Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Powtórka z KKS: dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

4.2/5 z 22 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest instytucją zaniechania ukarania sprawcy z rozdziału 2 kodeksu karnego skarbowego. Postępowanie w sprawie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest uproszczoną formą postępowania karno-skarbowego. Głównym dobrodziejstwem wynikającym dla sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, który skorzystał z omawianej instytucji jest brak wpisu do Krajowego Rejestru Karnego wyroku zezwalającego na dobrowolne poddanie, co powoduje brak piętna skazania wobec takiego sprawcy. Taki wyrok też nie jest przesłanką recydywy skarbowej w rozumieniu przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Powtórka z KKS: dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Wstęp

 

Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze jest zobowiązany pouczyć sprawcę o możliwości złożenia wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przed pierwszym przesłuchaniem. Sprawca ma czas na złożenie wskazanego wniosku do chwili wniesienia aktu oskarżenia do sądu przez podmiot prowadzący postępowanie przygotowawcze.

 

Przesłanki zastosowania instytucji

 

Sprawca może skorzystać z instytucji w chwili zrealizowania przesłanek pozytywnych oraz niewystąpieniu przesłanek negatywnych dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Kwestię przesłanek reguluje art. 17 k.k.s. Pierwszym warunkiem sine qua non zastosowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest wina i okoliczności sprawy, które nie budzą wątpliwości. Kolejnym warunkiem niezbędnym do skorzystania z tej instytucji jest uiszczenie przez sprawcę w całości wymagalnej należności publicznoprawnej, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności. Następnie powinien uiścić kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony oraz zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania. Ostatnią dodatnią przesłanką dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest zgoda sprawcy na przepadek przedmiotów, co najmniej w takim zakresie, jakim ten przepadek jest obowiązkowy (w wypadku niemożności złożenia przedmiotów podlegających przepadkowi sprawca musi uiścić ich równowartość pieniężną).

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu karnego skarbowego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Sprawca nie może skorzystać z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, jeśli zarzucane przestępstwo skarbowe jest zagrożone karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest niedopuszczalne w przypadku sprawy o przestępstwo skarbowe popełnione w warunkach determinujących nadzwyczajne obostrzenie kary. Ponadto sprawa nie może skutecznie dobrowolnie poddać się odpowiedzialności, jeśli zgłoszono interwencję co do przedmiotu podlegającego przepadkowi, chyba że interwencja zostanie cofnięta przez interwenienta do chwili wniesienia aktu oskarżenia do sądu.

 

Postępowanie w sprawie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności

 

Postępowanie w sprawie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności dzielimy na fazę negocjacyjną i fazę decyzyjną. Kwestie proceduralne zostały uregulowane w art. 142-149 k.k.s. w części procesowej kodeksu. Faza negocjacyjna prowadzona jest pomiędzy sprawcą, a organem prowadzącym postępowanie przygotowawcze. Kończy się z chwilą złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności do właściwego sądu rejonowego. Z momentem złożenia tego wniosku postępowanie w sprawie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności przechodzi w fazę decyzyjną, gdzie sąd wyrokiem orzeka na posiedzeniu o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez sprawcę przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Jeśli sąd stwierdzi, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, niezwłocznie zwraca sprawę finansowemu organowi postępowania przygotowawczego. W wyroku zezwalającym sąd udzielając zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności orzeka tytułem kary grzywny kwotę uiszczoną przez sprawcę oraz przepadek przedmiotów tylko w takich granicach, w jakich sprawca wyraził na to zgodę, a w razie niemożności ich złożenia – uiścił ich równowartość pieniężną. Główną cechą wyroku zezwalającego na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest nie podleganie takiego orzeczenia wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wyrok

 

Zgodnie z art. 149 k.k.s. taki wyrok podlega zaskarżeniu apelacją. Podlega on uchyleniu lub zmianie jedynie, gdy sąd orzekł tytułem kary grzywny kwotę inną niż uiszczona przez sprawcę lub przepadek przedmiotów lub uiszczenie ich równowartości pieniężnej w zakresie nieobjętym zgodą sprawcy.

 

Podsumowanie

 

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności cechuje się częstym zastosowaniem w praktyce stosowania prawa. Jest wyrazem realizacji ratio legis prawa karnego skarbowego, gdzie kompensacja w postaci uiszczenia uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej ma pierwszeństwo nad ukaraniem sprawcy rozumianym w sposób ściśle retrybutywny. Wśród licznych zalet omawianej instytucji należy także wskazać przyśpieszenie postępowań w sprawach karnych skarbowych oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych przez skarb państwa w związku ze zwyczajnym trybem postępowania karnego skarbowego.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu karnego skarbowego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Człowiek uczy się przez pół życia, żeby przez drugą połowę mógł mieć co zapominać."

 

Podstawa prawna:

art. 17, art. 18, art. 142-149 kodeks karny skarbowy ( Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.)

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.