Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Powtórka z KC: 4 informacje o wykonaniu zastępczym

5/5 z 27 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsza powtórka z Kodeksu cywilnego dotyczyć będzie zagadnienia wykonania zastępczego. Temat ten ściśle wiąże się z prawem zobowiązań. Sprawdźmy kiedy i w jakiej formie można je zastosować. Już teraz dodajmy, że oprócz KC przyda Wam się jeszcze ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (także wymagana na egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze).

Powtórka z KC: 4 informacje o wykonaniu zastępczym

1.    Definicja

 

Wykonanie zastępcze jest wykonaniem czynności, co do której zobowiązany był dłużnik, przez wierzyciela, jednak na koszt opornego dłużnika. Ważną kwestią jest, że instytucja wykonania zastępczego przewidziana została nie tylko na gruncie prawa cywilnego, ale także na gruncie prawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

2.    Podstawa prawna

 

Zgodnie z treścią art. 480 Kodeksu cywilnego, w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika. Jeżeli świadczenie polega na zaniechaniu, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do usunięcia na koszt dłużnika wszystkiego, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił. W wypadkach nagłych wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu czynność na koszt dłużnika lub usunąć na jego koszt to, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksy cywilnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

3.    Zasada działania

 

Upoważnienie do zastępczego wykonania czynności na koszt dłużnika wierzyciel może uzyskać bądź w postępowaniu rozpoznawczym, bądź też w postępowaniu egzekucyjnym, a w obu tych przypadkach orzeczenie sądu stanowić będzie umocowanie wierzyciela do wykonania czynności na koszt dłużnika i nic ponadto. Treścią wyroku, jaki zostanie wydany w wyniku uwzględnienia powództwa opartego na przepisie art. 480 KC będzie możliwość doprowadzenia własnym działaniem do wykonania zobowiązania. Powództwo zmierzające do uzyskania umocowania do wykonania zastępczego obejmuje roszczenie o charakterze niepieniężnym.

 

4.    Wykonanie zastępcze w egzekucji

 

Jednocześnie zgodnie z art. 127 i n. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wykonanie zastępcze stosuje się, gdy egzekucja dotyczy obowiązku wykonania czynności, którą można zlecić innej osobie do wykonania za zobowiązanego i na jego koszt. Przykładowo, wykonanie zastępcze może być orzeczone, gdy mimo wymierzenia grzywny zobowiązany nie wykona wynikającego z przepisów prawa budowlanego obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego albo gdy uwzględniając zarzut zobowiązanego, że grzywna jest zbyt uciążliwym środkiem egzekucyjnym, organ postanowi o zastosowaniu mniej uciążliwego dla zobowiązanego środka egzekucyjnego.

 

W przypadku wykonania zastępczego, organ egzekucyjny doręcza zobowiązanemu:

  • odpis tytułu wykonawczego;
  • postanowienie, że obowiązek objęty tytułem wykonawczym zostanie w trybie postępowania egzekucyjnego wykonany zastępczo przez inną osobę za zobowiązanego, na jego koszt i niebezpieczeństwo.

 

W postanowieniu o zastosowaniu wykonania zastępczego organ egzekucyjny może wezwać zobowiązanego do wpłacenia w oznaczonym terminie określonej kwoty tytułem zaliczki na koszty wykonania zastępczego, z pouczeniem, że w przypadku niewpłacenia kwoty w tym terminie zostanie ona ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. W postanowieniu o zastosowaniu wykonania zastępczego organ egzekucyjny może również nakazać zobowiązanemu dostarczenie posiadanej dokumentacji, a także posiadanych materiałów i środków przewozowych, niezbędnych do zastępczego wykonania egzekwowanej czynności, z zagrożeniem zastosowania odpowiednich środków egzekucyjnych w razie uchylenia się zobowiązanego od dostarczenia tych dokumentów, materiałów i środków przewozowych. Zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o zastosowaniu wykonania zastępczego. Jednocześnie zobowiązany ma prawo wglądu w czynności wykonawcy oraz zgłaszania do organu egzekucyjnego wniosków co do sposobu wykonywania tych czynności. Zobowiązany może w toku czynności egzekucyjnych zgłosić do organu egzekucyjnego wniosek o zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastępczego, jeżeli wykonawca na to się godzi, a zobowiązany złożył oświadczenie, że egzekwowany obowiązek wykona w terminie przez organ egzekucyjny wskazanym. Organ egzekucyjny uwzględni wniosek, jeżeli uzna to oświadczenie za niebudzące wątpliwości. Organ egzekucyjny może uzależnić wyrażenie zgody na wniosek zobowiązanego od złożenia przez niego zabezpieczenia wykonania egzekwowanego obowiązku w formie, jaką uzna za wskazaną.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu cywilnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Ucząc innych, sami się uczymy."

 

Podstawa prawna:
[art. 480 k.c. (Dz.U. z 2014 r. Nr 121 j.t.)]
[art. 127 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. Nr 1619)]

Data: 30.06.2015 07:53
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: aplikacja, egzamin wstępny, prawo cywilne, zobowiązania, wykonanie zobowiązania, wykonanie zastępcze
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.