Załóż bezpłatne konto Zaloguj się
Kalendarz studenta: 28-03-2015 Prawo spółek i ład korporacyjny w p... (Warszawa)
Polecamy: Już jest! Wykaz aktów prawnych na egzaminy wstępne na aplikacje
Z ostatniej chwili...
Sonda Jak oceniasz system edukacji przyszłych prawników w Polsce?
www.grywalizacja24.pl

Odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego

4.3/5 z 3 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Zajmowanie lokalu mieszkalnego przez osoby niebędące jego właścicielami może odbywać się na podstawie różnych tytułów prawnych, takich jak na przykład najem czy użytkowanie. O ile lokator uiszcza należne opłaty za korzystanie z mieszkania, o tyle większych problemów nie ma. Niestety w praktyce zdarza się, że niektórzy lokatorzy zajmują cudzą nieruchomość bez jakiegokolwiek tytułu prawnego, przy czym nie uiszczają jakichkolwiek opłat. Aby zmniejszyć ilość takich sytuacji ustawodawca zdecydował się na znaczące wzmocnienie ochrony prawnej właścicieli mieszkań, przynajmniej w teorii.

Odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego

Podstawowym aktem prawnym w omawianej materii jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 18, osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Powyższe odszkodowanie odpowiada zasadniczo wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby nieprawnie zajmującej dany lokal  odszkodowania uzupełniającego.

R E K L A M A


Osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł. Pamiętajmy, że jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 KC. Dla przypomnienia, przytoczony przepis KC stanowi, że za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa. Na podstawie tego przepisu gmina zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania tylko wtedy, gdy właściciel wykaże, że na skutek zajmowania lokalu przez osobę bez tytułu prawnego poniósł szkodę.Pamiętajmy, że odpowiedzialność odszkodowawcza gminy wobec właściciela za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do takiego lokalu z mocy wyroku orzekającego eksmisję, nie jest odpowiedzialnością subsydiarną w stosunku do obowiązku tej osoby. Wysokość odszkodowania przysługującego właścicielowi lokalu od gminy stanowi tak naprawdę różnica między odszkodowaniem, jakie mógłby on otrzymać na podstawie art. 18 ust. 2 omawianej ustawy, a należnym od byłego lokatora uprawnionego do lokalu socjalnego. Odszkodowanie należne od gminy jest odszkodowaniem za jej zaniedbania a nie za zaniedbania byłego lokatora i nie uchyla ani nie ogranicza jego obowiązku odszkodowawczego, jak również go nie zastępuje. Dla powstania obowiązku odszkodowawczego gminy i jego wysokości nie ma zatem znaczenia, czy i w jakim zakresie realizuje swój obowiązek odszkodowawczy były lokator. Wysokość odszkodowania należnego od gminy wyznacza jedynie różnica między tym czynszem, który właściciel mógłby otrzymać, gdyby gmina spełniła swój obowiązek i dostarczyła lokal socjalny, co umożliwiłoby właścicielowi wynajęcie jego lokalu za czynsz wolnorynkowy, a tym odszkodowaniem, do płacenia którego zobowiązuje byłego lokatora ust. 3 omawianego przepisu.

 

Jak podkreśla Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 kwietnia 2009 r. (sygn. akt IV CNP 98/08), orzeczenie sądowe przesądzające o przysługiwaniu uprawnienia do lokalu socjalnego nie zwalnia eksmitowanych z dotychczasowego lokalu z obowiązku uiszczania określonych należności z tytułu zajmowania tego lokalu aż do chwili zaoferowania przez konkretną gminę lokalu socjalnego.  

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2015 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.