Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Niezbędnik przyszłego aplikanta - przedmiot zastawu rejestrowego

4.9/5 z 48 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsze opracowanie kierujemy zwłaszcza do tych adeptów prawa, którzy postanowili już jesienią przystąpić do egzaminów wstępnych na aplikację. Z uwagi na jego konstrukcję, będzie ono przydatne także tym, którzy w ramach programu studiów prawniczych zobligowani są zdobywać wiedzę z zakresu prawa rzeczowego. Tematem dzisiejszego opracowania jest przedmiot zastawu rejestrowego.

Niezbędnik przyszłego aplikanta - przedmiot zastawu rejestrowego

Przedmiot zastawu rejestrowego

 

Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe, z wyjątkiem:

  • praw mogących być przedmiotem hipoteki;
  • wierzytelności na których ustanowiono hipotekę;
  • statków morskich oraz statków w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej.

 

Zastawem rejestrowym można w szczególności obciążyć:

  • rzeczy oznaczone co do tożsamości;
  • rzeczy oznaczone co do gatunku, jeżeli w umowie zastawniczej określona zostanie ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku;
  • zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny;
  • wierzytelności;
  • prawa na dobrach niematerialnych;
  • prawa z papierów wartościowych;
  • prawa z niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Zastaw rejestrowy może być ustanowiony także wówczas, gdy zastawca nabędzie przedmiot zastawu w przyszłości. Obciążenie zastawem rejestrowym takiego przedmiotu zastawu staje się skuteczne z chwilą jego nabycia przez zastawcę.

 

Stado zwierząt jako przedmiot zastawu rejestrowego

 

Stosownie do art. 7 ust 2 pkt 3 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, zastawem rejestrowym można obciążyć w szczególności zbiór rzeczy ruchomych lub praw stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny. Zbiór rzeczy ruchomych lub praw jako przedmiot zastawu powinien jedynie stanowić całość gospodarczą. Nie ulega wątpliwości, że ze względu na cel prowadzenia fermy zwierząt futerkowych wszystkie zwierzęta i ich skóry znajdujące się na takiej fermie tworzą całość gospodarczą, mogą więc być przedmiotem zastawu rejestrowego. Zbiór rzeczy jako przedmiot zastawu powinien być oznaczony, jednakże nie można stawiać wymagań przekreślających intencje ustawodawcy. Art. 7 ust 2 pkt 3 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów pozwala obciążyć zastawem zbiór o zmiennym składzie. Funkcją ekonomiczną zastawu na takim zbiorze jest umożliwienie zastawcy prowadzenia działalności gospodarczej pomimo obciążenia. W przypadku prowadzenia fermy zwierząt futerkowych liczba zwierząt i skór może zmieniać się nawet codziennie, dlatego nie można oczekiwać podania liczby zastawionych zwierząt i skór. (Postanowienie SN z dnia 6 października 2010 r., sygn. akt II CSK 209/10.)

 

Obciążenie rzeczy zastawem rejestrowym a zmiany, którym może ona ulegać

 

Obciążenie rzeczy zastawem rejestrowym pozostaje w mocy bez względu na zmiany, którym może ona ulegać w toku przetwarzania, a w razie połączenia lub pomieszania rzeczy obciążonej z innymi rzeczami ruchomymi w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby niemożliwe albo związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, zastaw rejestrowy obciąża całość rzeczy połączonych lub pomieszanych. Jeżeli rzeczy połączone lub pomieszane w sposób określony wyżej były obciążone zastawami rejestrowymi, zastawy te pozostają w mocy i obciążają całość rzeczy połączonych lub pomieszanych, a o pierwszeństwie tych zastawów rozstrzyga zasada, że jeżeli ten sam przedmiot jest obciążony więcej niż jednym zastawem rejestrowym, o pierwszeństwie tych zastawów rozstrzyga dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów. Za dzień złożenia tego wniosku uważa się dzień jego wpływu do sądu prowadzącego rejestr zastawów. Wnioski, które wpłynęły tego samego dnia, uważa się za złożone równocześnie.

 

Co w sytuacji, gdy rzecz ruchoma obciążona zastawem rejestrowym stała się częścią składową nieruchomości?

 

Jeżeli rzecz ruchoma obciążona zastawem rejestrowym stała się częścią składową nieruchomości, zastaw rejestrowy wygasa. Jeżeli rzecz ruchoma wchodząca w skład zbioru rzeczy ruchomych, obciążona zastawem rejestrowym, stała się częścią składową nieruchomości, zastaw rejestrowy wygasa w stosunku do tej rzeczy. W przypadku, o którym mowa wyżej, zastawnik może żądać od właściciela nieruchomości ustanowienia hipoteki na tej nieruchomości do wysokości wartości rzeczy przyłączonej. Na wniosek zastawnika sąd prowadzący księgę wieczystą wpisuje ostrzeżenie o wytoczonym powództwie o ustanowienie hipoteki.

 

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do składników statku w budowie obciążonych zastawem rejestrowym po wpisaniu statku w budowie do rejestru okrętowego.

 

Surogat przedmiotu zastawu

 

Jeżeli umowa zastawnicza nie stanowi inaczej, zastaw rejestrowy obejmuje rzeczy, prawa lub składniki zbioru rzeczy lub praw, które weszły w miejsce pierwotnego przedmiotu zastawu jako ich surogat, chyba że zmiana przedmiotu zastawu rejestrowego powoduje pokrzywdzenie zastawnika. Zmieniony przedmiot zastawu rejestrowego ujawnia się w rejestrze zastawów na wniosek zastawcy lub zastawnika. Jeżeli umowa zastawnicza nie stanowi inaczej, zastaw rejestrowy obejmuje przysługujące zastawcy roszczenia o odszkodowanie z tytułu utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub obniżenia wartości przedmiotu zastawu rejestrowego.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Podstawa prawna:
Art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.2009.67.569)

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.