera się w formie pisemnej. Umowa odwróconego kredytu hipotecznego określa w szczególności:

 • strony umowy;
 • kwotę odwróconego kredytu hipotecznego;
 • rynkową wartość nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy;
 • stosunek kwoty odwróconego kredytu hipotecznego do rynkowej wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy;
 • termin, wysokość i sposób wypłaty kwoty odwróconego kredytu hipotecznego;
 • sposób zabezpieczenia wierzytelności banku;
 • stronę umowy zobowiązaną do poniesienia kosztu wyceny nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, oraz kosztu monitorowania ich wartości;
 • sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany;
 • wysokość i sposób płatności innych kosztów, w tym kosztu wykonywania przez bank upoważnienia, kosztu monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, jeżeli umowa je przewiduje, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulegać zmianie;
 • obowiązki kredytobiorcy, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, oraz skutki ich niewykonywania przez kredytobiorcę w szczególności prawo do żądania przez bank udzielenia mu upoważnienia do wykonania tych obowiązków;
 • częstotliwość i sposób monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy;
 • prawa kredytobiorcy, w tym prawo do odstąpienia od umowy wraz z określeniem wysokości odsetek za okres do upływu terminu określonego w art. 12 ust. 1 ustawy, prawo do przedterminowej spłaty odwróconego kredytu hipotecznego oraz uprawnienia, o których mowa w art. 15 ustawy;
 • warunki wypowiedzenia umowy;
 • zasady i termin rozliczenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego;
 • osoby do kontaktu po śmierci kredytobiorcy.

 

Należy pamiętać, że do umowy odwróconego kredytu hipotecznego bank dołącza wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawierający w szczególności adres, pod który należy je złożyć. Zmiana umowy odwróconego kredytu hipotecznego w zakresie wskazania osoby do kontaktu po śmierci kredytobiorcy jest bezpłatna.

 

Brak zastosowania art. 72 ustawy o księgach wieczystych i hipotece

 

 

Ponadto, w umowie odwróconego kredytu hipotecznego kredytobiorca może zobowiązać się do niezbywania własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego bez zgody banku. Przepisy art. 72 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece nie stosuje się.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to pokarm dla rozumu."

 

Podstawa prawna:
art. 8 - 11,  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz.U. 2014 poz. 1585).

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.