Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Nauka do egzaminu wstępnego na aplikację: najważniejsze informacje o Rzeczniku Praw Obywatelskich

4.9/5 z 26 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Środek tygodnia, zatem dzisiaj prezentujemy łatwy materiał w ramach nauki do egzaminu wstępnego na aplikację. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich – to jedna z najkrótszych ustaw, jakie obowiązują na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską, notarialną i komorniczą.

Nauka do egzaminu wstępnego na aplikację: najważniejsze informacje o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania. Oczywistym jest, że w sprawach dzieci Rzecznik współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka. W sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela RPO bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

 

Rzecznik wykonuje również funkcje organu wizytującego do spraw zapobiegania torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (krajowy mechanizm prewencji) w rozumieniu Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r. Do zakresu działania Rzecznika, dotyczącego realizacji zasady równego traktowania, należy również:

 • analizowanie, monitorowanie i wspieranie równego traktowania wszystkich osób;
 • prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji;
 • opracowywanie i wydawanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń odnośnie do problemów związanych z dyskryminacją.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia o Rzeczniku Praw Obywatelskich zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz nadaje, w drodze zarządzenia, statut, który określa zadania i organizację Biura. Rzecznik może powołać nie więcej niż trzech zastępców Rzecznika. Do jego kompetencji należy również odwołanie swoich zastępców oraz określanie zakresu zadań swojego zastępcy (zastępców). Do zastępców Rzecznika oraz pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich stosuje się odpowiednio przepisy o pracownikach urzędów państwowych.

 

Ponadto, Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, w tym przekazuje:

 • informację o prowadzonej działalności w obszarze równego traktowania oraz jej wynikach;
 • informację o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowaną w szczególności na podstawie badań dotyczących dyskryminacji, o których mowa w art. 17b pkt 2;
 • wnioski oraz rekomendacje dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania.
   

Informacja Rzecznika podawana jest do wiadomości publicznej. Rzecznik może przedkładać Sejmowi i Senatowi określone sprawy wynikające z jego działalności. Rzecznik na wniosek Marszałka Sejmu przedstawia również informację lub podejmuje czynności w określonych sprawach.

 

Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Rzecznikiem Praw Obywatelskich może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną. Zapamiętaj, że Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Przy czym szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich określa uchwała Sejmu. Następnie, uchwałę Sejmu o powołaniu Rzecznika Marszałek Sejmu przesyła niezwłocznie Marszałkowi Senatu, gdzie jest podejmowana uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika w ciągu miesiąca od dnia przekazania Senatowi uchwały Sejmu. Niepodjęcie uchwały przez Senat w ciągu miesiąca oznacza wyrażenie zgody. W przypadku, gdy Senat odmawia wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika, Sejm powołuje na stanowisko Rzecznika inną osobę. Na marginesie należy wskazać, że dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Rzecznik składa ślubowanie przed Sejmem.

 

UWAGA! Kadencja Rzecznika trwa pięć lat, licząc od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem.

 

Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem więcej niż przez dwie kadencje. Po zaprzestaniu wykonywania obowiązków Rzecznik ma prawo powrócić na stanowisko zajmowane poprzednio albo otrzymać stanowisko równorzędne poprzednio zajmowanemu, jeżeli nie ma przeszkód prawnych.

 

Odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Ucząc się do egzaminu wstępnego należy również zwrócić uwagę na przepis, który stanowi, że Sejm odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki został powołany, jeżeli:

 1. zrzekł się wykonywania obowiązków – w tym przypadku Sejm podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Rzecznika na wniosek Marszałka Sejmu;
 2. stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby, ułomności lub upadku sił - stwierdzonych orzeczeniem lekarskim – w tym przypadku Sejm podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Rzecznika na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów, większością co najmniej 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów;
 3. złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

   

Ponadto, Sejm odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki został powołany, również jeżeli Rzecznik sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu. W tym przypadku Sejm podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Rzecznika na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów, większością co najmniej 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

 

Podjęcie czynności przez Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Rzecznik podejmuje czynności przewidziane w ustawie, jeżeli poweźmie wiadomość wskazującą na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, w tym zasady równego traktowania. Rzecznik regularnie sprawdza sposób traktowania osób pozbawionych wolności. Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje:

 • na wniosek obywateli lub ich organizacji;
 • na wniosek organów samorządów;
 • na wniosek Rzecznika Praw Dziecka;
 • z własnej inicjatywy.

   

Pamiętaj, że wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat, nie wymaga zachowania szczególnej formy, lecz powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której wolności i praw sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.

 

Rzecznik po zapoznaniu się z każdym skierowanym do niego wnioskiem może:

 1. podjąć sprawę,
 2. poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środków działania,
 3. przekazać sprawę według właściwości,
 4. nie podjąć sprawy
  - zawiadamiając o tym wnioskodawcę i osobę, której sprawa dotyczy.
   

W zakresie realizacji zasady równego traktowania między podmiotami prywatnymi Rzecznik może podjąć działania, o których mowa powyżej w pkt 2.

Podejmując sprawę Rzecznik może:

 • samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające;
 • zwrócić się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów, w szczególności organów nadzoru, prokuratury, kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej;
 • zwrócić się do Sejmu o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli dla zbadania określonej sprawy lub jej części.

 

Warto również zapamiętać, że prowadząc postępowanie wyjaśniające Rzecznik ma prawo:

 • zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu;
 • żądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne i centralne organy administracji państwowej, organy administracji rządowej, organy organizacji spółdzielczych, społecznych, zawodowych i społeczno-zawodowych oraz organy jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych;
 • żądać przedłożenia informacji o stanie sprawy prowadzonej przez sądy, a także prokuraturę i inne organy ścigania oraz żądać do wglądu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich akt sądowych i prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia;
 • zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.

 

Z kolei podczas wykonywania zadania, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, czyli sprawdzania sposobu traktowania osób pozbawionych wolności Rzecznik ma również prawo:

 • rejestrować dźwięk lub obraz w miejscach, w których przebywają osoby pozbawione wolności, za zgodą osób, które będą rejestrowane;
 • odbywać spotkania z osobami pozbawionymi wolności, bez obecności innych osób, a także z innymi osobami, co do których uzna, że mogą dostarczyć istotnych informacji.
   

Zarejestrowany obraz i dźwięk:

 • przechowuje się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych, przez okres niezbędny w danej sprawie, jednak nie dłużej niż przez 10 lat;
 • udostępnia się osobie, która została zarejestrowana, a także jej przedstawicielowi ustawowemu lub pełnomocnikowi.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia o Rzeczniku Praw Obywatelskich zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Człowiek uczy się przez pół życia, żeby przez drugą połowę mógł mieć co zapominać."

 

W sprawach stanowiących informację niejawną o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle tajne" udzielanie informacji lub umożliwianie Rzecznikowi wglądu do akt następuje na zasadach i w trybie określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Rzecznik odmawia ujawnienia nazwiska i innych danych osobowych skarżącego, w tym także wobec organów władzy publicznej, jeżeli uzna to za niezbędne dla ochrony wolności, praw i interesów jednostki.

 

Po zbadaniu sprawy Rzecznik może:

 • wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela;
 • skierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, w których działalności stwierdził naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela; wystąpienie takie nie może naruszać niezawisłości sędziowskiej. W wystąpieniu Rzecznik formułuje opinie i wnioski co do sposobu załatwiania sprawy, a także może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji służbowych. Organ, organizacja lub instytucja, do których zostało skierowane wystąpienie, obowiązane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku. W wypadku gdy Rzecznik nie podziela tego stanowiska, może zwrócić się do właściwej jednostki nadrzędnej o podjęcie odpowiednich działań;
 • zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką, o której mowa w pkt 2, z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa;
 • żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu - na prawach przysługujących prokuratorowi;
 • żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu;
 • zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach - na prawach przysługujących prokuratorowi;
 • wystąpić z wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach;
 • wnieść kasację lub rewizję nadzwyczajną od prawomocnego orzeczenia, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 1987 nr 21 poz. 123)

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.