Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowy wykaz krajów objętych zakazem lotów
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus studenta: Postępowanie administracyjne - instytucja przywrócenia terminu

5/5 z 43 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Tematem dzisiejszego „kazusu studenta” jest postępowanie administracyjne, a omawianym zagadnieniem przywrócenie terminu.

Kazus studenta: Postępowanie administracyjne - instytucja przywrócenia terminu

Treść kazusu

 

Decyzją z dnia 3 listopada 2014 r. Burmistrz Miasta ustalił dłużnikowi alimentacyjnemu - Markowi Kowalskiemu wysokość należności powstałej z tytułu wypłaconych na rzecz jego synów - Tomasza i Adama Kowalskich, w okresie świadczeniowym 2013/2014, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Organ wezwał w związku z tym dłużnika do zwrotu kwoty 6.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń do dnia spłaty, w terminie 30 dni od uprawomocnienia się decyzji.

 

 

 

Decyzja ta została doręczona pod adresem zamieszkania Marka Kowalskiego w dniu 17 listopada 2014 r.
Pismem z dnia 30 grudnia 2014 r. Bożena Kowalska występująca jako pełnomocnik Marka Kowalskiego wniosła odwołanie od powyższej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia tego odwołania.

 

Pytania:

 

  • Jakie są przesłanki przywrócenia terminu?
  • Co uzasadnia przywrócenie terminu?
  • Jaki organ jest właściwy do przywrócenia terminu?

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Postępowania administracyjnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Rozwiązanie kazusu

 

Zgodnie z normą art. 58 § 1 – 3 kodeksu postępowania administracyjnego, w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. Przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne.

 

Przywrócenie uchybionego terminu uzasadniają wyłącznie takie obiektywne, występujące bez woli strony, okoliczności i zdarzenia, które mimo dołożenia odpowiedniej staranności w prowadzeniu własnych spraw udaremniły dokonanie czynności we właściwym czasie. Do takich okoliczności uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu przez stronę zalicza się miedzy innymi przerwę w komunikacji, nagłą i obłożną chorobę, która nie pozwoliła na dokonanie czynności procesowej lub posłużenie się osobą trzecią w celu dokonania czynności w zakreślonym terminie, powódź, pożar. To na stronie, która uchybiła terminowi do wniesienia odwołania, spoczywa obowiązek wykazania, że uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy. Nie jest wymagane udowodnienie braku winy, wystarczające jest uprawdopodobnienie tej okoliczności. Aby uprawdopodobnić brak winy, strona postępowania winna uwiarygodnić stosowną argumentacją swoją staranność oraz fakt, że przeszkoda była od niej niezależna i istniała cały czas, aż do momentu wniesienia wniosku o przywrócenie terminu. Przepis art. 58 k.p.a. pozwala na uprawdopodobnienie braku winy, jako podstawę do przywrócenia terminu, przy czym uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym, słabszym niż dowód, nie dającym pewności, lecz jedynie wiarygodność twierdzenia o danym fakcie. Musi ono jednak dotyczyć takiego faktu, który wskazuje na brak możliwości dokonania określonej czynności z powodu niemożliwych do przezwyciężenia przeszkód.

 

Przywrócenie terminu mogą uzasadniać wyłącznie obiektywne, występujące bez woli strony okoliczności, które mimo dołożenia odpowiedniej staranności w prowadzeniu własnych spraw uniemożliwiały dokonanie czynności w przewidzianym terminie. Uprawdopodobniając brak winy w uchybieniu terminowi, wnioskodawca powinien stosowną argumentacją uwiarygodnić swoją staranność oraz fakt, że przeszkoda w dokonaniu czynności była od niego niezależna. Jednocześnie jednak nie powoduje to zwolnienia organu z obowiązku podjęcia wszelkich działań, w celu potwierdzenia wiarygodności okoliczności powołanych we wniosku, zwłaszcza jeśli są one dla organu mało przekonywujące, bądź też są lakoniczne i ogólnikowe. Jeśli organ uzna, że wskazane okoliczności nie są wystarczające do oceny braku winy w uchybieniu terminowi, powinien podjąć działania wyjaśniające, w tym także, realizując zasady wynikające z art. 7, art. 8 i art. 9 k.p.a., wezwać stronę do uzupełnienia wniosku lub zwrócić się do innych podmiotów o przedłożenie posiadanej dokumentacji mającej dla znaczenie dla podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie.

 

O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie. O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

 

Podstawa prawna:
Art. 58, art. 59 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267)

 

Orzecznictwo:
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Po 336/14.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 528/14.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 października 2014 r., sygn. akt II SA/Łd 573/14.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 11 września 2014 r., sygn. akt I SA/Ol 583/14.

Data: 30.12.2014 09:54
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Gorące tematy, Studia, Kazusy
Słowa kluczowe: kazus, postępowanie administracyjne, przywrócenie terminu, przywrócenie uchybionego terminu
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.