Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowy wykaz państw z zakazem lotów
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Przypomnij sobie terminy przedawnienia w Kodeksie cywilnym!

4.8/5 z 19 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Przedawnieniem w prawie cywilnym określamy możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Kodeks cywilny zawiera szczegółowe rozróżnienie terminów przedawnienia – pamiętajmy bowiem, że nie istnieje jeden ogólny termin, który mógłby być stosowany w odniesieniu do wszystkich roszczeń natury cywilnoprawnej.

Przypomnij sobie terminy przedawnienia w Kodeksie cywilnym!

Tak naprawdę KC wskazuje na 4 podstawowe terminy przedawnienia roszczeń, w zależności od charakterku konkretnego roszczenia. Tym samym wyróżniamy termin:

 • 10 lat - wszelkie roszczenia majątkowe, z wyłączeniem roszczeń o świadczenia okresowe, roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz tych, co do których przepis szczególny przewiduje krótszy termin przedawnienia albo których przedawnienie nie zostało wyłączone;
 • 10 lat - wszystkie roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym, poza roszczeniami okresowymi należnymi w przyszłości;
 • 3 lat - roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • 3 lat - roszczenia o świadczenie okresowe (np. czynsz najmu, alimenty).

Powyższe terminy nie są jednak jedynymi obowiązującymi, to z kolei oznacza, że przepisy KC zawierają w swej treści inne szczególne okresy przedawnienia roszczeń. Podstawowe znaczenie w tym przypadku ma również rodzaj określonego roszczenia.

 • dla roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych przedawnienie wynosi  3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, lecz nie później niż 10 lat od daty popełnienia czynu; 10-letni termin nie znajduje zastosowania przy roszczeniu o naprawienie szkody na osobie;
 • dla roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych będących przestępstwami – 20 lat od daty popełnienia przestępstwa;
 • dla roszczeń przedsiębiorcy z tytułu dokonanej sprzedaży – 2 lata;
 • dla roszczeń z tytułu umowy przewozu – 1 rok;
 • dla roszczeń pracodawcy i pracownika ze stosunku pracy – 3 lata.

 

Zgodnie z treścią art. 120 KC, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia. Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

 • co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
 • co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę - przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
 • co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu - przez czas trwania małżeństwa;
 • co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju - przez czas trwania przeszkody.

 

Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia. Jeżeli termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, jego bieg liczy się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna jego ustanowienia. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.