Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus studenta: Prawo rodzinne - małżeńskie ustroje majątkowe

5/5 z 27 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W dzisiejszym kazusie po raz pierwszy poruszymy zagadnienie małżeńskich ustrojów majątkowych i omówimy, czym jest ustawowa wspólność, co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, a co w skład majątku osobistego każdego z nich. Zapraszamy do lektury.

Kazus studenta: Prawo rodzinne - małżeńskie ustroje majątkowe

Treść kazusu

 

Adam Kowalski jest właścicielem nieruchomości gruntowej o powierzchni 2 000 m2 zabudowanej domem mieszkalnym o powierzchni 500 m2, o łącznej wartości 2 000 000 złotych, który nabył w drodze dziedziczenia testamentowego po zmarłym w dniu 1 grudnia 2010 roku ojcu. Ponadto Adam jest właścicielem udziałów w spółce XYZ sp. z o.o., o wartości 50 000 złotych. Annie Nowak przysługuje natomiast prawo własności nieruchomości gruntowej (działki rekreacyjnej) położonej nad jeziorem Miedwie w miejscowości Morzyczyn, o wartości 35 000 złotych. Prawo własności działki rekreacyjnej Anna nabyła w drodze umowy darowizny z dnia 1 lutego 2012 roku.

 

 

W dniu 1 grudnia 2014 roku Adam i Anna składają przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Ani przed zawarciem małżeństwa, ani po jego zawarciu małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej.

 

Pytania:

 • Jaki ustrój majątkowy powstaje z mocy prawa w chwili zawarcia małżeństwa?
 • Czym charakteryzuje się wspólność ustawowa?
 • Co wchodzi do majątku wspólnego małżonków?
 • Co należy do majątku osobistego każdego z małżonków?
 • Czy majątek nabyty przed dniem zawarcia małżeństwa zarówno przez Adama jak i Annę wchodzi z mocy prawa do ich majątku wspólnego?

 

Rozwiązanie kazusu

 

Zgodnie z postanowień art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy prawa ustrój wspólności majątkowej. Wspólność ustawowa charakteryzuje się tym, że obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

W art. 33 k.r.o. ustawodawca wskazał, co należy do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku osobistego należą:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

A co z przedmiotami użytku domowego? Jak wskazał ustawodawca w art. 34 k.r.o., przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

 

Odnosząc się do przedstawionego w kazusie stanu faktycznego stwierdzić należy, że przedmioty i prawa majątkowe nabyte przed dniem zawarcia małżeństwa stanowią składnik majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Podstawa prawna:
Art. 31, art. 33, art. 34 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788).
Art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).

Data: 05.12.2014 09:36
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Studia, Kazusy
Słowa kluczowe: małżeństwo, ustrój majątkowy, majątek wspólny, co wchodzi do majątku wspólnego małżonków, skład majątku osobistego
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.