Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Reforma prawa procesowego:Sędziowie pokoju nie będą prawnikami
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Wezwania i zawiadomienia administracyjne

4.9/5 z 16 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Sprawny obieg informacji pomiędzy stronami postępowania administracyjnego jest podstawą prawidłowego i szybkiego załatwiania spraw. Jak się okazuje wezwania administracyjne mogą dotyczyć nie tylko stron toczącego się postępowania, lecz także innych osób, teoretycznie nie mających związku ze sprawą. Kodeks postępowania administracyjnego określa dokładne zasady dokonywania takich wezwań.

Wezwania i zawiadomienia administracyjne

Odpowiednie zakwalifikowanie czynności strony może wymagać dokonania ustaleń przez organ administracji publicznej, na przykład poprzez wystosowanie do strony wezwania wraz z pouczeniem, celem wyjaśnienia o jaką konkretnie czynność procesową stronie chodzi, na tle zaistniałej sytuacji procesowej, oraz z przedstawieniem możliwych w danym przypadku następstw prawnych.

 

 

Zgodnie z regulacją wynikającą z art. 50 KPA, organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych. Organ obowiązany jest również dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe. W przypadkach, w których osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać osobę wezwaną w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta osoba.

 

Z powyższego wynika zatem, że wezwanie jest czynnością procesową wyłącznie organu administracyjnego (strona i uczestnicy postępowania nie mogą dokonywać wezwań, są bowiem ich adresatami). Z jednej strony utożsamiane jest z czynnością typowo techniczną, która wywołuje skutki prawne przez sam fakt jej wykonania (sporządzenia wezwania). Z drugiej zaś pojawiają się głosy, że jest to swoistego rodzaju nakaz – wskazujący na oznaczone zachowanie, które powinno być podjęte przez adresata (polegające najczęściej na osobistym stawiennictwie i złożeniu wyjaśnień w toczącej się sprawie). Niezależnie od klasyfikacji wezwania musimy pamiętać, że nie wolno nam utożsamiać go z zawiadomieniem administracyjnym. W tym drugim piśmie organ administracji publicznej informuje określone osoby o zamierzonych czynnościach w toku postępowania. Adresat zawiadomienia nie jest jednak zobowiązany do wzięcia udziału w tych czynnościach, w związku z tym nie jest dopuszczalne stosowanie środków przymusu wobec osoby, która mimo zawiadomienia nie wzięła udziału w danej czynności postępowania. Podstawową różnicą pomiędzy zawiadomieniem a wezwaniem administracyjnym jest zatem charakter informacyjno – prawny takiego pisma (wezwanie obliguje nas do określonej czynności, zawiadomienie zaś o niej powiadamia).

 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 KPA (W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego).

Data: 15.02.2014 08:42
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: wezwanie, wezwania, wezwanie administracyjne, zawiadomienie, zawiadomienia
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.