Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski w 2019 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Testament notarialny też można podważyć....

4.9/5 z 20 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Testament notarialny to jedna z form testamentów zwykłych. Ponieważ jest sporządzany w obecności notariusza uważa się go za najbardziej bezpieczną formę testamentu. Taki testament jest traktowany jak dokument urzędowy ponieważ czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Z uwagi na powyższe stanowi on dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone. Jako akt notarialny taki testament musi jednak spełniać wymagania określone przez Ustawę z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008r., Nr 189, poz. 1158 ze zm.). W przeciwnym wypadku jest nieważny. Ponadto testament notarialny, podobnie jak każdy inny testament, może zostać podważony w sytuacji zaistnienia wad oświadczeń woli spadkodawcy, wymienionych w art. 945§1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Testament notarialny też można podważyć....

Niezachowanie wymogów wynikających z przepisów notarialnych

Prawo o notariacie stanowi, iż prawidłowo sporządzony testament notarialny powinien zawierać:

- dzień, miesiąc i rok sporządzenia testamentu, a w razie potrzeby lub na żądanie spadkodawcy - godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania testamentu,

- miejsce sporządzenia testamentu,

- imię, nazwisko notariusza oraz siedzibę kancelarii notarialnej,

- imię i nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania spadkodawcy, a także innych osób będących przy jego sporządzaniu,

- treść rozporządzeń testamentowych,

- stwierdzenie, że testament został odczytany, przyjęty i podpisany,

- podpisy testatora, notariusza i osób będących przy sporządzaniu testamentu.

Brak jednego z powyższych elementów powoduje, że nie ma zachowanej formy aktu notarialnego i testament jest nieważny.

Co istotne, podczas sporządzania testamentu notarialnego notariusz musi stwierdzić tożsamość osób, udzielić niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności oraz czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów. Należy również pamiętać, że notariusz ma również obowiązek upewnić się, czy testator posiada pełną zdolność do czynności prawnych w chwili sporządzenia tego aktu. Notariuszowi nie wolno bowiem sporządzić testamentu jeżeli poweźmie wątpliwość co do zdolności do czynności prawnych spadkodawcy. Dodatkowo notariusz nie może sporządzić testamentu notarialnego, który dotyczy jego samego, jego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych i powinowatych w linii bocznej do trzeciego stopnia włącznie oraz osób związanych z notariuszem poprzez przysposobienie, kuratelę lub będącą z nim w bliskim stosunku, np. konkubinacie. Naruszenie w/w wymogów skutkuje nieważnością sporządzonego testamentu notarialnego. 

 

Wady oświadczenia woli spadkodawcy

Warto wiedzieć, że testament notarialny można unieważnić powołując się na wady oświadczenia woli spadkodawcy. I tak na mocy Kodeksu cywilnego testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. Dodatkowo o nieważności testamentu można mówić w przypadku, gdy sporządzono go pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści, np. przekazał on majątek osobie, którą uważał za kogoś, kto uratował mu życie, co okazało się nieprawdą. Ponadto nieważny jest testament sporządzony pod wpływem groźby. Aby miała ona wpływ na ważność testamentu musi być bezprawna i realna, czyli musi wzbudzać u testatora obawę, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe. Groźbą jest np. zastraszanie, szantażowanie czy porwanie. Osoba, która chce podważyć testament notarialny powinna dysponować mocnymi dowodami, np. zeznaniami świadków, czy orzeczeniem lekarskim. Na niej bowiem ciąży ciężar udowodnienia faktów, z których wywodzi skutki prawne. Należy pamiętać, że na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można powołać się po upływie 3 lat od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie 10 lat od otwarcia spadku.

wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.