Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

3 podstawowe zagadnienia z procedury karnej w ramach szybkiej powtórki

5/5 z 30 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

To przed którym sądem będzie rozpoznawana dana sprawa karna zależy od wielu czynników. Właściwość sądu oraz skład sądu w postępowaniu karnym to podstawa, którą musi znać każdy student przystępujący do egzaminu z procedury karnej!

3 podstawowe zagadnienia z procedury karnej w ramach szybkiej powtórki

1. Właściwość rzeczowa sądu

 

Sąd rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, za wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu. Sąd rejonowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie, np. rozpoznaje zażalenia na postanowienia prokuratora w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego lub o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu osoby podejrzanej. Sąd rejonowy rozpoznaje także zażalenia na postanowienia prokuratora w przedmiocie środków zapobiegawczych.

 

 

Z kolei sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa:
1) o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych,
2) o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego,
3) o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego.

 

Przy czym pamiętaj, że sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, może przekazać do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji, sprawę o każde przestępstwo, ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy. Sąd okręgowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę.

 

Sąd apelacyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie okręgowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę. Z kolei, Sąd Najwyższy rozpoznaje kasacje oraz środki odwoławcze i inne sprawy w wypadkach określonych w ustawie.

 

2. Skład sądu w postępowaniu karnym

 

Na rozprawie głównej sąd orzeka w składzie jednego sędziego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Sędzia ma prawa i obowiązki przewodniczącego. W sprawach o zbrodnie sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. Jednakże ze względu na szczególną zawiłość sprawy sąd pierwszej instancji może postanowić o rozpoznaniu jej w składzie trzech sędziów. W sprawach o przestępstwa, za które ustawa przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności, sąd orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech ławników.

 

Z kolei na rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej sąd orzeka w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Apelację lub kasację od wyroku orzekającego karę dożywotniego pozbawienia wolności rozpoznaje sąd w składzie pięciu sędziów. Na posiedzeniu sąd rejonowy i sąd okręgowy orzeka jednoosobowo, a sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy - w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Sąd odwoławczy na posiedzeniu orzeka w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

 

3. Właściwość miejscowa sądu

 

Pamiętaj, że co do zasady miejscowo właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo. Jeżeli przestępstwo popełniono na polskim statku wodnym lub powietrznym, a powyższa reguła nie może mieć zastosowania, właściwy jest sąd macierzystego portu statku. Jeśli natomiast przestępstwo popełniono w okręgu kilku sądów, właściwy jest ten sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.

 

W przypadku, gdy nie można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa, właściwy jest sąd, w którego okręgu:

  • ujawniono przestępstwo,
  • ujęto oskarżonego,
  • oskarżony przed popełnieniem przestępstwa stale mieszkał lub czasowo przebywał
    - zależnie od tego, gdzie najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.
    Zasada ta jest stosowana odpowiednio, jeżeli przestępstwo popełniono za granicą. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej sądu według powyższych reguł, sprawę rozpoznaje sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

 

Jeżeli tę samą osobę oskarżono o kilka przestępstw, a sprawy należą do właściwości różnych sądów tego samego rzędu, właściwy jest sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze. Jeżeli sprawy należą do właściwości sądów różnego rzędu, sprawę rozpoznaje sąd wyższego rzędu.

 

Zapamiętaj, że sąd właściwy dla sprawców przestępstw jest również właściwy dla pomocników, podżegaczy oraz innych osób, których przestępstwo pozostaje w ścisłym związku z przestępstwem sprawcy, jeżeli postępowanie przeciwko nim toczy się jednocześnie. Sprawy tych osób powinny być połączone we wspólnym postępowaniu. Jeżeli zachodzą okoliczności utrudniające łączne rozpoznanie spraw, to można wyłączyć i odrębnie rozpoznać sprawę poszczególnych osób lub o poszczególne czyny. Przy czym sprawa wyłączona podlega rozpoznaniu przez sąd właściwy według zasad ogólnych.

 

Podstawa prawna:
art. 24 – 35 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 nr 89 poz. 555)

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.