Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowy wykaz krajów objętych zakazem lotów
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus studenta: Prawo finansowe - budżet jednostki samorządu terytorialnego

4.9/5 z 39 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Przedmiotem dzisiejszego kazusu jest prawo finansowe, tematem zaś budżet jednostki samorządowej. Zapraszamy do lektury.

Kazus studenta: Prawo finansowe - budżet jednostki samorządu terytorialnego

Treść kazusu

 

W dniu 30 grudnia 2014 r. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr 00000/000/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015 r. Dnia 2 stycznia 2015 roku Burmistrz Miasta zaskarżył powyższą uchwałę do Regionalnej Izby Obrachunkowej zarzucając Radzie Miasta, wprowadzenie do przedstawionego projektu budżetu poprawek, na które jako organ wykonawczy gminy nie wyraził zgody. Burmistrz Miasta nie zgodził się ze zwiększeniem przez Radę Miasta określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały wydatków na państwowy fundusz policji o 15 000 zł oraz wydatków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w służbie zdrowia o kwotę 40 000 zł. Wskazał ponadto, że Rada Miasta zmniejszyła jednocześnie o kwotę 160 000 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników straży miejskiej, co w jego ocenie oznacza, że dokonano zbyt daleko idącej modyfikacji opracowanego przez niego projektu uchwały budżetowej, naruszając tym samym art. 240 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

 

Pytanie:

 

  • Czy stanowisko Burmistrza Miasta jest prawidłowe?
  • Do kogo w świetle ustawy o finansach publicznych należy inicjatywa w sprawie uchwały budżetowej?
  • Czy Rada Miasta była uprawniona do uchwalenia budżetu w innym kształcie niż zaproponowany j przez Burmistrza Miasta w projekcie uchwały budżetowej, przedstawionym w trybie art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych?

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Prawa finansowego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Rozwiązanie kazusu

 

Stanowisko Burmistrza Miasta nie jest prawidłowe.
Zgodnie z normą art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:

  1. budżetowej,
  2. prowizorium budżetowym,
  3. zmianie uchwały budżetowej

- przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

 

Z kolei zgodnie z brzmieniem przepisu art. 240 § 2 ustawy o finansach publicznych bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

Podkreślić należy, że pomiędzy analizowanymi w niniejszej sprawie przepisami art. 233 pkt 1 i art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zachodzi funkcjonalny związek określający kompetencje organu stanowiącego i wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie uchwalania budżetu na poszczególnych etapach procedury uchwałodawczej. Normy ustanowione w tych przepisach mają charakter komplementarny, co pozwala wywodzić, że niezasadne jest nadawanie przepisowi art. 233 pkt 1 ww. ustawy rangi zasady, wobec której przepis art. 240 ust. 2 ustawy ma znaczenie pomniejsze, nie mające wpływu na zakres stosowania art. 233 pkt 1 (zobacz uzasadnienie wyroku NSA z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt II GSK 163/13). Analizowane unormowania rozdzielają w wyraźny sposób kompetencje organu stanowiącego i organu wykonawczego w zakresie inicjatywy uchwałodawczej oraz w zakresie podjęcia uchwały budżetowej. Niewątpliwe w świetle brzmienia powyższych przepisów jest to, że o ile wyłączną kompetencję w zakresie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej należy przypisać organowi wykonawczemu jednostki stanowiącej samorządu terytorialnego, to prawo do podejmowania uchwał w sprawie budżetu należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego tej jednostki. Powyższe znajduje potwierdzenie w przepisie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. uchwalanie budżetu gminy.

 

Co do zasady inicjatywa uchwałodawcza organu wykonawczego nie wiąże organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Przysługującą organowi wykonawczemu inicjatywę uchwałodawczą rozumieć należy bowiem jedynie jako prawo do wniesienia projektu uchwały z takim skutkiem, że organ stanowiący zobowiązany jest uczynić go przedmiotem swoich obrad. Powyższe nie oznacza, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego musi podjąć uchwałę w kształcie przedstawionym przez zarząd. Inicjatywa uchwałodawcza co do zasady nie wiąże bowiem organu stanowiącego w tym znaczeniu, że nie pozbawia go możliwości decydowania o treści uchwalanych aktów. (Tak uzasadnienie wyroku WSA w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2014 roku, sygn. akt I SA/Ol 441/14.)

 

Należy stwierdzić, że w przedstawionym w kazusie stanie faktycznym organ stanowiący może dokonać zmian w projekcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z zachowaniem wymogów określonych w art. 240 ust. 2 ustawy, tj. pod warunkiem, iż w wyniku tych zmian nie wzrośnie deficyt jednostki samorządu terytorialnego. Nie sposób bowiem odmówić organowi stanowiącemu prawnej możliwości wpływania na treść podejmowanej przez ten organ uchwały budżetowej. Art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nie daje podstaw do twierdzenia, że podejmując uchwałę budżetową organ stanowiący może tylko przyjąć proponowany projekt w całości lub też w całości go odrzucić. Podkreślić należy, że organ stanowiący nie może bez zgody organu wykonawczego, wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej tylko takich zmian, które powodowałyby zmniejszenie dochodów budżetu lub zwiększenie jego wydatków, o ile w każdym z tych przypadków prowadziłyby one jednocześnie do zwiększenia deficytu. Organ stanowiący może zatem ustalić dochody i wydatki budżetu w innej wysokości, niż to przewiduje projekt organu wykonawczego, może dokonać przesunięć wydatków na poszczególne zadania, czy też wykreować nowe zadania nieujęte w przedłożonym projekcie (por. C. Kosikowski, Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2003, s. 366). Ciąży na nim przy tym obowiązek zagwarantowania środków na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami zadań lub zadań przyjętych na podstawie porozumień z administracją rządową bądź innymi jednostkami samorządu terytorialnego, ale również zabezpieczenia środków na obsługę deficytu i pokrycie zaciągniętych zobowiązań. (Tak uzasadnienie wyroku WSA w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2014 roku, sygn. akt I SA/Ol 441/14.)

 

Podstawa prawna:
Art. 233, art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885)
Art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594)

Data: 02.01.2015 10:38
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Kazusy
Słowa kluczowe: kazus, prawo finansowe, jednostka samorządowa, budżet jednostki samorządowej
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.