Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Kolejne wolne etaty w sądach. Resort Sprawiedliwości publikuje listę
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka - Krajowy Zjazd Adwokatury i Naczelna Rada Adwokacka

4.7/5 z 26 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wśród ustaw znajdujących się w wykazie aktów prawnych obowiązujących na egzamin wstępny na aplikację prawnicze znajduję się ustawa prawo o adwokaturze. Podczas dzisiejszej powtórki zostanie omówiona regulacja dotycząca Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz Naczelnej Rady Adwokackiej.

Szybka powtórka - Krajowy Zjazd Adwokatury i Naczelna Rada Adwokacka

Krajowy Zjazd Adwokatury

 

Zgodnie z przepisem art. 54 ustawy prawo o adwokaturze, Krajowy Zjazd Adwokatury stanowią delegaci wybrani w proporcji do liczby członków izby, ustalonej przez Naczelną Radę Adwokacką, jednakże nie mniej niż sześciu delegatów z każdej izby. W Krajowym Zjeździe uczestniczą, niebędący delegatami, członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej oraz dziekani okręgowych izb adwokackich. Ponadto Krajowy Zjazd Adwokatury odbywa się co cztery lata. Zjazd zwołuje Naczelna Rada Adwokacka. Odbywa się on w ciągu trzech miesięcy od daty dokonania wyborów we wszystkich izbach adwokackich. Trzeba pamiętać także o tym, że Nadzwyczajny Krajowy Zjazd może być zwołany na żądanie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższej Komisji Rewizyjnej, co najmniej jednej trzeciej członków Naczelnej Rady Adwokackiej albo co najmniej jednej trzeciej okręgowych rad adwokackich.

 

Zakres działania Krajowego Zjazdu Adwokatury

 

W świetle regulacji art. 56 prawa o adwokaturze, do zakresu działania Krajowego Zjazdu Adwokatury należy w szczególności:

 • wybór prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej;
 • wybór – niebędących dziekanami – adwokatów wchodzących w skład Naczelnej Rady Adwokackiej;
 • wybór członków i zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej;
 • ustalanie liczby członków i zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz sądów dyscyplinarnych;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie – po wysłuchaniu wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej – zamknięć rachunkowych i udzielanie Naczelnej Radzie Adwokackiej absolutorium;
 • wytyczanie kierunków działania samorządu adwokackiego, a także ustalanie liczby izb adwokackich;
 • określanie podstawowych zasad tworzenia funduszów i gospodarowania majątkiem adwokatury;
 • uchwalanie regulaminów dotyczących:
 1. trybu wyborów do organów adwokatury i organów izb adwokackich oraz działania tych organów, z wyjątkiem regulaminów, o których mowa w art. 58 pkt 12 lit. I ustawy;
 2. trybu obrad zjazdu.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy Prawo o adwokaturze zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to pokarm dla rozumu."

 

Naczelna Rada Adwokacka

 

Naczelną Radę Adwokacką tworzą:

 • prezes Naczelnej Rady Adwokackiej;
 • adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury w liczbie odpowiadającej liczbie dziekanów okręgowych rad adwokackich, nie więcej jednak niż ośmiu adwokatów z tej samej izby;
 • dziekani okręgowych rad adwokackich.

 

Z kolei siedzibą Naczelnej Rady Adwokackiej jest miasto stołeczne Warszawa. Kompetencje Naczelnej Rady Adwokackiej zostały określone w art. 58 ustawy prawo o adwokaturze. Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy:

 • reprezentowanie adwokatury;
 • uchylanie sprzecznych z prawem uchwał zgromadzenia izby;
 • nadzór nad działalnością Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej;
 • nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów przez te rady;
 • ustalanie zasięgu terytorialnego izb adwokackich oraz ich siedzib;
 • ustalanie liczby członków oraz ich zastępców, organów poszczególnych izb adwokackich, a także liczby stale urzędujących członków tych organów i zasad wynagrodzenia;
 • określanie zasad działania zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru;
 • określanie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego;
 • wydawanie opinii, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3 ustawy;
 • rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich;
 • udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa;
 • rozporządzanie i zarząd majątkiem Naczelnej Rady Adwokackiej;
 • uchwalanie budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej i określanie udziału poszczególnych izb adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych;
 • uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty;
 • zawieszanie w sprawowaniu funkcji ze względu na naruszenie podstawowych obowiązków poszczególnych członków organów izb adwokackich i organów zespołów adwokackich, z wyjątkiem członków sądów dyscyplinarnych, oraz zwracanie się do właściwych organów o ich odwołanie;
 • wykonywanie zadań określonych w ustawie o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie;
 • uchwalanie regulaminów dotyczących:
 1. zasad wyboru delegatów adwokatów, o których mowa w art. 39 pkt 1 ustawy,
 2. zasad odbywania aplikacji adwokackiej,
 3. zasad funkcjonowania rad adwokackich,
 4. zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów,
 5. wzorów pieczęci organów adwokatury,
 6. zasad tworzenia, organizowania, funkcjonowania i rozwiązywania zespołów adwokackich,
 7. zasad wykonywania zawodu indywidualnie lub w spółkach, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy prawo o adwokaturze,
 8. działania rzeczników dyscyplinarnych,
 9. zasad współdziałania adwokata z prawnikiem zagranicznym reprezentującym klienta w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego.

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

 

Naczelna Rada Adwokacka wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, zastępcę sekretarza oraz dwóch członków, którzy łącznie z prezesem stanowią Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium jest organem wykonawczym Naczelnej Rady Adwokackiej. Ponadto Prezydium sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej, z wyjątkiem wymienionych w art. 58 pkt 1a, 2, 5a, 5b, 11 i 12 ustawy.

 

Szczególne uprawnienia Naczelnej Rady Adwokackiej

 

Według przepisu art. 60 ustawy prawo o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka uchyla uchwały okręgowych rad adwokackich sprzeczne z prawem. Dodatkowo Naczelna Rada Adwokacka może zwrócić się do okręgowej rady adwokackiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu jej działalności. Uchwała powinna być podjęta nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy Prawo o adwokaturze zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Centralny Zespół Wizytatorów

 

Naczelna Rada Adwokacka powołuje spośród adwokatów Centralny Zespół Wizytatorów oraz przewodniczącego Zespołu i jego zastępcę. Wizytatorzy sprawują kontrolę nad wykonywaniem przez zespoły adwokackie i adwokatów przepisów niniejszej ustawy oraz innych przepisów dotyczących adwokatury.

 

Podstawa prawna:
art. 54-62, Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124).

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.