Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Kolejne wolne etaty w sądach. Resort Sprawiedliwości publikuje listę
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Jak uzyskać dokumentację medyczną?

4.6/5 z 17 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych; poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Jak w praktyce wygląda udostępnianie dokumentów medycznych, o tym poniżej.

Jak uzyskać dokumentację medyczną?

Dokumentacja medyczna obejmująca zapis leczenia określonej osoby (nawet, gdy pacjent już nie żyje) jest podstawowym zbiorem informacji na temat stanu jej zdrowia oraz stosowanych zabiegów leczniczych. W praktyce starania o jej udostępnienie mogą być podejmowane nie tylko przez zainteresowanego pacjenta. Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

  • rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dokumentu
  • tożsamości, opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.) oraz dowodu tożsamości.

 

 

Dokumentacja może być udostępniana także osobie niespokrewnionej z pacjentem – wtedy konieczne jest upoważnienie do jej odbioru czy wglądu (pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym lub podpisane w obecności pracownika, który poświadcza fakt złożenia podpisu przez upoważniającego. Pamiętajmy także, że po śmierci pacjenta prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

 

Uzyskanie wglądu do dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie wniosku pisemnego złożonego przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. Wniosek można pobrać:

  • w sekretariacie oddziału, w którym przebywa pacjent (podczas pobytu);
  • w rejestracji przychodni specjalistycznej;
  • niekiedy także na stronie internetowej szpitala czy przychodni.

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Opłaty nie pobiera się jednak w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Maksymalna wysokość opłaty za:

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia;
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia.

 

Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa sądowego udostępnienie dokumentacji medycznej na podstawie komentowanej ustawy następuje w formie czynności materialnotechnicznej. Nie stosuje się tutaj przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Skarga na bezczynność w zakresie udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta może być wniesiona do sądu administracyjnego bez żadnych dodatkowych warunków.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.