Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Kolejne wolne etaty w sądach. Resort Sprawiedliwości publikuje listę
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Z cyklu przedegzaminacyjnych powtórek - Najwyższa Izba Kontroli w świetle przepisów Konstytucji

5/5 z 24 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też nie dziwi fakt, że znajomość jej przepisów jest niezbędna zarówno dla tych, którzy zdają egzaminy z prawa konstytucyjnego w ramach wrześniowej sesji poprawkowej, jak i tych, którzy przygotowują się do zbliżających się wielkimi krokami egzaminów wstępnych na aplikacje.

Z cyklu przedegzaminacyjnych powtórek - Najwyższa Izba Kontroli w świetle przepisów Konstytucji

NIK jako naczelny organ kontroli
 

Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej, podlega Sejmowi i działa na zasadach kolegialności.

 

 

Uprawnienia NIK
 

Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
 

Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności. Może ona również kontrolować z punktu widzenia legalności i gospodarności działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.

 

Obowiązki NIK wobec Sejmu
 

Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi:
 

  1. analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,
  2. opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów,
  3. informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia, określone w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
  4. Ponadto Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

 

Prezes NIK
 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 6 lat i może być ponownie powołany tylko raz. Nie może on zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może także należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.
 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

 

Organizacja Najwyższej Izby Kontroli
 

Organizację oraz tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określono w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli kieruje Najwyższą Izbą Kontroli i odpowiada przed Sejmem za jej działalność.
 

Wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, w liczbie 3, powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Prezes Najwyższej Izby Kontroli, za zgodą Marszałka Sejmu, powołuje i odwołuje dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w razie potrzeby zastępuje wyznaczony przez niego jeden z wiceprezesów. Ze stanowiskiem wiceprezesa oraz dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli nie można łączyć mandatu posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub radnego.
 

W skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wchodzą: Prezes Najwyższej Izby Kontroli jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz 14 członków Kolegium. Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, powołuje na członków Kolegium:
 

  • 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych;
  • 7 dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli lub radców Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, spośród których Prezes Najwyższej Izby Kontroli wyznacza sekretarza Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.
     

Osoby wchodzące w skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli są w sprawowaniu swych funkcji niezawisłe i mogą w sprawie podejmowanych uchwał zgłaszać do protokołu zdanie odrębne.
 

Kadencja członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli trwa 3 lata, licząc od dnia powołania i wygasa w razie jego śmierci lub odwołania.

 

Podstawa prawna:
 

Art. 202, art. 203, art. 204, art. 205, art. 206, art. 207 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 13, art. 21, art. 22 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.

Data: 19.09.2014 09:00
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje
Słowa kluczowe: Najwyższa Izba Kontroli, organ kontroli państwowej, skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, uprawnienia NIK
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.