Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Już jest! Wykaz aktów prawnych na egzaminy wstępne na aplikacje

4.9/5 z 52 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Jak co roku kandydaci na aplikantów z niecierpliwością oczekują na listę wszystkich aktów prawnych, których znajomość wymaga jest na egzaminy wstępne. W tym roku 4 egzaminy korporacyjne odbędą się w sobotę 26 września. Sprawdźmy czego więc musisz się nauczyć, aby mieć szansę na dostanie się na aplikację.

Już jest! Wykaz aktów prawnych na egzaminy wstępne na aplikacje

Słowem wstępu, zdecydowana większość dotychczas pojawiających się ustaw obowiązujących na egzaminach wstępnych nie uległa zmianie. Bez względu na wszystko będziesz musiał więc nauczyć się podstawowych Kodeksów, choć w zależności od rodzaju wybranej aplikacji – nie wszystkich. Przykładowo kandydaci na notariuszy nie muszą uczyć się ani Kodeksu postępowania karnego, ani Kodeksu karnego.

 

 

Aplikacja radcowska i adwokacka

 

Kandydaci na aplikantów radcowskich i adwokackich muszą w tym roku przyswoić wiedzę z 55 aktów prawnych. Dla porównania w zeszłym roku obowiązywały 54 akty prawne. W tym roku wiążące na egzaminie wstępnym będą:

 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 8. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 9. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 10. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 12. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 13. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 14. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 15. ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe,
 16. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 17. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
 18. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 19. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 20. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 21. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 22. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji,
 23. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 24. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 25. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 26. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 27. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 28. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 29. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
 30. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 31. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 32. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 33. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 34. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 35. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 36. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 37. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 38. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 39. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 40. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 41. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 42. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 43. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 44. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
 45. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze,
 46. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 47. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 48. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 49. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 50. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 51. ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
 52. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 53. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 54. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 55. ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym.

 

Aplikacja notarialna

 

Na egzaminie wstępnym na aplikację notarialną obowiązuje 49 aktów prawnych (w zeszłym roku było ich tyle samo). Kandydaci na aplikantów w tym zawodzie muszą wykazać się wiedzą z następujących dziedzin:

 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 9. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 10. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 11. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 12. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 13. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 14. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 15. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 16. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 17. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
 18. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 19. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 20. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 21. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 22. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 23. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 24. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 25. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 26. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 27. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 28. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 29. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 30. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 31. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 32. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 33. ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 34. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 35. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 36. rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001),
 37. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 38. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 39. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
 40. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,
 41. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 42. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
 43. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 44. ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,
 45. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 46. rozporządzenie (WE) Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz. U. UE L z dnia 31 lipca 2007 r.),
 47. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. U. UE L z dnia 4 lipca 2008 r.),
 48. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
 49. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 

Aplikacja komornicza

 

Kandydaci na aplikantów komorniczych muszą zmierzyć się z identyczną liczbą aktów prawnych, co chętni na aplikację notarialną – ich także obowiązuje aż 49 aktów prawnych (w zeszłym roku było 45 pozycji), wśród których znalazły się:

 1. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 2. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 5. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 6. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 7. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 9. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 10. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 11. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 12. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 13. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 14. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 15. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 16. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 17. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 18. ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów,
 19. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 20. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 21. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
 22. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 23. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 24. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
 25. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 26. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 27. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 28. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 29. ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
 30. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 31. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 32. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 33. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 34. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 35. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 36. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
 37. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze,
 38. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 39. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 40. ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
 41. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 42. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 43. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 44. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 45. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 46. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
 47. ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,
 48. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 49. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Nie pozostaje więc nic innego jak zakasać rękawy i przysiąść do solidnej nauki. Chcemy Wam w tym pomóc, dlatego zachęcamy do korzystania z naszej bazy pytań testowych w systemie sPrawnik.pl

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.