Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

5/5 z 8 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Osoba, która nie posiada żadnego tytułu do ubezpieczenia może zawrzeć umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Pozwoli to uniknąć ponoszenia wysokich kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w razie choroby lub konieczności uzyskania natychmiastowej pomocy lekarskiej. Osoba objęta dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym ma bowiem prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia. Kwestie związane z tym tematem uregulowane są w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Kto może ubezpieczyć się dobrowolnie?

Warunkiem dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest udokumentowane posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce oraz opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Taką umowę mogą zawrzeć  m.in. osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Polski nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz nie podlegające ubezpieczeniu z tytułu członka rodziny (np. pracujące w ramach umowy o dzieło), pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym, osoby zawieszające wykonywanie działalności gospodarczej, posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcy czy wolontariusze zgłoszeni przez korzystającego do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie są oni objęci ubezpieczeniem z innego tytułu. 

Konieczny jest pisemny wniosek

W celu zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy zgłosić się do Oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania i złożyć pisemny wniosek. Do wniosku trzeba załączyć dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia (np. zaświadczenie z zakładu pracy, które potwierdzałoby opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dowód wpłaty ostatniej składki tytułem prowadzenia działalności pozarolniczej czy też zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt ubezpieczenia) oraz przedstawić dowód tożsamości. Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zawierana jest na czas nieokreślony. Co istotne, ubezpieczająca się dobrowolnie osoba, która posiada przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym jest zobligowana do uiszczenia jednorazowej opłaty za okres nieskładkowy. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od okresu, w którym osoba ubezpieczająca się nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wynosi odpowiednio:

- 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku,

- 50% dochodów - kiedy przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku do 2 lat,

- 100% dochodów - kiedy przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 2 lat do 5 lat,

- 150% dochodów - kiedy przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat do 10 lat,

- 200% dochodów – kiedy przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 10 lat.

Obowiązek ten nie dotyczy cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż a także członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników, osób odbywających staż adaptacyjny oraz odbywających kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim. Opłatę dodatkową należy wnieść przed zawarciem umowy. W uzasadnionej sytuacji, na wniosek zainteresowanego, NFZ może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne - maksymalnie na 12 rat. Ubezpieczony oraz członkowie rodziny zgłoszeni przez niego do ubezpieczenia uzyskują prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z dniem określonym w umowie.

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawą korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest comiesięczne opłacanie należnej składki zdrowotnej, zgodnie z zapisami umowy dobrowolnego ubezpieczenia. Wysokość składki zmienia się każdego roku i obecnie wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Obliczając podstawę wymiaru składki bierze się pod uwagę kwotę deklarowanego miesięcznego dochodu, jednakże nie może być ona niższa niż kwota odpowiadająca przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące styczeń, luty, marzec 2014r. wynosi miesięcznie nie mniej, niż 360,54 zł. Składkę za każdy miesiąc kalendarzowy należy opłacać do 15-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, na odpowiednie konto w ZUS. Warto wiedzieć, że osoba ubezpieczona dobrowolnie przestaje być objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, rozwiązania umowy z NFZ (jednakże nie wcześniej niż z dniem dotarcia informacji o rozwiązaniu umowy) lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

 

 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.