Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowy termin egzaminu radcowskiego i adwokackiego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Przed egzaminem wstępnym na aplikację: Wyrok zaoczny

5/5 z 33 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Sąd wydaje wyroki zaoczne w wypadkach bezczynności pozwanego, który - prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy - nie stawi się na niej i nie zajmie stanowiska co do żądania pozwu. Zagadnienie regulują przepisy procedury cywilnej, tj. art. 339 – 349 k.p.c.

Przed egzaminem wstępnym na aplikację: Wyrok zaoczny

Istota wyroku zaocznego

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

 

 

W judykaturze zaakcentowano (por. uzasadnienie postanowienia SN z dnia 12 kwietnia 2013 r., sygn. akt IV CZ 27/13), że wyroki zaoczne różnią się od pozostałych wyroków nie przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz warunkami jego wydania. Zrealizowanie się w konkretnej sytuacji procesowej przesłanek do wydania wyroku zaocznego musi być uświadomione przede wszystkim przez sąd prowadzący postępowanie. Swoje stanowisko w tej kwestii sąd manifestuje stronom postępowania nazywając wyrok „zaocznym" i postępując stosownie do przepisów regulujących warunki jego wydania. Warto wskazać jednak, że gdy twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą budzą wątpliwości lub zostały przytoczone w celu obejścia prawa, to nie można ich przyjąć za prawdziwe, a sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe w celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Wyjątek żądania przeprowadzenia rozprawy w nieobecności pozwanego

 

Wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie będzie zaoczny, jeżeli pozwany zażądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności albo składał już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie.

 

Wyrok zaoczny zastrzeżony

 

W razie nienadejścia, na dzień rozprawy, dowodu doręczenia pozwanemu zawiadomienia o terminie rozprawy, sąd może - w ciągu następnych dwóch tygodni - wydać na posiedzeniu niejawnym wyrok zaoczny, jeżeli w tym czasie otrzyma dowód doręczenia. Wyrok taki wiąże sąd od chwili podpisania sentencji. Należy wspomnieć w tym miejscu, że zgodnie z ustawą wezwanie na rozprawę powinno być, wyjąwszy wypadki „pilne”, doręczone pozwanemu co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. Wówczas osoba wzywana ma możliwość stawienia się na posiedzenie bez uszczerbku dla własnych interesów.

 

Uzasadnienie wyroku zaocznego

 

Wyrok zaoczny sąd uzasadnia, gdy powództwo zostało oddalone w całości lub w części, a powód zażądał uzasadnienia w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku, albo gdy powód, który żądania takiego nie zgłosił, wniósł apelację w przepisanym terminie.

 

Doręczenie wyroku zaocznego

 

Wyroki zaoczne doręcza się z urzędu obu stronom z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia. Pozwanego poucza się także o wymaganej treści sprzeciwu od wyroku zaocznego oraz o tym, że sąd pominie spóźnione twierdzenia i dowody z wyjątkami wskazanymi w ustawie.

 

Sprzeciw od wyroku zaocznego

 

Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy, albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

 

Sprzeciw złożony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, a także sprzeciw nieopłacony sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

 

Jeżeli sprzeciw został złożony prawidłowo, przewodniczący wyznacza termin rozprawy i zarządza doręczenie sprzeciwu powodowi.
Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub części utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też pozew odrzuca lub postępowanie umarza.

 

Cofnięcie sprzeciwu

 

W razie cofnięcia sprzeciwu sąd - jeżeli uzna, że cofnięcie jest dopuszczalne - umarza postępowanie wywołane wniesieniem sprzeciwu i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu. Wyrok zaoczny staje się wówczas prawomocny.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Brak zdolności sądowej lub procesowej pozwanego

 

Jeżeli po wydaniu wyroku zaocznego okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powołanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sąd z urzędu uchyla wyrok zaoczny i wydaje odpowiednie postanowienie.

 

Koszty

 

Koszty rozprawy zaocznej i sprzeciwu ponosi pozwany, choćby następnie wyrok zaoczny został uchylony, chyba że niestawiennictwo pozwanego było niezawinione lub że nie dołączono do akt nadesłanych do sądu przed rozprawą wyjaśnień pozwanego.

 

Podstawa prawna
Art. 149, art. 339, art. 340, art. 341, art. 342, art. 343, art. 3431, art. 344, art. 345, art. 347, art. 348, art. 349 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 101 ze zm.).

 

Orzecznictwo
Postanowienie SN z dnia 12 kwietnia 2013 r., sygn. akt IV CZ 27/13, http://www.sn.pl.

Data: 24.04.2015 10:00
Autor/źródło: Terlecki Radosław
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: wyrok zaoczny, zdolność prawna, uzasadnienie wyroku zaocznego, doręczenie wyroku zaocznego, koszty rozprawy
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.