Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Kolejne wolne etaty w sądach. Resort Sprawiedliwości publikuje listę
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Zamierzasz przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską bądź adwokacką? Oto organizacja działalności prasowej w pigułce

5/5 z 48 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Krokiem niezbędnym ku temu, by uzyskać status aplikanta – tak radcowskiego, jak i adwokackiego – jest zdobycie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację. Dlatego dzisiaj przedstawiamy prawo prasowe w pigułce, a konkretnie organizację działalności prasowej.

Zamierzasz przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską bądź adwokacką? Oto organizacja działalności prasowej w pigułce

Rejestracja wydawania dziennika lub czasopisma

 

Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zwanym dalej "organem rejestracyjnym". Do postępowania w tych sprawach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, ze zmianami wynikającymi z ustawy Prawo prasowe.

 

 

Wniosek o rejestrację powinien zawierać:

 • tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji,
 • dane osobowe redaktora naczelnego,
 • określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,
 • częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.

O zmianie powyższych danych należy zawiadomić niezwłocznie organ rejestracyjny.

 

Postanowienia zarządzające wpis do rejestru sąd uzasadnia tylko na wniosek. Wydawanie dziennika lub czasopisma można rozpocząć, jeżeli organ rejestracyjny nie rozstrzygnął wniosku o rejestrację w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Prawa prasowego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych."

 

Odmowa rejestracji

 

Organ rejestracyjny odmówi rejestracji, jeżeli wniosek nie zawiera takich danych jak:

 • tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji,
 • dane osobowe redaktora naczelnego,
 • określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,
 • częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma,

lub jej udzielenie stanowiłoby naruszenie prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego.

 

Zawieszenie wydawanie dziennika lub czasopisma

 

Organ rejestracyjny może zawiesić wydawanie dziennika lub czasopisma na czas określony, nie dłuższy niż rok, jeżeli w ciągu roku co najmniej trzykrotnie w tym dzienniku lub czasopiśmie zostało popełnione przestępstwo.

 

Utrata ważności rejestracji dziennika lub czasopisma

 

Rejestracja dziennika lub czasopisma traci ważność w razie niewydania dziennika lub czasopisma przez okres roku od dnia nabycia uprawnień do ich wydawania na czas nie oznaczony lub przerwy w ich wydawaniu przez okres roku, jeżeli redakcja nie wystąpiła o zachowanie rejestracji.

 

Redaktor naczelny 

 

Redakcją kieruje redaktor naczelny. Redaktorem naczelnym dziennika lub czasopisma może być osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada obywatelstwo polskie i nie jest pozbawiona praw publicznych. Redaktorem naczelnym dziennika lub czasopisma nie może być osoba skazana za zbrodnie przeciwko podstawowym interesom politycznym i gospodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli nie upłynął okres 10 lat od zakończenia odbywania kary, oraz osoba skazana za występki tego samego rodzaju, jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zakończenia odbywania kary, osoba skazana za przestępstwo popełnione z niskich pobudek, a także osoba, która co najmniej trzykrotnie była karana za przestępstwa określone w ustawie - Prawo prasowe. Organ rejestracyjny w uzgodnieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych może zwolnić redaktora naczelnego od wymogu posiadania obywatelstwa polskiego.

 

Redaktor naczelny odpowiada za treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych oraz za sprawy redakcyjne i finansowe redakcji w granicach określonych w statucie lub właściwych przepisach. Jest również obowiązany do dbania o poprawność języka materiałów prasowych oraz przeciwdziałania jego wulgaryzacji.
Redaktora naczelnego powołuje i odwołuje wydawca, organ założycielski wydawnictwa lub inny właściwy organ.

 

Kolegium redakcyjne oraz rada redakcyjna

 

Przy redakcji działa kolegium redakcyjne, jeżeli statut redakcji lub właściwe przepisy tak stanowią. Przy redakcji może też działać rada redakcyjna (programowa, naukowa), jako organ opiniodawczo-doradczy redaktora naczelnego.

 

Stopka redakcyjna 

 

Na każdym egzemplarzu druków periodycznych, serwisów agencyjnych oraz innych podobnych druków prasowych należy w widocznym i zwyczajowo przyjętym miejscu podać:

 • nazwę i adres wydawcy lub innego właściwego organu,
 • adres redakcji oraz imię i nazwisko redaktora naczelnego,
 • miejsce i datę wydania,
 • nazwę zakładu wykonującego dany druk prasowy,
 • międzynarodowy znak informacyjny,
 • bieżącą numerację.

 

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do nagrań radiowych i telewizyjnych oraz kronik filmowych.

 

Podstawa prawna:
Art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 27 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U.1984.5.24)

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.