Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Kolejne wolne etaty w sądach. Resort Sprawiedliwości publikuje listę
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka: Sejm i Senat

4.9/5 z 43 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W ramach przedegzaminacyjnych powtórek prezentujemy najważniejsze informacje o Sejmie i Senacie. Sejm i Senat sprawują w Rzeczypospolitej Polskiej władzę ustawodawczą. W zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw szczególnych Sejm sprawuje ponadto kontrolę nad działalnością Rady Ministrów.

Szybka powtórka: Sejm i Senat

Wybory i kadencje

 

Sejm składa się z 460 posłów. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Senat natomiast składa się ze 100 senatorów. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

 

 

Wybory zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje. Kadencje obu izb rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają aż do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. Ważne jest to, że skrócenie kadencji Sejmu oznacza jednoczesne skrócenie kadencji Senatu.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Człowiek uczy się przez pół życia, żeby przez drugą połowę mógł mieć co zapominać."

 

Zarządzić skrócenie kadencji Sejmu (w przypadkach określonych w Konstytucji) może również Prezydent Rzeczypospolitej, który obowiązany jest zasięgnąć przedtem opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu. Wraz ze skróceniem kadencji Sejmu skrócona zostaje również kadencja Senatu. Prezydent Rzeczypospolitej, zarządzając skrócenie kadencji Sejmu, zarządza jednocześnie wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje wówczas pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu nie później niż na 15 dzień po dniu przeprowadzenia wyborów.

 

Organizacja i działanie Sejmu i Senatu

 

Sejm i Senat obradują na posiedzeniach. Organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu i Senatu oraz tryb powoływania i działalności ich organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Sejmu i Senatu określają stosowne regulaminy Sejmu i Senatu. Sejm wybiera ze swojego grona Marszałka Sejmu i wicemarszałków. Marszałek Sejmu przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje Sejm na zewnątrz. Obradom Senatu przewodniczy Marszałek Senatu, do którego należy stosować odpowiednio przepisy o Marszałku Sejmu.
Co do zasady posiedzenia Sejmu są jawne. Jednakowoż, jeżeli wymaga tego dobro państwa, Sejm może bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów uchwalić tajność obrad. Zasada ta stosowana jest odpowiednio także w przypadku Senatu.

 

Sylwetka posła i senatora

 

Posłowie i senatorowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.
Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. Wybrany do Senatu zaś może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat. Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy. Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu.

 

Warto w tym miejscu nadmienić, że według ustawy zasadniczej (co należy stosować odpowiednio także do senatorów) mandatu posła nie można łączyć z funkcją: Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora, jak też z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej lub z zatrudnieniem w administracji rządowej. Zakaz ten nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządowej.

 

Warto dodać także, że sprawować mandatu poselskiego nie może (co również stosuje się odpowiednio do senatorów):

  • sędzia,
  • prokurator,
  • urzędnik służby cywilnej,
  • żołnierz pozostający w czynnej służbie wojskowej,
  • funkcjonariusz policji oraz
  • funkcjonariusz służb ochrony państwa.

 

Odpowiedzialność

 

Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu także do odpowiedzialności karnej. Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym. Poseł może jednak wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
Powyższe zasady należy stosować odpowiednio także do senatorów.

 

Szczegółowe zasady pociągania posłów i senatorów do odpowiedzialności karnej oraz tryb postępowania określa ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 ze zm.).

 

Działalność gospodarcza

 

W zakresie określonym ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora poseł nie może prowadzić działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego ani nabywać tego majątku. Za naruszenie zakazów, o których mowa, poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, który orzeka w przedmiocie pozbawienia mandatu.
Powyższy zakaz stosuje się także odpowiednio do senatorów.

 

Szczególna rola Sejmu

 

Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu pokoju. Sejm może podjąć uchwałę o stanie wojny jedynie w razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia Prezydent Rzeczypospolitej.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Nauka to pokarm dla rozumu."

 

Zgromadzenie Narodowe

 

W przypadkach określonych w Konstytucji Sejm i Senat, obradując wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe.

 

Podstawa prawna
Art. 95, art. 96, art. 97, art. 98, art. 99, art. 100, art. 103, art. 105, art. 107, art. 108, art. 109, art. 110, art. 111, art. 112, art. 113, art. 114, art. 116, art. 124 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r., - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Data: 14.01.2015 08:00
Autor/źródło: Terlecki Radosław
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Zawody prawnicze, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: szybka powtórka, władza ustawodawcza, Sejm, senat, sesja egzaminacyjna
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.