Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Kolejne wolne etaty w sądach. Resort Sprawiedliwości publikuje listę
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Wypadek w czasie zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich

5/5 z 17 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Uległeś wypadkowi w trakcie zajęć na uczelni? Sprawdź, jakie świadczenia możesz uzyskać!

Wypadek w czasie zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich

Wypadek podczas zajęć na uczelni


Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach określa, że za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło m.in. w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki.


Jakie świadczenia przysługują osobie, która uległa wypadkowi podczas zajęć na uczelni?


Osobom, które stały się niezdolne do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach – w tym m.in. w czasie zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich przysługuje:

  •   renta z tytułu niezdolności do pracy;
  •   jednorazowe odszkodowanie;
  •   świadczenia opieki zdrowotnej określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie niezbędnym do leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej, pod warunkiem że osoby te nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.


Członkom rodziny osób, które zmarły wskutek wypadku na uczelni przysługuje również renta rodzinna i jednorazowe odszkodowanie. Przy czym należy wskazać, że członkami rodziny – w myśl przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach są małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, rodzice, osoby przysposabiające, ojczym i macocha, jeżeli spełniają warunki do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2). Zgodnie z tymi przepisami, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Z kolei prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje członkom rodziny spełniającym warunki do uzyskania renty rodzinnej w dniu śmierci osoby, która uległa wypadkowi w czasie zajęć na uczelni.


Studentowi, który stał się niezdolny do pracy całkowicie lub częściowo wskutek wypadku w czasie zajęć na uczelni przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy:

  •   na stałe - jeżeli niezdolność do pracy jest trwała,
  •   na okres wskazany w decyzji organu rentowego - jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa.


Niezdolność do pracy oraz jej związek z wypadkiem, bądź związek śmierci z takim wypadkiem ustala lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik lub komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustala także stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z takim wypadkiem lub chorobą zawodową w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z FUS.


Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w podczas zajęć w szkole wyższej oraz renta rodzinna wynosi 120% kwoty najniższej odpowiedniej renty ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS. W przypadku zbiegu prawa do rent określonych w ustawie wypłaca się jedną rentę - wyższą lub wybraną przez osobę uprawnioną.


Jakie świadczenie przysługuje studentowi, który uległ wypadkowi w czasie zajęć na uczelni i doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu?


Studentowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem w czasie zajęć na uczelni lub zajęć na studiach doktoranckich przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu tego uszczerbku, jeżeli osoba ta wskutek wypadku stała się całkowicie niezdolna do pracy. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowej ustawie – do jednorazowego odszkodowania przysługującego osobie, która uległa wypadkowi podczas zajęć na uczelni albo członkom rodziny pozostałym po osobie, która zmarła wskutek wypadku, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.3).


Zasiłek pogrzebowy


Dodatkowo, w przypadku, gdy na skutek wypadku w czasie zajęć na uczelni zmarł student to osobie, która poniosła jego koszty pogrzebu przysługuje zasiłek pogrzebowy. W razie zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego na podstawie ustawy z prawem do zasiłku pogrzebowego lub do świadczenia w wysokości zasiłku pogrzebowego na podstawie odrębnych przepisów - zasiłek pogrzebowy lub świadczenie pieniężne przysługuje na podstawie przepisów odrębnych.


Należy podkreślić, że zarówno renta z tytułu niezdolności do pracy, jak i jednorazowe odszkodowanie nie przysługują osobie poszkodowanej wskutek wypadku, który nastąpił z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa tej osoby. Świadczenia te nie przysługują również poszkodowanemu studentowi, który będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, o ile powyższy stan został udokumentowany w aktach sprawy przez odpowiednie organy policji lub prokuratury.


Jakie dokumenty należy przedłożyć ubiegając się o świadczenia z tytułu wypadku podczas zajęć na uczelni?


Osoba która ubiega się o przyznanie świadczenia z tytułu wypadku podczas zajęć na uczelni zobowiązana jest dołączyć do wniosku dokumentację wypadku. Następnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje oceny okoliczności i przyczyn wypadku w szczególnych okolicznościach oraz wydaje decyzję w sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie.


Omówione świadczenia są finansowane ze środków budżetu państwa. Przy czym świadczenia opieki zdrowotnej określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie niezbędnym do leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej, pod warunkiem że osoby te nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.Rentę z tytułu niezdolności do pracy, jednorazowe odszkodowanie oraz zasiłek pogrzebowy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek osoby uprawnionej do tych świadczeń. Wniosek w imieniu uprawnionego może zgłosić również jego pełnomocnik. Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.


Podstawa prawna:


przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U.2013.737 j.t),
art. 65 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2013.1440 j.t.).

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.