Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sędziowie i referendarze sądowi znów poszukiwani -w sądach kolejne wolne etaty
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zasady wypłacania zasiłku pogrzebowego

5/5 z 7 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie wypłacane przez ZUS lub KRUS, które pozwala pokryć koszty pogrzebu bliskiej osoby. Prawo do niego ma osoba, która poniosła koszty związane z pochówkiem. Kwestie związane z zasiłkiem pogrzebowym reguluje Dział V Ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 35 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz. 291 ze zm.).

Zasady wypłacania zasiłku pogrzebowego

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

- osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,

- osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,

- ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

- osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

- członka rodzin osób wymienionych powyżej,

- osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

- osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,

- cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,

- osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny oraz członka jego rodziny,

- osoby pobierającej rentę socjalną,

- osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

- osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach oraz członka jego rodziny. 

Za członków rodziny uważa się dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości (w tym również w ramach rodziny zastępczej), wnuki i rodzeństwo, małżonek (wdowa i wdowiec), rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające. 

 

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Świadczenie przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu i to ona powinna złożyć wniosek o wypłatę zasiłku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Należy pamiętać, że taki wniosek może również złożyć pracodawca zmarłego, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli to właśnie oni ponieśli koszty pogrzebu. Co ważne, w razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub w/w podmioty, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Wysokość zasiłku wynosi 4000 zł. Kwota ta jest wolna od podatku dochodowego. 

 

Należy złożyć odpowiedni wniosek

Osoba lub podmiot występujący o przedmiotowe świadczenie powinna dostarczyć do ZUS lub KRUS:

- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12; KRUS SR-26),

- skrócony odpis aktu zgonu,

- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowody osobiste),

- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku -kopie rachunków potwierdzone przez bank,

- zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

1 2 dalej
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.