Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowy termin egzaminu radcowskiego i adwokackiego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Sesja przedaplikacyjna: Prokura

5/5 z 38 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Powtarzając materiał z części ogólnej Kodeksu cywilnego, nie sposób pominąć prokury. Pytania odnoszące się właśnie do tej instytucji lubią pojawiać się na egzaminach wstępnych na aplikacje korporacyjne. Dziś więc przypomnimy najważniejsze zagadnienia dotyczące prokury.

Sesja przedaplikacyjna: Prokura

Definicja

 

Art. 1091 Kodeksu cywilnego stanowi, że prokura należy do kategorii pełnomocnictwa udzielonego przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Obejmuje ono w swej treści umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jednocześnie powinniśmy pamiętać, że nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W spółkach kapitałowych – a więc w sp. z o.o. oraz spółce akcyjnej, prokura jest udzielna na podstawie zgody zarządu danej spółki, chyba że umowa spółki przewiduje co innego.

 

Prokurent

 

Prokurentem może być włącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Jednakże w  spółkach kapitałowych - w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością prokurentem nie może być członek rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, a w spółkach akcyjnych - członek rady nadzorczej. Prokura w zasadzie pozwala umocowanemu na dokonywanie wielu różnych czynności prawnych związanych z prowadzeniem danego przedsiębiorstwa. Przykładowo w postępowaniu karnym prokurent może dokonywać za przedsiębiorcę czynności procesowych jako organ uprawniony do działania w jego imieniu. Jednakże do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności (art. 1093 KC) – sama prokura jest zatem w takich sytuacjach niewystarczająca.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Zdanie doktryny

 

Wg K. Kopaczyńskiej-Pieczniak „Prokurent może dokonać wskazanej w art. 1093 KC czynności, o ile uzyska pełnomocnictwo szczególne, czyli pełnomocnictwo do poszczególnej czynności. W takim przypadku prokurent występuje w imieniu przedsiębiorcy jako pełnomocnik i w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa. Takie dodatkowe umocowanie prokurenta nie powoduje natomiast rozszerzenia prokury. Ponadto przedsiębiorca może udzielić szczególnego pełnomocnictwa do czynności wymienionej w art. 1093 KC osobie trzeciej, niebędącej prokurentem, co w żaden sposób nie wpływa na jego zakres umocowania. Natomiast nie może takiego dalszego pełnomocnictwa udzielić sam prokurent, skoro nie jest umocowany do dokonania takiej czynności w imieniu przedsiębiorcy”.

 

Zasadniczo ważność dokonanych przez prokurenta czynności zależy od prawidłowości jej utworzenia, a do tego niezbędny jest wpis we właściwym rejestrze, któremu obowiązkowo podlega przedsiębiorca. Z drugiej strony wg Sądu Najwyższego prokura jest ważna, mimo że nie została wpisana do rejestru sądowego. Wpis do rejestru ma jednak istotne znaczenie z punktu widzenia pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego i to z dwóch powodów. Po pierwsze, łączy się z nim domniemanie ważności udzielenia prokury, wynikające z art. 17 us. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Po drugie, prokurent uzyskuje możliwość skutecznego wylegitymowania się odpisem lub wyciągiem z rejestru sądowego. Dotyczy to zarówno udziału prokurenta w obrocie gospodarczym, jak i w postępowaniu przed sądem, prokurent powinien bowiem przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy odpis lub wyciąg z rejestru sądowego, który zastępuje wymagane od pełnomocnika - zgodnie z art. 89 § 1 KPC - pełnomocnictwo procesowe (por. wyrok SN z 20.10.2005 r. sygn. akt II CK 120/05).

 

Prokura łączna

 

Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie, jest to tzw. prokura łączna, lub oddzielnie. Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie. Kolejną oddzielną formą prokury jest tzw. prokura oddziałowa polegająca na ograniczeniu jej do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa. Sama prokura nie może być przeniesiona, jednakże prokurent ma możliwość ustanowienia pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności. Uprawnienia związane z prokurą mają bowiem charakter osobisty i ściśle związany z osobą prokurenta. Tym samym nie mogą być przenoszone ani tym bardziej dziedziczne.

 

Odwołanie prokury

 

Prokura, tak jak każdy inny rodzaj pełnomocnictwa, może zostać odwołana w każdym czasie. Prawo jej odwołania przysługuje  każdemu wspólnikowi, który posiada prawo do prowadzenia spraw spółki oraz każdemu z członków zarządu. Prokura wygasa na skutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia jego upadłości, otwarcia likwidacji czy przekształcenia. Pamiętajmy, że z chwilą ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, nie może być ustanowiona nowa prokura. Wygasa ona także na skutek śmierci prokurenta, ale nigdy gdy umrze osoba prowadząca dane przedsiębiorstwo. Utrata zdolności do czynności prawnych przez przedsiębiorcę również nie skutkuje wygaśnięciem prokury.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu cywilnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Człowiek uczy się przez pół życia, żeby przez drugą połowę mógł mieć co zapominać. "

 

Podstawa prawna:
[art. 1091, 1093 k.c. (Dz.U. z 2014 r. Nr 121 j.t.)]
[art. 89 k.p.c. (Dz.U. z 2014 r. Nr 101 j.t.)]

Data: 24.04.2015 07:55
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: prokura, prokurent, sesja, aplikacja, egzamin wstępny
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.