Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Przed egzaminem wstępnym na aplikację: Płatność weksla

4.9/5 z 60 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dziś proponujemy powtórkę najważniejszych zasad dotyczących płatności weksla. Kwestia ta wyczerpująco została przez prawodawcę uregulowana w ramach przepisów Prawa wekslowego. Znajomości tej ustawy wymaga się przede wszystkim od zdających na aplikację radcowską, adwokacką, notarialną oraz komorniczą.

Przed egzaminem wstępnym na aplikację: Płatność weksla

Katalog terminów płatności weksla

 

Weksel może być płatny:

  • za okazaniem;
  • w pewien czas po okazaniu;
  • w pewien czas po dacie;
  • w oznaczonym dniu.

 

Ustawa stanowi, że weksle z innymi terminami płatności lub z kilku następującymi po sobie terminami są nieważne. Jest to zatem zbiór zamknięty.

 

Weksel płatny za okazaniem

 

Weksel za okazaniem jest płatny przy przedstawieniu. Weksel powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu roku od dnia wystawienia. Wystawca może oznaczyć krótszy lub dłuższy termin. Indosanci mogą terminy te skrócić.
Wystawca może zastrzec, że weksel płatny za okazaniem nie może być przedstawiony do zapłaty przed oznaczonym dniem. W tym przypadku termin do przedstawienia biegnie od owego dnia.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Prawa wekslowego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Weksel płatny w pewien czas po okazaniu lub w pewien czas po dacie

 

Termin płatności weksla płatnego w pewien czas po okazaniu określa się według daty przyjęcia lub podług daty protestu. Jeżeli nie było protestu, przyjęcie niedatowane uważa się wobec akceptanta za dokonane w ostatnim dniu terminu wyznaczonego do przedstawienia.

 

Jeżeli termin płatności weksla jest oznaczony na jeden miesiąc lub na więcej miesięcy po dacie lub po okazaniu, weksel ten jest płatny w odpowiednim dniu tego miesiąca, w którym zapłata ma być dokonana. W braku takiego dnia weksel jest płatny w ostatnim dniu tego miesiąca. Można więc stwierdzić na gruncie powyższych przytoczeń, że jeśli weksel (płatny w miesiąc po dacie) wystawiono 17 kwietnia 2015 r., to zapłata powinna nastąpić 17 maja 2015 r. Inna sytuacja nastąpi, gdy weksel (płatny w miesiąc po dacie) wystawiono 31 maja 2015 r. Za taki weksel zapłata powinna nastąpić 30 czerwca 2015 r. (ostatni dzień miesiąca).

 

Jeżeli weksel jest płatny w pewien czas po dacie, czas ten należy liczyć od daty jego wystawienia. W tym miejscu trzeba wskazać, że jeżeli termin płatności weksla jest oznaczony na jeden miesiąc lub na więcej miesięcy i pół miesiąca po dacie lub po okazaniu, liczy się najpierw miesiące całe (ustawa operuje dawnym słownictwem stanowiąc, że „liczy się najpierw miesiące cało”.). W myśl ustawy zatem, jeżeli weksel płatny trzy i pół miesiąca po okazaniu przyjęto 8 kwietnia 2015 r., będzie on płatny 23 lipca 2015 r. (trzy miesiące i 15 dni od daty przyjęcia po okazaniu).

 

Na potrzeby ustalania terminu płatności weksla należy przyjąć, że jeżeli płatność weksla jest oznaczona na początek, na środek (np. połowę stycznia, połowę lutego itd.) lub na koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca (jak w przykładzie powyżej, gdzie posłużono się połową miesiąca). Ponadto określenie "osiem dni" lub "piętnaście dni" wyraża nie jeden lub dwa tygodnie, lecz okres całych ośmiu lub piętnastu dni.

 

Możliwość żądania odsetek przez wierzyciela wekslowego

 

Zgodnie z ustawą posiadacz weksla płatnego w oznaczonym dniu albo w pewien czas po dacie lub po okazaniu powinien przedstawić go do zapłaty bądź w pierwszym dniu, w którym można wymagać zapłaty, bądź w jednym z dwóch następnych dni powszednich.

 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto słusznie (zob. uzasadnienie wyroku SN z dnia 30 czerwca 2010 r., sygn. akt V CSK 461/09), że powyższe zasady nie pozbawiają wierzyciela możliwości domagania się zapłaty przez dłużnika odsetek ustawowych za opóźnienie. Należy jednak wskazać, że niezapłacenie sumy wekslowej powoduje opóźnienie po stronie dłużnika od dnia płatności weksla jedynie przy spełnieniu wymogu przedstawienia weksla do zapłaty według powyższych zasad. W przeciwnym razie opóźnienie powstaje dopiero po dacie przedstawienia weksla do zapłaty.

 

Żądanie wydania weksla

 

Trasat, jak również wystawca weksla własnego, może przy zapłacie żądać wydania weksla pokwitowanego przez posiadacza. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia dłużnika wekslowego, gdyż weksel jest papierem wartościowym stanowiącym wystarczającą i niezależną podstawę odpowiedzialności. Wydanie tego dokumentu po zapłacie chroni dłużnika wekslowego od konieczności ponownej zapłaty sumy wekslowej.

 

Zapłata częściowa

 

Posiadacz nie może odmówić przyjęcia zapłaty częściowej. W takim przypadku można żądać wzmianki o niej na wekslu i osobnego pokwitowania. Wydaje się, że – w razie odmowy przyjęcia zapłaty przez posiadacza – dłużnik wekslowy ma prawo złożyć daną kwotę do depozytu sądowego.

 

Zapłata przed terminem płatności

 

Posiadacz weksla nie ma obowiązku przyjmowania zapłaty przed terminem płatności.
Trasat, jak również wystawca weksla własnego, który płaci przed terminem płatności, czyni to na własne niebezpieczeństwo.

 

Skutek dokonania zapłaty

 

Ten, kto płaci w terminie płatności, zwolniony jest z zobowiązania, chyba że dopuścił się podstępu lub rażącego niedbalstwa. W celu upewnienia się co do osoby uprawnionej obowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości szeregu indosów, lecz nie do sprawdzenia podpisów indosantów.

 

Skutek wystawienia weksla na walutę inną niż waluta miejsca płatności

 

Jeżeli weksel wystawiono na walutę, która nie jest walutą miejsca płatności, sumę wekslową można zapłacić w walucie krajowej według jej wartości w dniu płatności. Jeżeli dłużnik dopuści się zwłoki, posiadacz może żądać zapłaty sumy wekslowej w walucie krajowej według swego wyboru albo według jej kursu w dniu płatności, albo według jej kursu w dniu rzeczywistej zapłaty.

 

Wartość waluty zagranicznej oznacza się według zwyczajów miejsca płatności. Wystawca jednak może zastrzec, że suma przypadająca do zapłaty ma być obliczona zgodnie z kursem ustanowionym w wekslu.

 

Zasad powyższych nie stosuje się do przypadku, gdy wystawca zastrzegł, że zapłata ma być uiszczona w oznaczonej walucie (zastrzeżenie zapłaty rzeczywistej w walucie zagranicznej).

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Prawa wekslowego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Jeżeli weksel wystawiono na walutę mającą w kraju wystawienia i w kraju zapłaty taką samą nazwę lecz inną wartość, domniemywa się, że miano na myśli walutę miejsca płatności.

 

Podstawa prawna
Art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r. Nr 37, poz. 282 ze zm.).

 

Orzecznictwo
Wyrok SN z dnia 30 czerwca 2010 r., sygn. akt V CSK 461/09, http://www.sn.pl.

Data: 17.04.2015 10:28
Autor/źródło: Terlecki Radosław
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Zawody prawnicze, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: egzamin wstępny na aplikacje, szybka powtórka, weksel, wystawienie weksla, żądanie wydania weksla
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.