Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: 30 maja w życie wchodzą nowe regulację Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Sesja przedaplikacyjna: Podstawowe informacje z ustawy o drogach publicznych

4.9/5 z 34 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych jest nowością, która pojawi się na tegorocznych egzaminach wstępnych na aplikacje radcowską i adwokacką. Przyjrzyjmy się jej więc z bliska i sprawdźmy jakie najważniejsze informacje powinieneś przyswoić, aby dobrze zdać ten ważny egzamin. Od razu zaznaczmy, że wskazana ustawa jest pod względem ilości informacji dosyć obszernym aktem prawnym.

Sesja przedaplikacyjna: Podstawowe informacje z ustawy o drogach publicznych

Czym są drogi publiczne?

 

Jak z pewnością już się domyśliłeś, wspomniany akt prawny dotyczy polskich dróg publicznych. Zgodnie z definicją ustawową należ do nich drogi, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.

 

 

Podział dróg publicznych

 

 

Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

 • drogi krajowe;
 • drogi wojewódzkie;
 • drogi powiatowe;
 • drogi gminne.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Prawa administracyjnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Drogi publiczne ze względu na ich dostępność dzielą się na:

 • drogi ogólnodostępne;
 • drogi o ograniczonej dostępności, w tym autostrady i drogi ekspresowe.

 

Drogi krajowe stanowią oczywiście własność Skarbu Państwa. Pamiętaj jednak, że drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Zapamiętaj, że drogi publiczne stanowią rzeczy wyłączone z obrotu powszechnego, nie mogą one być zatem zbyte ani podlegać egzekucji, jak również za bezwzględnie wykluczone należy uznać ustanowienie lub istnienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej drogę publiczną. Droga publiczna nie może przejść na własność innego podmiotu niż właściwy zarządca drogi i zawsze może służyć wyłącznie celom publicznym. Dopiero pozbawienie drogi charakteru drogi publicznej umożliwia wprowadzenie jej do obrotu cywilnoprawnego.

 

Podział dróg krajowych

 

Jeśli chodzi o drogi krajowe, to zaliczamy do nich:

 • autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych;
 • drogi międzynarodowe;
 • drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych;
 • drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów) lub wyłącznie ruch towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów);
 • drogi alternatywne dla autostrad płatnych;
 • drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich;
 • drogi o znaczeniu obronnym.

 

Opłaty

 

 

Ustawa o drogach publicznych nie odnosi się jednak tylko do charakterystyki poszczególnych rodzajów dróg. Znajdziemy w niej bowiem także kwestie dotyczące opłat ponoszonych za korzystanie z dróg publicznych – tych jednak nie powinieneś uczyć się przygotowując się do egzaminu wstępnego. Prawdopodobieństwo pojawienia się pytania dotyczącego wysokości opłaty za skorzystanie z danej drogi publicznej jest niewielkie (warto więc poświęcić swój czas na naukę innych, ważniejszych przepisów). Oczywiście warto zapamiętać, że nieuiszczenie wymaganej opłaty powoduje naliczanie kolejnej dodatkowej – będącej niejako formą kary pieniężnej dla nierzetelnego kierowcy, który skorzystał z drogi publicznej za darmo. 

 

GDDKiA

 

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, do którego należy:

 • wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych;
 • realizacja budżetu państwa w zakresie dróg krajowych.
 • współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg;
 • gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych;
 • nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa;
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
 • współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi;
 • współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej;
 • zarządzanie ruchem na drogach krajowych;
 • ochrona zabytków drogownictwa;
 • wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych, w tym:

­    prowadzenie prac studialnych dotyczących autostrad płatnych, przygotowywanie dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - na etapie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska,
­    współpraca z organami właściwymi w sprawach zagospodarowania przestrzennego, obrony narodowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji gruntów i budynków, scalania i wymiany gruntów, melioracji wodnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków,
­    nabywanie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości pod autostrady i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do nieruchomości,
­    opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym i przeprowadzanie postępowań przetargowych,
­    (uchylona),
­    uzgadnianie projektu budowlanego autostrady lub jej odcinka w zakresie zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi autostrad płatnych,
­    kontrola budowy i eksploatacji autostrady w zakresie przestrzegania warunków umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady,
­    wykonywanie innych zadań, w sprawach dotyczących autostrad, określonych przez ministra właściwego do spraw transportu;

 • pobieranie opłat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
 • pobieranie opłaty elektronicznej zgodnie z art. 13hb ust. 1;
 • podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie systemów elektronicznego poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów, w zakresie określonym w ustawie;
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia oraz umowy zawartej w trybie art. 6 ust. 1 tej ustawy.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Prawa administracyjnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

Data: 13.03.2015 06:48
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: aplikacja, egzamin wstępny na aplikację, ustawa o drogach publicznych, drogi publiczne
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.