Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: 30 maja w życie wchodzą nowe regulację Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Wniosek o zmianę władzy rodzicielskiej

4.7/5 z 16 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Władza rodzicielska przysługuje co do zasady obojgu rodzicom. Zgodnie z treścią art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dziecko pozostaje pod władzą swoich rodziców aż do osiągnięcia pełnoletniości. Nie oznacza to jednak, że władza rodzicielska jest niewzruszalna, w wyjątkowych sytuacjach sąd rodzinny może bowiem orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców – decydującą przesłanką będzie oczywiście dobro dziecka.

Wniosek o zmianę władzy rodzicielskiej

Zgodnie z art. 110 i 111 KRiO, w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie. Jeżeli jednak władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5 KRiO (zarządzenie umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej., a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem). W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.Sądowa regulacja władzy rodzicielskiej pojawia się przede wszystkim w sprawach rozwodowych – art. 58 §1 i 2 omawianej ustawy wyraźnie wskazuje, że w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili powyższe porozumienie i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

Niezależnie od powyższego, każdy rodzic wobec którego orzeczono ograniczenie, zawieszenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej może wnioskować o zmianę w tym przedmiocie. Podstawą prawną w takiej sytuacji jest art. 106 KRiO - jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka. W postanowieniu z dnia 26 sierpnia 1999 r. (sygn. akt III CKN 324/99) Sąd Najwyższy zauważył, że przesłankami zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej zawartego w wyroku rozwodowym są dobro dziecka i zmiana okoliczności. Rozwój, zwłaszcza umysłowy, małoletniego w okresie kilku lat od daty orzeczenia rozwodu i postęp w samodzielności potwierdza wystarczająco, że doszło do zmiany okoliczności, o której mowa w powyższym przepisie. Podobna regulacja istnieje na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego, jak stanowi art. 577 tejże ustawy - sąd opiekuńczy może zmienić swe postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy.

Zmiana orzeczenia regulującego wykonywanie władzy rodzicielskiej następuje w zasadzie na wniosek zainteresowanego rodzica. Musi on zatem złożyć pismo do sądu, który wydał orzeczenie w przedmiocie władzy rodzicielskiej, wraz z uzasadnieniem dlaczego żąda tego orzeczenia. Przykładowo, uniemożliwienie utrzymania właściwego kontaktu osobistego pomiędzy rodzicem a dzieckiem narusza w zasadzie interes małoletniego i może stanowić przyczynę uzasadniającą zmianę prawomocnego postanowienia regulującego wykonywanie władzy rodzicielskiej. Wniosek o zmianę orzeczenia powinien być należycie opłacony – na chwilę obecną jest to kwota w wysokości 40 zł. Pamiętajmy, aby dołączyć do niego orzeczenie, które było podstawą przy sądowym ustaleniu władzy rodzicielskiej, wraz z aktem urodzenia dziecka.


 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.