Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin adwokacki i radcowski w 2019 roku
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Jak napisać zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

4.9/5 z 15 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Policja ma w pewnych ściśle określonych sytuacjach prawo do zatrzymania prawa jazdy konkretnego kierowcy. Analizując przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, możemy z łatwością dowiedzieć się jakie zdarzenia uprawniają Policję do podjęcia takiej czynności. Jednocześnie warto wiedzieć, że na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie.

Jak napisać zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zgodnie z treścią art. 135 Prawa o ruchu drogowym, Policjant:
1)    zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:

  • uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  • stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,
  • podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,
  • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
  • gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,
  • gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,
  • przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
  • przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;

2)    może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d oraz w pkt 2, uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni. Pamiętajmy przy tym, że prawem jazdy w rozumieniu powyższej ustawy jest również dokument wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej. Nie można zatem przyjąć, że polskie organy nie są właściwe do orzekania o zatrzymaniu prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Zatrzymane prawo jazdy, Policja przekazuje co do zasady niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście. W razie przeprowadzenia badania krwi lub moczu dla oceny trzeźwości lub zawartości środka działającego podobnie do alkoholu, prawo jazdy przekazuje się wraz z wynikiem tego badania. Jeżeli jednak wynik tego badania nie został uzyskany w ciągu 30 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, należy niezwłocznie zwrócić je właścicielowi.

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy:

  • prokurator - w toku postępowania przygotowawczego, a sąd - po przekazaniu sprawy do sądu;
  • w sprawie o wykroczenie - sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

 

O wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy zawiadamia się właściwego starostę. Tak jak była mowa na początku, na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie.


Formułując zażalenie skierujmy je do wydziału karnego właściwego sądu rejonowego – pamiętajmy przy tym, aby zrobić to za pośrednictwem właściwej w sprawie prokuratury. Oczywiście powyższe zaadresowanie zachodzi, gdy postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wyda konkretny prokurator prokuratury rejonowej. Pamiętajmy także o wskazaniu sygnatury sprawy – możemy ją odnaleźć na otrzymanym postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy. Nie zapomnijmy także o podaniu daty naszego pisma i miejscowości, z której je nadamy. Następnie określamy osnowę wniosku, czyli „Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy".Dalszą częścią pisma jest wskazanie czy zaskarżamy konkretne postanowienie w całości czy w części. Praktycznie rzecz biorąc pierwsze rozwiązanie będzie dużo bardziej logiczne. Określmy kto wydał zaskarżane postanowienie, w jakim dniu i w jakiej konkretnie sprawie. Kolejnym krokiem jest napisanie wniosku o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości, a także o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Następnie musimy uzasadnić dlaczego zarzucamy mu błędy – np. ze względu na wadliwe ustalenia faktyczne dokonane przez Policję lub prokuratora. Na końcu pismo musi zostać czytelnie podpisane przez odwołującego się.

wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.