Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sędziowie i referendarze sądowi znów poszukiwani -w sądach kolejne wolne etaty
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Przeniesienie klauzuli wykonalności

4.5/5 z 16 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Przeniesienie wierzytelności jest na gruncie polskiego systemu prawnego możliwe do zrealizowania. Kodeks cywilny posługuje się w tym zakresie terminem cesji wierzytelności. Warto nadmienić, że dłużnik nie musi zgadzać się na przeniesienie konkretnej wierzytelności – przepisy prawa nie przewidują bowiem konieczności jego aprobaty, gdy dochodzi do zmiany wierzyciela. Zupełnie inną kwestią jest możliwość przeniesienia klauzuli wykonalności, będącej urzędowym aktem sądowym nadawanym tytułowi wykonawczemu na wniosek wierzyciela bądź przez sąd z urzędu. Dzięki niemu można rozpocząć skuteczne dochodzenie należności wynikających z powyższego tytułu. O nadaniu klauzuli wykonalności sąd orzeka postanowieniem na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron.

Przeniesienie klauzuli wykonalności

Regulacji prawnej odnoszącej się do możliwości przeniesienia klauzuli wykonalności powinniśmy szukać w treści art. 788 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z przytoczonym przepisem, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Za przejście uprawnień lub obowiązków, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, uważa się również zmiany w prawie rozporządzania mieniem wywołane ustanowieniem zarządcy masy majątkowej, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu, jak również wygaśnięciem funkcji tych osób. Dodatkowo art. 789 KPC stanowi, że powyższa regulacja znajduje zastosowanie odpowiednio do nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jeżeli tytuł egzekucyjny stał się prawomocny przed nabyciem.Tak naprawdę przejście uprawnień związanych z tytułem wykonalności i związanej z nim klauzuli wykonalności musi nastąpić w oparciu o konkretne dokumenty. Innymi słowy stosowanie art. 788 KPC będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy przejście powyższych uprawnień będzie potwierdzone dokumentem urzędowym. W praktyce będą to głównie orzeczenia sądowe. Niekiedy jednak przejście uprawnień może zostać wykazane dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Podobne stanowisko w sprawie zajął także sąd apelacyjny we Wrocławiu, który w postanowieniu z dnia 15 lutego 2013 r. (sygn. akt I ACz 284/13) zauważył, iż na gruncie art. 788 § 1 KPC niezbędną przesłanką do skutecznego ubiegania się przez następcę prawnego wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności jest wykazanie przez wnioskodawcę, oprócz istnienia samego tytułu egzekucyjnego nadającego się do wykonania, także faktu przejścia praw lub obowiązków za pomocą ściśle określonych środków dowodowych w postaci oryginałów dokumentów urzędowych lub prywatnych z podpisem urzędowo poświadczonym lub też ich odpisów, poświadczonych przez osobę posiadającą upoważnienie ustawowe. Sąd orzekający w postępowaniu klauzulowym ocenia te dokumenty pod względem formalnym, tj. w zakresie dotyczącym ustalenia, czy spełniają one kryteria wymagane od dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 244 KPC (dla przypomnienia: dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzonych przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje pozarządowe w zakresie zleconych im przez ustawę spraw z dziedziny administracji publicznej) lub czy podpisy na dokumencie prywatnym zostały urzędowo poświadczony.

Ważną informacją jest także to, że przepis wynikający z art. 788 KPC może być stosowany także już po wszczęciu postępowania egzekucyjnego w określonej sprawie. Tym samym ustawodawca zezwala na przeniesienie klauzuli wykonalności także wtedy, gdy sprawa toczy się przed komornikiem. Potwierdza to również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 października 2009 r. (sygn. akt III CZP 63/04) - przepis art. 788 § 1 KPC ma zastosowanie również w razie przeniesienia wierzytelności (przelewu) po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Z praktycznego punktu widzenia uzyskanie klauzuli wykonalności przysługujące tytułowi wykonawczemu wystawionemu na inny podmiot polega na złożeniu wniosku w tym przedmiocie. Pismo powinno trafić do sądu rejonowego ogólnej właściwości dłużnika. Koszt przedmiotowego wniosku wynosi 50 zł. Pamiętajmy przy tym, aby dołączyć do niego nie tylko dowód uiszczenia tejże opłaty, ale także dokument wymieniony w art. 788 KPC (w oryginale lub poświadczony przez notariusza lub występującego w danym postępowania profesjonalnego pełnomocnika procesowego- adwokata, radcę prawnego, radcę Prokuratorii Generalne Skarbu Państwa, Rzecznika Patentowego) oraz załączniki dla uczestników toczącego się postępowania (w liczbie odpowiadającej ilości uczestników).

Na zakończenie warto przytoczyć zdanie P. Telengi, który zauważa, iż „Dłużnik może kwestionować fakt przeniesienia klauzuli wykonalności wyłącznie na drodze powództwa z art. 840 § 1 pkt 1 KPC. Według judykatury (uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 5 maja 1951 r., Ł. Prez. 689/50, PiP 1952, z. 2), jeżeli wierzyciel nie przedstawi dokumentu, o którym mowa w art. 788 § 1, a nie może go w żaden sposób uzyskać, ma możliwość wytoczenia powództwa o ustalenie przejścia uprawnienia lub obowiązku. Kontrowersje wzbudza pogląd orzecznictwa, że dokumentem potwierdzającym przejście egzekwowanego zobowiązania na inną osobę może być odpis wyroku, z którego części wstępnej (komparycji) wynika następstwo prawne dłużnika (zob. wyrok SN z dnia 9 maja 2002 r., II CKN 803/00)”.
 

Data: 27.09.2013 17:00
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: przeniesienie klauzuli wykonalności, klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe, uzyskanie klauzuli wykonalności
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.