Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Kiedy przysługuje zażalenie do sądu wyższej instancji?

5/5 z 18 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zażalenie jest zwyczajnym środkiem odwoławczym, przewidzianym przepisami postępowania cywilnego. Wniesienie zażalenia wstrzymuje uprawomocnienia się orzeczenia oraz co do zasady powoduje przeniesienie sprawy do wyższej instancji.

Kiedy przysługuje zażalenie do sądu wyższej instancji?

W jakiej sytuacji przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji?


Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie oraz na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest:
• zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie;
• odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie;
• oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego oraz niedopuszczenie interwenienta do udziału w sprawie wskutek uwzględnienia opozycji;
• rygor natychmiastowej wykonalności;
• wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia skargi o wznowienie postępowania;
• stwierdzenie prawomocności orzeczenia;
• skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia;
• zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;
• odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia;
• sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;
• zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego i należności świadka;
• oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;
• zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;
• odrzucenie zażalenia;
• odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego.


Zażalenie można wnieść w terminie 1 tygodnia od dnia, w którym doręczono postanowienie. Natomiast w sytuacji, gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie – to termin ten należy liczyć od ogłoszenia postanowienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, czyli powinno zawierać:

  •  oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  •   oznaczenie rodzaju pisma;
  •   osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  •   podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  •   wymienienie załączników.

 

Zażalenie powinno zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.


Zażalenie do Sądu Najwyższego


W myśl art. 394[1] § 1 kodeksu postępowania cywilnego, zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje na postanowienie sądu drugiej instancji odrzucające skargę kasacyjną oraz na postanowienie sądu drugiej lub pierwszej instancji odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje również w razie uchylenia przez sąd drugiej instancji wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Ponadto, w sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna, zażalenie przysługuje również na postanowienie sądu drugiej instancji kończące postępowanie w sprawie, z wyjątkiem postanowień w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie, jak również postanowień wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji. Z uwagi na to, że do tego rodzaju postępowania stosuje się odpowiednio art. 394 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, to termin do wniesienia zażalenia jest także tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a w przypadku, gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie – termin liczy się od ogłoszenia postanowienia.


Kiedy przysługuje zażalenie do innego składu sądu?


Ponadto, na postanowienia sądu drugiej instancji, których przedmiotem są oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego, zwrot kosztów procesu, skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka, odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia, przysługuje zażalenie do innego składu tego sądu, z wyjątkiem postanowień wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji. Termin do wniesienia tego zażalenia również wynosi 1 tydzień i liczy się zgodnie z wskazanymi powyżej zasadami.

Data: 15.04.2014 09:00
Autor/źródło: Zielińska Edyta
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: zażalenie do sądu drugiej instancji, zażalenie, zażalenie do Sądu Najwyższego, uzasadnienie zażalenia, termin do wniesienia zażalenia
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.