Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską - na co zwrócić uwagę?
Z ostatniej chwili...
Sonda Jak oceniasz system edukacji przyszłych prawników w Polsce?
www.grywalizacja24.pl
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Jak napisać zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

4.7/5 z 3 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Policja ma w pewnych ściśle określonych sytuacjach prawo do zatrzymania prawa jazdy konkretnego kierowcy. Analizując przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, możemy z łatwością dowiedzieć się jakie zdarzenia uprawniają Policję do podjęcia takiej czynności. Jednocześnie warto wiedzieć, że na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie.

Jak napisać zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zgodnie z treścią art. 135 Prawa o ruchu drogowym, Policjant:
1)    zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:

  • uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  • stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,
  • podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,
  • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
  • gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,
  • gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,
  • przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
  • przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;

2)    może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

R E K L A M A


Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d oraz w pkt 2, uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni. Pamiętajmy przy tym, że prawem jazdy w rozumieniu powyższej ustawy jest również dokument wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej. Nie można zatem przyjąć, że polskie organy nie są właściwe do orzekania o zatrzymaniu prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Zatrzymane prawo jazdy, Policja przekazuje co do zasady niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście. W razie przeprowadzenia badania krwi lub moczu dla oceny trzeźwości lub zawartości środka działającego podobnie do alkoholu, prawo jazdy przekazuje się wraz z wynikiem tego badania. Jeżeli jednak wynik tego badania nie został uzyskany w ciągu 30 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, należy niezwłocznie zwrócić je właścicielowi.

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy:

  • prokurator - w toku postępowania przygotowawczego, a sąd - po przekazaniu sprawy do sądu;
  • w sprawie o wykroczenie - sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

 

O wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy zawiadamia się właściwego starostę. Tak jak była mowa na początku, na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie.


Formułując zażalenie skierujmy je do wydziału karnego właściwego sądu rejonowego – pamiętajmy przy tym, aby zrobić to za pośrednictwem właściwej w sprawie prokuratury. Oczywiście powyższe zaadresowanie zachodzi, gdy postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wyda konkretny prokurator prokuratury rejonowej. Pamiętajmy także o wskazaniu sygnatury sprawy – możemy ją odnaleźć na otrzymanym postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy. Nie zapomnijmy także o podaniu daty naszego pisma i miejscowości, z której je nadamy. Następnie określamy osnowę wniosku, czyli „Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy".Dalszą częścią pisma jest wskazanie czy zaskarżamy konkretne postanowienie w całości czy w części. Praktycznie rzecz biorąc pierwsze rozwiązanie będzie dużo bardziej logiczne. Określmy kto wydał zaskarżane postanowienie, w jakim dniu i w jakiej konkretnie sprawie. Kolejnym krokiem jest napisanie wniosku o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości, a także o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Następnie musimy uzasadnić dlaczego zarzucamy mu błędy – np. ze względu na wadliwe ustalenia faktyczne dokonane przez Policję lub prokuratora. Na końcu pismo musi zostać czytelnie podpisane przez odwołującego się.

wydrukuj wyślij znajomemu

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2015 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.