Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Najbardziej pożądane zawody na rynku pracy w 2021 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

5/5 z 17 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Roszczenie odszkodowawcze pojawia się w sytuacji powstania jakiejkolwiek szkody. Ma ono charakter typowo majątkowy, stąd też poszkodowany musi wykazać wysokość poniesionej straty oraz ewentualnie utraconych korzyści. Dodatkowo należy odnaleźć winnego zdarzenia wywołującego szkodę oraz udowodnić, że jego zachowanie przyczyniło się do powstania uszczerbku w naszym majątku.

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

Musimy pamiętać, że zdecydowana większość roszczeń cywilnoprawnych podlega przedawnieniu. W związku z tym po upływie określonego czasu, poszkodowany nie będzie mógł skutecznie dochodzić realizacji swoich uprawnień. Ważną informacją jest także to, że terminy przedawnień nie mogą być skracane ani przedłużane przez jakąkolwiek czynność prawną – w związku z tym wola stron nie będzie miała tutaj żadnego znaczenia.Zgodnie z treścią art. 118 Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tak przewidziany termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe obejmuje wszystkie tego rodzaju roszczenia bez względu na ich związek z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo art. 125 w/w ustawy wskazuje nam, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.

Ustawodawca przewidział jednak pewne znaczące modyfikacje terminów przedawnienia. Dzięki temu okres ten może w niektórych przypadkach ulegać wydłużeniu. Szczególnie ważne jest to, że na skutek czynności podjętych przez poszkodowanych wierzycieli. Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

  • co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
  • co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę - przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
  • co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu - przez czas trwania małżeństwa;
  • co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju - przez czas trwania przeszkody.

Bieg przedawnienia przerywa się:

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
  • przez wszczęcie mediacji.


 

Data: 04.11.2013 14:34
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: bieg przedawnienia roszczeń, przedawnienie roszczenia, przedawnienie roszczeń, przedawnienie
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.