Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zatrudnienie studenta

4.9/5 z 23 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zatrudnienie studenta na podstawie umowy zlecenia jest bardzo korzystne dla pracodawcy. W głównej mierze spowodowane jest to faktem, iż umowa zlecenia zawierana z uczniami lub studentami do 26-go roku życia, nie powoduje obowiązku odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zatrudnienie studenta

Umowa zlecenia a składki ZUS 

Umowę zlecenia regulują przepisy art. 734 -751 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). Na jej podstawie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności na rzecz zleceniodawcy. Umowa ta zawierana jest na czas określony i w zależności od woli stron, może być odpłatna lub nieodpłatna. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2009r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące. 

Za studenta pracującego na umowę zlecenie nie trzeba odprowadzać składek na ZUS

Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest to, że obowiązkowym ubezpieczeniom z tytułu wykonywania w/ umów nie podlegają uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studenci, do ukończenia 26 lat. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy studenta wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia łączy ze zleceniodawcą równocześnie umowa o pracę. Należy pamiętać, że dla celów ubezpieczeń społecznych uznaje się, że do 31 sierpnia każdego roku uczniem jest osoba, która:

- kontynuuje naukę w tej samej szkole,

- skończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września,

- ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki.

Warto wiedzieć, że osobę, która ukończyła szkołę i przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe, ZUS uznaje za ucznia do 30 września danego roku. Oznacza to, że absolwenci szkół średnich, którzy nie ukończyli 26 lat i wykonują umowę-zlecenie w okresie pomiędzy maturą a rozpoczęciem studiów od 1 października tego samego roku, nie muszą być z tytułu umowy zlecenia zgłaszani do ZUS. Z kolei studentem jest osoba kształcąca się na studiach stopnia pierwszego (np. licencjackich, inżynierskich) lub drugiego (uzupełniające studia magisterskie) albo na jednolitych studiach magisterskich. Za studenta uznaje się osobę od momentu wpisania na listę studentów (najczęściej jest to 1 października danego roku akademickiego) do momentu ukończenia przez nią studiów lub skreślenia z listy studentów. Za dzień ukończenia studiów uważa się datę:

- złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego,

- złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu – w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii,

- zaliczenia przez studenta ostatniej przewidzianej w planach studiów praktyki – w przypadku kierunku farmacja.

Studentem nie jest jednak uczestnik studiów doktoranckich ani słuchacz studiów podyplomowych. 

 

Korzyści z zatrudniania studentów na umowę zlecenie

Z uwagi na brak obowiązku odprowadzania składek do ZUS z tytułu zatrudnienia studenta na podstawie umowy zlecenia, jest to niezwykle korzystne dla pracodawcy. Dlatego zatrudnienie studenta do ukończenia 26 lat na podstawie takiej umowy nie wymaga zgłoszenia go do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo w przypadku takiej umowy pracodawca nie jest związany przepisami dotyczącymi udzielania urlopu wypoczynkowego, wypłaty wynagrodzenia za okres choroby, wysokości minimalnego wynagrodzenia, czy ochrony przed wypowiedzeniem umowy, co pozwala mu na zaoszczędzenie wielu związanych z tym kosztów. Ponadto, taka umowa jest znacznie prostsza przy dokumentacji i łatwiejsza do rozwiązania. 

 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.