Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

3 najważniejsze zagadnienia dotyczące postępowania ustawodawczego

5/5 z 28 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Przygotowując się do egzaminu lub kolokwium z prawa konstytucyjnego nie należy zapominać o podstawowych elementach składających się na procedurę uchwalania ustaw. Warto przypomnieć, że „zwykłe” ustawy należą do aktów normatywnych - źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej - rangą ustępujących, w zasadzie, wyłącznie Konstytucji. Główną rolę w omawianej procedurze przypisywać należy władzy ustawodawczej, działającej w ramach dwóch izb (Sejm i Senat).

3 najważniejsze zagadnienia dotyczące postępowania ustawodawczego

Inicjatywa ustawodawcza

 

Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. z 1999 r., Nr 62, poz. 688 ze zm.).
Wnioskodawcy, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają każdorazowo skutki finansowe jej wykonania.
Wniesione projekty ustaw udostępnia się publicznie na stronie internetowej Sejmu http://www.sejm.gov.pl. Tam też można śledzić przebieg procesu legislacyjnego.

 

 

Zarys procedury ustawodawczej

 

Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. Uchwalenie ustawy następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W dalszej kolejności Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może skorzystać ze szczególnego uprawnienia, to jest wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent Rzeczypospolitej nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją. Ustawa zasadnicza wskazuje, że Prezydent Rzeczypospolitej odmawia podpisania ustawy (ma obowiązek to zrobić), którą Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją. Dodać należy, że jeżeli niezgodność z Konstytucją dotyczy tylko poszczególnych przepisów ustawy, a Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności (ma zatem w tym przypadku dwie możliwości). Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w omawianym trybie, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W razie ponownego uchwalenia ustawy przez Sejm Prezydentowi Rzeczypospolitej nie przysługuje prawo wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Prawa konstytucyjnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Projekt pilny

 

Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny, z wyjątkiem projektów ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, a także kodeksów. Regulamin Sejmu oraz regulamin Senatu określają odrębności w postępowaniu ustawodawczym w sprawie projektu pilnego. W postępowaniu w sprawie ustawy, której projekt został uznany za pilny, termin jej rozpatrzenia przez Senat wynosi 14 dni, a termin podpisania ustawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej wynosi 7 dni.

 

Podstawa prawna
Art. 119, art. 120, art. 121, art. 122, art. 123 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r., - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Data: 10.08.2015 08:45
Autor/źródło: Terlecki Radosław
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: prawo konstytucyjne, inicjatywa ustawodawcza, władza ustawodawcza, rada ministrów
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.