Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowy wykaz państw z zakazem lotów
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus dla aplikanta: Prawo podatkowe - podatek od środków transportowych

5/5 z 27 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiaj poświęcimy uwagę prawu podatkowemu i podatkowi od środków transportowych, a w szczególności przyjrzymy się zasadności skargi wniesionej przez bohatera kazusu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Kazus dla aplikanta: Prawo podatkowe - podatek od środków transportowych

Treść kazusu

 

Adam Kowalski był właścicielem firmy transportowej. Działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego prowadził od 1 października 2004 roku do 31 grudnia 2012 roku. Tym samym działalność gospodarczą zakończył w 2012 roku. 1 marca 2013 roku Adam Kowalski nabył w drodze zamiany samochód ciężarowy o masie powyżej 3,5 ton. Samochód był w bardzo złym stanie technicznym, wymagał przeprowadzenia wielu napraw w związku z czym Adam Kowalski nie mógł go użytkować. Ponadto w związku z zakończeniem działalności gospodarczej w 2012 roku, Adam Kowalski pozostaje bezrobotny, na utrzymaniu rodziny. W konsekwencji powyższego Adam Kowalski nie złożył deklaracji na podatek od środków transportowych.

 

W związku z niewykonaniem obowiązku złożenia deklaracji i uiszczenia należnego podatku, organ w osobie Wójta Gminy X zobowiązany był wydać decyzję, w której określił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych. Organ zastosował stawkę podatku wynikającą z uchwały Rady Gminy X w sprawie ustalenia stawek od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2013 r. Adam Kowalski odwołał się od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, argumentując swoje stanowisko tym, że nie mógł korzystać z nabytego pojazdu wskutek jego złego stanu technicznego. SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję stwierdzając, że wyjawione przez Adama Kowalskiego okoliczności nie mogą być podstawą uchylenia obowiązku podatkowego.

 

W związku z powyższym Adam Kowalski wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podtrzymując swoją dotychczasową argumentacje. W uzasadnieniu skargi napisał, że nie zgłosił samochodu do opodatkowania, ponieważ nie był on używany i nie przynosił żadnych dochodów.

 

Pytania:
1. Oceń zasadność wniesienia skargi do WSA przez Adama Kowalskiego.
2. Czy wskutek wydania decyzji podatkowej doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego, a jeżeli tak, to jakich?
3. Jakie rozstrzygnięcie powinien wydać Wojewódzki Sąd Administracyjny w przedmiotowej sprawie?

 

Rozwiązanie kazusu

 

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (dalej zwanej p.p.s.a.) oraz w związku z art. 145 p.p.s.a., kontrola sądowa zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów, o których mowa w art. 3 § 2 p.p.s.a, sprawowana jest w oparciu o kryterium zgodności z prawem. W związku z tym, uchylenie decyzji lub postanowienia wydanych przez organ administracyjny wymaga stwierdzenia, że doszło w nich do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a-c p.p.s.a.), a także, gdy decyzja lub postanowienie organu dotknięte jest wadą nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

 

W przedmiotowej sprawie należy przyjrzeć się regulacji art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z normą art. 8 u.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

  1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
  3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
  5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  7. autobusy.

 

Z kolei zgodnie z normą art. 9 ust 1 i 2 u.p.o.l. obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

 

Natomiast wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zgodnie z treścią art. 9 ust. 5 u.p.o.l., następuje z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

 

Z kolei zgodnie z normą art. 12 u.p.o.l. zwalnia się od podatku od środków transportowych:

  • pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
  • pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. 

 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że nie doszło do naruszenia norm prawa materialnego. Okoliczność, że pojazd nie jest eksploatowany, nie przynosi dochodu, jego stan techniczny uniemożliwia korzystanie z niego, nie zwalnia od obowiązku podatkowego. Podatek od środków transportowych należy bowiem do podatków majątkowych i związany jest z własnością środka transportu, a nie z osiąganiem z tytułu jego eksploatacji dochodu. Konieczność płacenia podatku nie jest także uzależniona od użytkowania pojazdu lub jego fizycznego posiadania. Nie ma również znaczenia to, że skarżący jest bezrobotny i utrzymuje się dzięki rodzinie. Wskazując na swoją trudną sytuację skarżący może ewentualnie w odrębnym postępowaniu złożyć wniosek o umorzenie należności podatkowych na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej. (Zobacz uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 lutego 2013 roku, sygn. akt I SA/Lu 2/13; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 695/12.)

 

Brak także zaistnienia naruszeń przepisów Ordynacji podatkowej, stosowanych przy postępowaniach prowadzonych przed organami podatkowymi.

 

W świetle powyższej argumentacji uznać należy, że na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny powinien oddalić skargę Adama Kowalskiego.

 

Podstawa prawna:
Art. 8, art. 9, art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych(Dz.U.2014.849)
Art. 13, art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2012.749)
Art. 1, art. 3, art. 145, art. 151 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.)

 

Orzecznictwo:
Zobacz uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 lutego 2013 roku, sygn. akt I SA/Lu 2/13; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 695/12, których treść dostępna jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

Data: 29.10.2014 10:41
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Studia, Kazusy
Słowa kluczowe: podatek od środków transportu, zobowiązania podatkowe, wygaśnięcie obowiązku podatkowego, deklaracja podatkowa
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.