Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

11 najtrudniejszych pojęć z Postępowania administracyjnego - zasady postępowania administracyjnego

5/5 z 40 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Sesja egzaminacyjna coraz bliżej, dlatego my przygotowaliśmy dla Was- drodzy Studenci- podręczne skrypty, które pozwolą należycie przygotować się do czekających was egzaminów. Dzisiaj naszą uwagę poświęcamy zagadnieniu zasad postępowania administracyjnego.

11 najtrudniejszych pojęć z Postępowania administracyjnego - zasady postępowania administracyjnego

Wprowadzenie

 

Zasady ogólne postępowania administracyjnego zostały skodyfikowane w rozdziale drugim kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 6 – art. 16 k.p.a. zawierają wyliczenie i opis poszczególnych zasad obowiązujących w postępowaniu administracyjnych. I tak też wyróżnia się:

 • Zasadę praworządności;
 • Zasadę prawdy obiektywnej;
 • Zasadę przekonywania i pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa;
 • Zasadę należytego i wyczerpującego udzielania informacji;
 • Zasadę wysłuchania stron;
 • Zasadę wyjaśniania stronom przesłanek;
 • Zasadę prostoty i szybkości postępowania;
 • Zasadę załatwiania spraw w drodze ugody;
 • Zasadę pisemności;
 • Zasadę dwuinstancyjności;
 • Zasadę trwałości decyzji.

Zasada praworządności

 

Zasada praworządności opisana została w art. 6 k.p.a. Oznacza ona, ze organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Działanie na podstawie prawa obejmuje dwa zasadnicze elementy, a mianowicie ustalenie przez organ administracji publicznej zdolności prawnej do prowadzenia postępowania w danej sprawie oraz zastosowanie przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego przy rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy (zobacz uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 maja 2010 r., sygn. akt II SA/Go 109/10).

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych."

 

Zasada prawdy obiektywnej

 

Zasadę prawdy obiektywnej opisuje norma art. 7 k.p.a. Zasada ta skorelowana jest z zasadą praworządności, a właściwie stanowi jej dopełnienie. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

 

Zasada przekonywania i pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa

 

Zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa reguluje norma art. 8 k.p.a. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. I tak też zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa narusza różna interpretacja przepisu prawa dokonywana w takim samym stanie faktycznym przez ten sam organ. Do naruszenia tej zasady dochodzi między innymi wówczas, gdy część składów orzekających samorządowego kolegium odwoławczego, interpretując przepis prawa materialnego i kierując się pragmatyzmem, uwzględnia wykładnię normy dokonaną uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego, a część interpretując przepis pomija treść tej uchwały, niebędącej źródłem prawa i niemogącej stanowić podstawy prawnej działań organów administracji (zobacz uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 741/13).

 

Zasada należytego i wyczerpującego udzielania informacji

 

Zgodnie z normą art. 9 k.p.a. organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

Zasada wysłuchania stron

 

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady wysłuchania stron tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od wyżej wskazanej zasady (art. 10 k.p.a.).

 

Zasada wyjaśniania stronom przesłanek

 

Zgodnie z normą art. 11 k.p.a. organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu.

 

Zasada prostoty i szybkości postępowania

 

Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie(art. 12 k.p.a.).

 

Zasada załatwiania spraw w drodze ugody

 

Sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach, mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej (ugoda administracyjna). Organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w sprawie, powinien w tych przypadkach podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody.

 

Zasada pisemności

 

Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.

 

Zasada dwuinstancyjności

 

Zgodnie z normą art. 15 k.p.a. postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Dla uznania, że zasada dwuinstancyjności postępowania została zrealizowana nie wystarczy samo stwierdzenie, że w sprawie zapadły rozstrzygnięcia dwóch organów różnych stopni. Właściwe wypełnienie zasady dwuinstancyjności wymaga nie tylko podjęcia dwóch kolejnych rozstrzygnięć różnych organów, lecz zakłada jej podjęcie w wyniku przeprowadzenia przez każdy z tych organów postępowania umożliwiającego osiągnięcie celów, dla których postępowanie to jest prowadzone. Chodzi zatem o to, by przeprowadzono dwukrotnie merytoryczne postępowanie, by dwukrotnie oceniono dowody, w sposób rzeczowy i poważny przeanalizowano wszelkie argumenty i opinie, i w konsekwencji doprowadzono do wydania takiego rozstrzygnięcia, które najlepiej odpowiadać będzie prawu, interesowi publicznemu i słusznym interesom strony. (Zobacz uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 1076/13.)

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Nauka to pokarm dla rozumu."

 

Cechą dwuinstancyjności postępowania administracyjnego jest to, że organ drugiej instancji ponownie rozpatruje i rozstrzyga sprawę rozpoznaną i rozstrzygniętą przez organ pierwszej instancji. Nie oznacza to wprawdzie, że organ drugiej instancji powtarza całe postępowanie wyjaśniające, lecz oznacza, że opierając się na materiale dowodowym zasadniczo zebranym w toku postępowania przez organ pierwszej instancji, organ odwoławczy materiał ten jeszcze raz poddaje ocenie, przy czym czyni to między innymi w kontekście zarzutów odwołania, a w uzasadnieniu swojej decyzji wyjaśnia, w zależności od wyniku tej oceny, podstawy faktyczne i prawne swojego rozstrzygnięcia, a tym samym podzielenia stanowiska organu pierwszej instancji lub przyznania racji wnoszącemu odwołanie. Do konsekwencji zasady dwuinstancyjności należy nie tylko zakaz zmiany przyjętego w decyzji organu I instancji przedmiotu postępowania przez organ odwoławczy, ale również niedopuszczalność zaniechania merytorycznego rozpatrzenia sprawy i oparcia przez organ drugiej instancji decyzji utrzymującej w mocy decyzję pierwszoinstancyjną wyłącznie na całkowicie innych przesłankach niż te, które legły u podstaw zakwestionowanej w odwołaniu decyzji. W przypadku, gdy organ odwoławczy stwierdza, że zarzuty odwołania są zasadne, ale dostrzega inne okoliczności, które nie były przedmiotem oceny organu pierwszej instancji, a które w jego ocenie mają znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, to powinien uchylić zaskarżoną decyzję i przekazać sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, strona ma bowiem prawo płynące właśnie z zasady dwuinstancyjności do dwukrotnego (najpierw w pierwszej instancji, a potem w instancji odwoławczej) rozstrzygnięcia okoliczności faktycznej jak i zagadnienia prawnego. (Zobacz uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt II SA/Sz 1472/13.)

 

Zasada trwałości decyzji

 

Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych. Do owych ustaw szczególnych należy między innymi ustawa z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze czy ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach.

 

Podstawa prawna:
Art. 6, art. 7. Art. 8, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267)

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.