Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Reforma prawa procesowego:Sędziowie pokoju nie będą prawnikami
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Czym jest kontrakt socjalny?

3.5/5 z 17 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta przez pracownika socjalnego z rodziną lub osobą ubiegającą się o pomoc. Jego celem jest albo przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny albo wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej czy przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu danej osoby. Zagadnienia związane z tym tematem reguluje w głównej mierze art. 108 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010r., Nr 218, poz. 1439).

Czym jest kontrakt socjalny?

Obie strony kontraktu mają zobowiązania i uprawnienia

Należy pamiętać, że na mocy kontraktu socjalnego powstają obowiązki i uprawnienia obu stron. Do wykonywania pewnych działań w oznaczonym terminie zobowiązują się więc zarówno osoba korzystająca ze świadczeń, jak i pracownik socjalny. I tak ośrodek pomocy społecznej zobowiązuje się do udzielenia wsparcia, a korzystający z pomocy, np. do znalezienia pracy lub podjęcia leczenia odwykowego. Oznacza to, że przy zawieraniu kontraktu konieczne jest zaangażowanie obydwu stron. Jeżeli występują trudności z jego wynegocjowaniem strony mogą wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o rozstrzygnięcie spornych kwestii. Co ważne, strony kontraktu mogą również, przed dniem oceny realizacji ustalonych w nim działań, uzgodnić konieczność wprowadzenia w nim zmian. Warto wiedzieć, że za osobę, z którą zawarto kontrakt socjalny ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podpisanie kontraktu socjalnego

Decyzję o podpisaniu kontraktu podejmuje pracownik socjalny po uzyskaniu informacji na temat osoby lub rodziny. W przypadku osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy podpisanie kontraktu socjalnego może nastąpić także na podstawie skierowania z urzędu pracy. Dotyczy to osób bezrobotnych do 25-go roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych, osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia oraz osób niepełnosprawnych. 

 

Elementy kontraktu

Kontrakt socjalny zawiera w szczególności:

- dane osoby lub rodziny zawierającej kontrakt,

- dane pracownika socjalnego podpisującego kontrakt,

- ocenę sytuacji życiowej osoby/rodziny i plan pracy socjalnej (przyczyny, możliwości, ograniczenia powodujące trudną sytuację),

- cele, które ma osiągnąć rodzina dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej,

- działania podejmowane dla osiągnięcia tych celów,

- termin oceny realizacji działań,

- informacje o sposobie przekazywania świadczeń.

- ocenę realizacji zadań przez strony kontraktu,

- ewentualne zmiany i podjęcie nowych działań.

W przypadku gdy kontrakt dotyczy osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, znajdą się w nim informacje na temat czasu pozostawania bez pracy, przyczyn takiej sytuacji na rynku pracy a także możliwości zmiany sytuacji zawodowej.

 

Odmowa może skutkować wstrzymaniem świadczeń

Warto wiedzieć, że odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 

Data: 19.02.2014 08:39
Autor/źródło: Banowicz Andżelika
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: opieka społeczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, pomoc społeczna, pomoc socjalna, kontrakt socjalny, pracownik socjalny
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.