Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

9 pytań z prawa rodzinnego i opiekuńczego - zwolnienie opiekuna i ustanie opieki

4.9/5 z 33 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Tematem dzisiejszego opracowania uczyniliśmy zagadnienie zwolnienia opiekuna i ustanie opieki. Będzie ono przydatne przede wszystkim tym, którzy już jesienią będą przystępować do egzaminów wstępnym na aplikacje prawnicze, a także tym, którzy w najbliższej sesji egzaminacyjnej – w ramach programu studiów - zdawać będą egzamin z prawa rodzinnego i opiekuńczego. By ułatwić naukę, powyżej wskazane zagadnienia omówiliśmy w formie krótkich pytań i odpowiedzi.

9 pytań z prawa rodzinnego i opiekuńczego - zwolnienie opiekuna i ustanie opieki

Kiedy sąd ma możliwość zwolnić opiekuna z opieki?

 

Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może na żądanie opiekuna zwolnić go z opieki. Ustawodawca nie wskazał jednak katalogu owych ważnych powodów. Wśród takich powodów mogą znaleźć się na przykład poważne problemy zdrowotne.

 

Kiedy sąd opiekuńczy ma obowiązek zwolnić opiekuna z opieki?

 

Sąd opiekuńczy zwolni opiekuna, jeżeli z powodu przeszkód faktycznych lub prawnych opiekun jest niezdolny do sprawowania opieki albo dopuszcza się czynów lub zaniedbań, które naruszają dobro pozostającego pod opieką.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to pokarm dla rozumu."

 

Wśród przeszkód prawnych można wymienić utratę pełnej zdolności do czynności prawnych, utratę praw publicznych, pozbawienie władzy rodzicielskiej. Opiekunem nie może być także osoba skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

 

Kto prowadzi pilne sprawy związane z opieką po zwolnieniu opiekuna?

 

Jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowił inaczej, opiekun obowiązany jest prowadzić nadal pilne sprawy związane z opieką aż do czasu jej objęcia przez nowego opiekuna.

 

Czy i jaki środek odwoławczy służy na postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie zwolnienia opiekuna?

 

Na postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie zwolnienia opiekuna z opieki przysługuje apelacja - uzasadnienie uchwały z dnia 10 stycznia 2000 r., sygn. akt III CZP 30/99.

 

Kiedy opieka ustaje z mocy prawa?

 

Gdy małoletni osiągnie pełnoletność albo gdy przywrócona zostanie nad nim władza rodzicielska, opieka ustaje z mocy prawa.

 

Kiedy opiekun jest nadal zobowiązany prowadzić nadal pilne sprawy związane z zarządem majątku mimo ustania opieki?

 

Jeżeli w chwili ustania opieki zachodzi przeszkoda do natychmiastowego przejęcia zarządu majątkiem przez osobę, która pozostawała pod opieką, albo przez jej przedstawiciela ustawowego lub spadkobierców, opiekun obowiązany jest nadal prowadzić pilne sprawy związane z zarządem majątku, chyba że sąd opiekuńczy postanowi inaczej.

 

W jakim terminie opiekun składa rachunek końcowy?

 

W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem.

 

Czy sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku składania rachunku końcowego?

 

Tak, sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku składania rachunku końcowego.

 

Do czego zobowiązany jest opiekun po zwolnieniu lub po ustaniu opieki?

 

Niezwłocznie po swym zwolnieniu lub po ustaniu opieki opiekun obowiązany jest oddać osobie, która pozostawała pod opieką, albo jej przedstawicielowi ustawowemu lub spadkobiercom zarządzany przez siebie majątek tej osoby.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Ucząc innych, sami się uczymy."

 

W myśl art. 174 k.r. o. opiekun jest obowiązany oddać osobie lub jej przedstawicielowi ustawowemu zarządzany przez siebie majątek podopiecznego niezwłocznie po zwolnieniu ze sprawowania tej funkcji. Obowiązek zwolnionego opiekuna wynika wprost z przepisu ustawy i nie jest uzależniony od dopełnienia przez podlegającego opiece (jego przedstawiciela) czynności zachowawczych, np. wezwania, ani od złożenia lub zatwierdzenia przez sąd rachunku końcowego (art. 172 k.r.o.). Termin spełnienia świadczenia został określony przez zdarzenie (art. 111 § 2 k.c.), wobec czego po upływie czasu niezbędnego dla dokonania czynności związanych z doręczeniem pieniędzy następnemu opiekunowi dłużnik pozostawał w opóźnieniu ze skutkami przewidzianymi w art. 481 § 1 k.c., to jest obowiązkiem zapłacenia odsetek w ustawowej wysokości (uzasadnienie postanowienia SN z dnia 24 marca 1997 r., sygn. akt I CKU 19/97).

 

Podstawa prawna:
Art. 169, art. 170, art. 171, art. 172, art. 173, art. 174 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny I opiekuńczy (Dz.U.2015.583)

Data: 15.05.2015 07:43
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: powtórka przed egzaminem, kodeks rodzinny i opiekuńczy, sąd opiekuńczy, zwolnienie opiekuna, ustanie opieki
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.