Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Przed egzaminem wstępnym na aplikację: Rozprawa administracyjna

5/5 z 42 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego rozprawa administracyjna postrzegana jest jako postać postępowania wyjaśniającego, gdzie organ administracji publicznej podejmuje czynności procesowe, w których udział bierze strona. Sprawdźmy zatem, co kryje się pod pojęciem rozprawy oraz jakie są przesłanki jej przeprowadzenia.

Przed egzaminem wstępnym na aplikację: Rozprawa administracyjna

Istota rozprawy administracyjnej

 

Zgodnie z dominującym w praktyce stosowania prawa poglądem (por. np. uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 1384/10), istotą rozprawy administracyjnej jest przede wszystkim uzgodnienie sprzecznych interesów stron postępowania. Organ powinien zatem przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin. Przeprowadzenie rozprawy jest uzasadnione zwłaszcza wtedy, gdy konieczne jest przesłuchanie więcej niż jednego świadka lub kilku biegłych. Zachodzi wówczas możliwość ich konfrontacji.

Uzgodnienie sprzecznych interesów stron postępowania administracyjnego nie stanowi jednak wyłącznej przesłanki przeprowadzenia rozprawy.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania administracyjnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Dzisiaj uczy się od Wczoraj. Jutro może skorzystać z tego co nauczyło się Dzisiaj."

 

Zgodnie z uregulowaniem kodeksowym organ administracji publicznej przeprowadza w toku postępowania rozprawę z urzędu lub na wniosek strony, jeżeli:

  • zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania, lub
  • gdy wymaga tego przepis prawa.
     

Rozprawy administracyjnej nie należy mylić z postępowaniem prowadzonym przez niezawisłe sądy administracyjne, które sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. W ramach wspomnianej kontroli sąd nie przejmuje sprawy administracyjnej do końcowego załatwienia. Kwestia ta należy do organu administracji, który – w celu wydania rzetelnego rozstrzygnięcia – może (albo ma obowiązek) przeprowadzić rozprawę (administracyjną).

 

Czynności niezbędne do przeprowadzenia rozprawy

 

Organ administracji publicznej podejmuje przed rozprawą czynności niezbędne do jej przeprowadzenia. W szczególności organ ma obowiązek wezwać:

  • strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów i do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników;
  • świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę.
     

Niezależnie od powyższych obowiązków organ zawiadamia o rozprawie państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, jeżeli ich udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot. W tym przypadku organ wzywa do wzięcia udziału w rozprawie albo do złożenia przed rozprawą oświadczenia i dowodów dla jego poparcia.

 

W wezwaniu na rozprawę określa się termin, miejsce i przedmiot rozprawy. Jeżeli idzie o termin rozprawy, to powinien być on tak wyznaczony, aby doręczenie wezwań oraz ogłoszenie o rozprawie nastąpiły przynajmniej na siedem dni przed rozprawą.

 

Stronom, świadkom, biegłym oraz państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym, organizacjom i innym osobom, wezwanym do udziału w rozprawie, doręcza się wezwanie na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego.

 

Warto zaakcentować, że jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi administracji publicznej, należy ponadto o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy ogłosić w drodze obwieszczeń albo w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

Rozprawa w ogólności

 

Rozprawą kieruje wyznaczony do przeprowadzenia rozprawy pracownik tego organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie. Gdy postępowanie toczy się przed organem kolegialnym, rozprawą kieruje przewodniczący albo wyznaczony członek organu kolegialnego. Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strony mogą wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego. Kierujący rozprawą może uchylić zadawane świadkom, biegłym i stronom pytania, jeżeli nie mają one istotnego znaczenia dla sprawy. Jednakże na żądanie strony należy zamieścić w protokole osnowę treści uchylonego pytania.

 

Warto odnotować, że nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Kierujący rozprawą odroczy ją jednak, jeżeli stwierdzi poważne nieprawidłowości w wezwaniu stron na rozprawę, jeżeli niestawienie się strony zostało spowodowane przeszkodą trudną do przezwyciężenia, a także z innej ważnej przyczyny.

 

Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy strony, świadkowie, biegli i inne osoby uczestniczące w rozprawie mogą być, po uprzednim ostrzeżeniu, wydalone z miejsca rozprawy przez kierującego rozprawą oraz ukarane grzywną do 100 zł. Na postanowienie o ukaraniu grzywną służy zażalenie.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania administracyjnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Ucząc innych, sami się uczymy."

 

Wspomniane wyżej uprawnienia osoby kierującej rozprawą określa się mianem policji sesyjnej. Podkreślić należy za orzecznictwem (por. uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 września 2007 r., sygn. akt II SA/Łd 607/07), iż zarówno ukaranie grzywną, jak i wydalenie z miejsca rozprawy może nastąpić po uprzednim ostrzeżeniu niewłaściwie zachowującego się uczestnika bądź uczestników rozprawy przez kierującego rozprawą. Jest to warunek zastosowania kary.

 

Podstawa prawna
Art. 89, art. 90, art. 91, art. 92, art. 93, art. 94, art. 95, art. 96 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

 

Orzecznictwo
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 1384/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 września 2007 r., sygn. akt II SA/Łd 607/07, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.