Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Przed egzaminem wstępnym na aplikację: Wyrok częściowy

5/5 z 35 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Wyrok częściowy jest orzeczeniem, które nie rozstrzyga ostatecznie sporu w toczącym się postępowaniu. Ustawodawca unormował kwestie związane z tytułowym zagadnieniem w ramach przepisu bezpośrednio sąsiadującego z uregulowaniem dotyczącym wyroku wstępnego. Pozwala to na czynienie pewnych teoretycznych porównań, o czym – między innymi – będzie mowa w ramach tego artykułu.

Przed egzaminem wstępnym na aplikację: Wyrok częściowy

Istota zagadnienia

 

W myśl przepisu art. 317 k.p.c. sąd może wydać wyrok częściowy, jeżeli nadaje się do rozstrzygnięcia tylko część żądania lub niektóre z żądań pozwu. Skutkiem wydania przedmiotowego orzeczenia jest to, że powód (wierzyciel) może skierować sprawę w zasądzonej części do postępowania egzekucyjnego, mającego na celu wyegzekwowanie od pozwanego (dłużnika) zasądzonej wierzytelności. Orzeczenie takie może zatem być tytułem wykonawczym tak samo jak wyrok traktujący o całości żądania. Warto pamiętać, że wyrok częściowy może zostać wydany nie tylko co do powództwa głównego, ale też co do powództwa wzajemnego. Ponadto, w ramach jednej sprawy może dojść do wydania więcej niż jednego wyroku częściowego.

 

W judykaturze przyjęto, iż wyrok częściowy może być wydany co do niektórych z żądań pozwu jak i co do części jednego żądania. Rozważając zagadnienie tytułowego wyroku wstępnego pod tym kątem poruszony zostaje problem tzw. rozdrabniania roszczeń. Jest to jednak kwestia wykraczająca poza ramy artykułu.

 

W literaturze przedmiotu wskazuje się (por. K. Flaga – Gieruszyńska, Postępowanie cywilne. Pytania, kazusy, tablice, wyd. 5, Warszawa 2010, s. 90), że po wydaniu wyroku częściowego postępowanie prowadzi się dalej w zakresie nieobjętym treścią tegoż orzeczenia. Jeżeli sąd uzna to za celowe, może zawiesić postępowanie do czasu uprawomocnienia się wyroku częściowego, z uwagi na prejudycjalne jego znaczenie dla pozostałej części postępowania.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Odpowiednie zastosowanie do postanowień wydawanych w postępowaniu nieprocesowym

 

Traktujący o wyroku częściowym przepis art. 317 § 1 k.p.c. może mieć także - poprzez art. 13 § 2 k.p.c. - zastosowanie do postanowień wydawanych w postępowaniu nieprocesowym. Zasadzie tej nie należy jednakowoż przypisywać charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że nie w każdym przypadku będzie możliwe wydanie omawianego orzeczenia. W judykaturze argumentuje się przykładowo (por. uzasadnienie postanowienia SN z dnia 9 kwietnia 2010 r., sygn. akt III CSK 178/09), że zasada ta nie dotyczy postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Wyrok częściowy a wyrok wstępny

 

Pojawił się w praktyce stosowania prawa pogląd (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt I CSK 238/08), zgodnie z którym nie ma przeszkód do wydania wyroku częściowego, będącego jednocześnie wyrokiem wstępnym (zob. art. 318 § 1 k.p.c.), np. uznającego za usprawiedliwione co do zasady jedynie jedno z żądań lub część żądania.

 

Celem przypomnienia sedna zagadnienia wyroku wstępnego warto podać, że zgodnie z powołanym wyżej art. 318 k.p.c. sąd, uznając roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie, może wydać wyrok wstępny tylko co do samej zasady, co do spornej zaś wysokości żądania - zarządzić bądź dalszą rozprawę, bądź jej odroczenie. W razie zarządzenia dalszej rozprawy, wyrok co do wysokości żądania, jak również rozstrzygnięcie co do kosztów, może zapaść dopiero po uprawomocnieniu się wyroku wstępnego.

 

Gdyby doszło do porównania wyroku wstępnego oraz wyroku częściowego, najważniejsza różnica sprowadzałaby się do tego, że pierwsze z orzeczeń potwierdza konieczność uwzględnienia powództwa, przerzucając jednocześnie ustalenie zawiłych szczegółów (dotyczących rozmiaru roszczenia) do dalszego postępowania, natomiast drugie z orzeczeń prowadzi do podziału dochodzonego roszczenia (rozdrobnienia) i określenia zarówno co do zasady (jak w wyroku wstępnym), jak i co do rozmiaru roszczenia (czego brakuje wyrokowi wstępnemu) tylko w zasięgu tej wyodrębnionej części. Z tego też powodu wyrok częściowy nadaje się do egzekucji (w przeciwieństwie do wyroku wstępnego).

 

Wyrok częściowy, podobnie jak wyrok wstępny, nie rozstrzyga o kosztach. Podobnie jak w przypadku wyroku wstępnego, na etapie wydawania wyroku częściowego nie istnieje możliwość końcowego ustalenia kosztów postępowania (to sąd czyni w wyroku końcowym). Można to uznać za konsekwencję faktu, iż przedmiotowe orzeczenie nie prowadzi do ostatecznego rozstrzygnięcia zaistniałego sporu.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Podstawa prawna
Art. 13, art. 317, art. 318 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 101 ze zm.).

 

Literatura
K. Flaga – Gieruszyńska, Postępowanie cywilne. Pytania, kazusy, tablice, wyd. 5, Warszawa 2010.

 

Orzecznictwo
Wyrok SN z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt I CSK 238/08, http://www.sn.pl.
Postanowienie SN z dnia 9 kwietnia 2010 r., sygn. akt III CSK 178/09, http://www.sn.pl.

Data: 23.04.2015 07:56
Autor/źródło: Terlecki Radosław
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: sesja egzaminacyjna, wyrok częściowy, wyrok wstępny, postępowanie sądowe, koszt postępowania
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.