Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowy wykaz państw z zakazem lotów
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Kto ma prawo do renty socjalnej?

5/5 z 8 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Renta socjalna jest rodzajem świadczenia pieniężnego dla osób, które z powodu niepełnosprawności powstałej w młodym wieku nie nabyły uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy i w stosunku do których, ze względu na stopień ich niesprawności, nie ma korzystnych perspektywy zatrudnienia. Kwestie związane z tym świadczeniem reguluje Ustawa z dnia 27 czerwca 2003r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 135 poz. 1268, ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003r. w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz. U. z 2003r., Nr 170, poz.1656).

Kto  ma prawo do renty socjalnej?

Kto może otrzymać rentę socjalną?

Renta socjalna przysługuje osobie, która:

1) jest pełnoletnia - za osobę pełnoletnią uważa się również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat ale nie ukończyła 18-go roku życia,

2) posiada polskie obywatelstwo, zamieszkuje i przebywa na terytorium Polski albo 

- jest cudzoziemcem zamieszkującym i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z zamierzonym wykonywaniem pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej oraz podjęciem lub kontynuowaniem studiów albo innymi okolicznościami uzasadniającymi jej zamieszkanie na terytorium RP, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej;

- jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającym zezwolenie na pobyt na terytorium RP, 

3) jest całkowicie niezdolna do jakiejkolwiek pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które było następstwem poważnej choroby lub wypadku i powstało:

- przed ukończeniem 18-go roku życia,

- w trakcie nauki w szkole podstawowej, średniej lub wyższej przed ukończeniem 25-go roku życia,

- w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała uprawnionej osobie przysługuje renta socjalna stała. W sytuacji zaś, gdy niezdolność do pracy jest okresowa otrzymuje ona rentę socjalną okresową.

Kto nie ma prawa do renty socjalnej?

Warto wiedzieć, że świadczenie to nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Renta socjalna nie zostanie także przyznana osobie będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Z kolei osoba będąca współwłaścicielem nieruchomości rolnej nie nabędzie do niej prawa, jeśli jej udział przekracza 5 ha przeliczeniowych. Renta socjalna nie przysługuje także za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności. Nie dotyczy to jednak osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Osoba tymczasowo aresztowana lub odbywająca karę pozbawienia wolności jest zobligowana powiadomić o tym fakcie właściwy organ wypłacający rentę. Taki obowiązek ma również dyrektor aresztu lub zakładu karnego. Należy pamiętać, że osoba, której prawo do renty ustało w związku z osadzeniem w areszcie lub w zakładzie karnym, może zgłosić wniosek o przyznanie renty socjalnej w wysokości 50% kwoty świadczenia. W takim przypadku musi ona jednak spełnić łącznie następujące warunki:

- być osobą samotnie gospodarującą,

- nie posiadać innego przychodu i prawa do renty rodzinnej,

- być właścicielem lokalu mieszkalnego (domku jednorodzinnego) albo mieć spółdzielcze prawo do lokalu, bądź być najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, innych jednostek samorządu terytorialnego albo stanowiącego własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych oraz

- zobowiązać się pisemnie, że z kwoty renty będzie dokonywała opłat z tytułu czynszu lub innych należności za lokal mieszkalny/dom jednorodzinny, a w lokalu/domu nie przebywają inne osoby

1 2 dalej
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.